23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-243407
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Rammeaftale om forvaltning, vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk


Digitaliseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
E-mail: kontraktstyring@digst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.digst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23a426bf-f4c0-4d56-8bf9-ce2411154930/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23a426bf-f4c0-4d56-8bf9-ce2411154930/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23a426bf-f4c0-4d56-8bf9-ce2411154930/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/23a426bf-f4c0-4d56-8bf9-ce2411154930/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om forvaltning, vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk

Sagsnr.: 2021-2696
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter følgende hovedområder:

A) Løbende levering af forvaltning, vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk

B) Videreudvikling og nyudvikling i relation til borger.dk, som bestilles som særskilte leverancer.

C) Øvrige ydelser i forbindelse med transition fra nuværende leverandør, ophørsydelser ved overdragelse til efterfølgende leverandør samt ad hoc-ydelser relateret til borger.dk

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Borger.dk benyttes som fællesbetegnelse for borger.dk og lifeindenmark.dk idet lifeindenmark.dk håndteres i samme applikation.

Borger.dk er Danmarks fællesoffentlige borgerportal rettet mod borgere og myndigheder. Borger.dk udstiller informationer, ca. 2 000 selvbetjeningsløsninger og personlige data. Samtidig er det en portal, der udover portalens eget indhold, også leverer tjenester og indhold til andre offentlige websites og præsenterer indhold og tjenester fra andre offentlige websites. På Mit Overblik kan borgerne logge sig på med NemID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Udover interaktive løsninger rettet direkte mod brugerne, udstiller og anvender borger.dk en lang række webservices i forhold til kommunikation med andre websites, backend-systemer og registre. Det er derfor afgørende, at borger.dk er stabil, tilgængelig og brugervenlig, og dette er forretningskritisk for ordregiver.

Borger.dk er integreret med en række fællesoffentlige systemer, som er identity providers (NemLog-in, eID) og datakilderne (Digital Post, Orkestreringskomponenten, eIndkomst, STAR, ADDA, SIU osv.).

Borger.dk består af en række komponenter (Softwareløsningerne). Teknologistakkens centrale komponenter og teknologier er:

- Sitecore Experience Platform (Web Content Management-platform)

- ELK-stakken + Serilog (logning)

- MSSQL (applikations- og persondata)

- Interne/eksterne integrationer (Mapping- og Xhtml-services for selvbetjeningsløsninger, fobs, NemLog-in, dynamisk integrations-services, Artikelimport)

- SOLR Cloud-stakken (søgning)

- Web: npm, Bootstrap, jQuery, webpack.

Softwareløsningerne er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet.

Rammeaftalen omfatter følgende hovedområder:

A) Løbende levering af forvaltning, vedligeholdelse og videreudvikling af borger.dk inkl. alle aktiviteter vedr. administration af ydelserne under rammeaftalen, teknisk support og håndtering af incidents, problems og service requests. Dette omfatter fx release management, styring og koordinering af deployment, styring af kildekode, versioner og releases, initiel fejlsøgning og igangsættelse af fejlrettelser indenfor aftalte rammer, support til kunden, kundens driftsleverandører og andre af kundens samarbejdspartnere, løbende vedligeholdelse mv. Opgaverne kan variere i rammeaftalens varighed.

B) Videreudvikling og nyudvikling i relation til borger.dk der bestilles som særskilte leverancer. Dette omfatter blandt andet videreudvikling og nyudvikling i relation til softwareløsningerne samt tilhørende opgaver som fx analyse, løsningsdesign, test, idriftsættelse, dokumentation og ændringer af softwareløsningerne. For at understøtte lanceringen af Næste generation Digital Post (NgDP), vil rammeaftalen omfatte forvaltning, vedligeholdelse og videreudvikling af en ny webklient og app til visning af digital post.

C) Øvrige ydelser - herunder i forbindelse med transition fra nuværende leverandør, ophørsydelser ved overdragelse til efterfølgende leverandør samt ad hoc-ydelser relateret til borger.dk såsom optimering af databaseindekser, rådgivning af kunden og kundens samarbejdspartnere om anvendelse og integration mv.

Opgaverne under punkt A), B) og C) skal udføres i tæt samarbejde med kunden samt kundens øvrige leverandører, herunder driftsleverandører.

Ordregiver ønsker primært at anvende agile metoder i forbindelse med opgaverne under punkt B), og leverandøren må derfor påregne, at opgaverne skal løses i tæt samarbejde med ordregivers medarbejdere.

