23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 101-314521
Offentliggjort
26.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

Genudbud af rammeaftale vedr. levering af trådløse dataloggere og sensorer


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Wandall
E-mail: towan@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/204513196.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mst.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/204513196.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/204513196.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af rammeaftale vedr. levering af trådløse dataloggere og sensorer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Til Miljøstyrelsens overvågning af det danske vandmiljø udbydes en rammeaftale med én leverandør vedrørende levering af trådløse dataloggere med stabile vandstands- og temperatursensorer. Formålet med indkøbet er at måle vandstand og temperatur i grundvandsboringer og vandløbsstationer i hele Danmark som led i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Miljøstyrelsen er den eneste ordregiver på rammeaftalen.

Rammeaftalens maksimale omfang er 650 systemer (dvs. dataloggere med dertilhørende sensorer).

Kundens forventede forbrug på rammeaftalen fremgår af mængder i tilbudslisten. Forskellen mellem den forventede mængde og den maksimale mængde skyldes usikkerheden om det konkrete forbrug, herunder yderligere indkøb, hvis tildeling af yderligere midler bevilges. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30237475 Elektriske sensorer
31644000 Diverse dataregistreringsudstyr
38123000 Måleudstyr for nedbør eller fordampning
38125000 Regnmålere
38126300 Måleudstyr for temperatur og fugtighed ved jordoverfladen
38300000 Måleudstyr
38410000 Måleinstrumenter
38421100 Vandmålere
38421110 Gennemstrømningsmålere
38423100 Trykmålere
38424000 Måle- og kontroludstyr
38425300 Trykmålere
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
38710000 Tidsmålere
38900000 Diverse måle- og testapparatur
38931000 Temperatur/fugtmålere
38932000 Fugtmålere
42961200 Scada eller tilsvarende system
48614000 Dataregistreringssystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fordelt i hele Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trådløse dataloggere, som er omfattet af dette indkøb, skal monteres og drives af Miljøstyrelsens lokale medarbejdere over hele landet.

Målte data skal leveres direkte til den fællesoffentlige infrastruktur for miljødata under Danmarks Miljøportal (DMP), hvorfra kunden kan viderestille data til diverse fagdatabaser, som fx Jupiter for grund- og drikkevand og SaV for vandløb, i overensstemmelse med fastlagte kvalitetssikringsprocedurer. Levering af målte data fra dataloggere skal ske via en trådløs dataforbindelse i loggerne direkte til DMP's infrastruktur i Microsoft Azure (DMP-IoT), uden om evt. andre cloudløsninger.

For at sikre stabil dataoverførsel også på fjernt og lavtliggende målestationer, hvor modtagerforholdene kan være udfordrende, skal dataloggere anvende stabile og landsdækkende telemetri-/netværksløsninger, som er tilgængelige for Miljøstyrelsen.  

Det skal endvidere være muligt for en feltmedarbejder under tilsyn i felten at betjene en datalogger via en anden trådløs forbindelse, direkte mellem logger og feltmedarbejderes styringsdevice, dvs. uden anvendelse af telemetriløsning, således at eventuel svag netværksdækning ikke vanskeliggør kontakt med logger.

Det er centralt for kunden, at dataloggere har en høj grad af IT sikkerhed.

Tilbudsgiver kan anvende underleverandører til varetagelse af rammeaftalen. Der gøres dog opmærksom på at tilbudsgiver selv skal udføre visse centrale dele af rammeaftalens opgaver. Disse opgaver omfatter den endelige samling af komponenter i de enkelte loggere, test af tilslutning af sensorer og programmering af firmware og øvrig software.

Rammeaftalen indeholder krav om levering af 2 dataloggere senest 10 arbejdsdage efter rammeaftalens ikrafttræden. Disse dataloggere vil indgå i kundens indledende funktionstest, jf. rammeaftalens pkt. 9. Derudover skal leverandøren levere 60 driftsklare dataloggere med sensorer og evt. nødvendigt udstyr for montering i grundvandsboringer, senest 40 arbejdsdage efter rammeaftalens ikrafttræden.

Rammeaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter og er gældende i 48 måneder. Ordrer under rammeaftalen skal være indgået i rammeaftalens løbetid, men kan dog have en varighed, der strækker sig ud over rammeaftalens løbetid. I disse tilfælde gælder rammeaftalens bestemmelser fortsat mellem parterne, indtil alle ordrer er afsluttet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da det grundet karakteren af anskaffelsen vil give ordregiver uforholdsmæssige administrative byrder i udbudsprocessen og i kontraktstyringen. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD opliste de betydeligste leverancer af varer tilsvarende dem, som er omfattet af den udbudte rammeaftale, der er leveret inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Tilbudsgiver skal for hver reference angive en kort beskrivelse af de leverede systemer (et system består af mindst en datalogger med dertilhørende sensorer), antal af leverede systemer, kontraktsummen for levering af systemerne, opgavens varighed, kundens navn og tidspunkt for opgavens udførelse.

Tilbudsgiver skal fremlægge mindst 2 og højst 5 referencer. Hvis tilbudsgiver fremlægger flere end 5 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 5 referencer i vurderingen.

Der kan alene henvises til referencer, som er udførte på tidspunktet for tilbudsfristen. Hvis der er tale om løbende leverancer på en rammeaftale eller i medfør af løbende kontraktforhold, kan der alene henvises til det udstyr, som er leveret på tidspunktet for tilbudsfristen. Tilbudsgiver kan henvise til flere referencer, som er leveret i henhold til den samme rammeaftale.

Tilbudsgiver skal udfylde Del IV, punkt C, i ESPD. I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, så udgør beskrivelsen i ESPD den endelige dokumentation. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som referencen vedrører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er følgende:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen) har udført mindst 2 leverancer af ydelser, tilsvarende dem, som er omfattet af den udbudte rammeaftale, og med et samlet omfang på minimum 100 leverede systemer. Det vil sige, at referencerne samlet set skal omfatte minimum 100 leverede systemer.

Ved tilsvarende leverancer forstås levering af måleudstyr med trådløse loggere og sensorer, fx til SCADA-systemer eller andre fjernovervågningssystemer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/08/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at være til stede i forbindelse med åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder anvendelse i dette udbud. Derudover finder udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 anvendelse i dette udbud.

Ordregiver skal endvidere i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EUs sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt af § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og af § 137, stk. 1, nr. 2, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest, der max. er 12 måneder gammel. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2023

Send til en kollega

0.047