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at anvende rammeaftalen. Brugen af rammeaftalen vil bl.a. afhænge af, hvorledes leverandøren præsterer under rammeaftalen samt eksterne forhold, herunder bl.a. forholdet til Statens IT. Rammeaftalen er således ikke eksklusiv for leverandøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan ved udløb af de 12 måneder forlænge rammeaftalen på samme vilkår op til 2 gange, og hver forlængelse kan være på mellem 1 og 3 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af sammenlignelige ydelser, jf. punkt III.1.3), inden for de i punkt II.2.4), punkt A) og B), nævnte ydelser i løbet af de seneste 3 år. Leverancer (referencer) vedrørende punkt A) og B) vil blive betragtet som mere relevante, såfremt de dokumenterer:

i) erfaringer med løsninger, som er integreret med fællesoffentlige systemer samt teknologistakkens centrale komponenter og teknologier anført under punkt II.2.4) og

ii) erfaringer med borgerrettede offentlige selvbetjeningsløsninger rettet mod flere brugertyper med mange transaktioner og høje krav til stabilitet, tilgængelighed og brugervenlighed - også ved både skalering og håndtering af bestillinger med kort varsel fx til imødekommelse af omskiftelige behov og håndtering af pludseligt opståede situationer.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter. Det skyldes, at borger.dk-platformen er ét sammenhængende it-system med flere tværgående komponenter, og det derfor er mest hensigtsmæssigt (både i forhold til leveringssikkerhed og økonomi), at det er én og samme leverandør, som varetager de under punkt II.2.4) beskrevne hovedområder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers samlede årsomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens §144, stk. 2.

I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 25 mio. DKK i gennemsnit over de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes gennemsnittet på grundlag af ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning over de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning over de 3 seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

Oversigt over de betydeligste lignende leverancer (referencer) af de under punkt II.2.4) punkt A) og B) nævnte ydelser udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af opgaven, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Ordregiver ser gerne, at ansøgeren for hver leverance (reference) oplyser følgende:

— en klar beskrivelse af leverancen, herunder hvilke ydelser leverancen har bestået af samt hvilke teknologier, herunder hvilke af de i punkt II.2.4) anførte teknologier, leverancen har omfattet

— ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen

— tidspunkt eller periode for udførelsen

— størrelse af leverancen

— modtager af leverancen.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium).

Såfremt der angives flere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.2) og hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne modtager med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Baserer en virksomheden sig på andre enheders formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. I forbindelse med anmodning om dokumentation vil ordregiver fremsende en skabelon til en støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan vælge at benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves én reference for ansøgers vedligeholdelse og videreudvikling af en nationalt dækkende, borgerrettet softwareløsning, som er udført for en offentlig myndighed i løbet af de seneste 3 år - afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul, som skal overholdes i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen. Desuden er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i rammeaftalen.

Endvidere bemærkes, at der i udbudsmaterialet bliver stillet krav, der sikrer overholdelse af den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Desuden bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i udbudssystemet, jf. punkt I.3). Alle kan få tildelt brugernavn og adgangskode til udbudssystemet. Ansøgning og tilbud afgives gennem udbudssystemet.

Forud for udbuddet har ordregiver offentliggjort beskrivelser af borger.dk's komponenter og teknologier på ordregivers hjemmeside (https://digst.dk/it-loesninger/borgerdk/). Dette materiale indgår i udbudsmaterialet.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste indsendte udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via udbudssystemet. Spørgsmål skal stilles inden den spørgefrist, som fremgår af udbudsbetingelserne. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget i så god tid, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før spørgefristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Tilbudsgiver skal indsende et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning (fx et konsortium), skal der indsende et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indsendes et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mm.) og nr. 4 (konkurrencefordrejning), medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self cleaning). I forhold til hvad der udgør tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, også fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD, som kan findes her: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for rammeaftalens fulde løbetid inklusive alle forlængelsesmuligheder. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af tilsvarende ydelser over de seneste 4 år samt ordregivers kendskab til kommende udviklingsopgaver. Ordregiver vil kun udnytte forlængelsesmulighederne i uforudsete situationer. Uden udnyttelse af forlængelsesmulighederne forventes kontraktsummen at udgøre omkring 20 mio. DKK.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra indgåelse af rammeaftalen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med rammeaftalens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af borger.dk i forbindelse med det forventede genudbud.

I relation til punkt II. 2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse i udbuddet.

I relation til bekendtgørelsens punkt IV.2.4) bemærkes, at ansøgninger og tilbud som udgangspunkt skal være på dansk. Mindre dele, fx tekniske betegnelser og beskrivelser, kan være på engelsk, norsk, eller svensk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Det bemærkes, at der ikke er noget mæglingsorgan i Danmark.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.062