23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-053828
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Tv2/Danmark A/S

Etablering og drift af et kontributionsnetværk for TV 2 DANMARK A/S


Tv2/Danmark A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
TV 2 DANMARK A/S
10413494
Rugårdsvej 25
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Kathrine Qvistgaard
Telefon: +45 23232499
E-mail: kaqv@tv2.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.tv2.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/78807900.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Broadcast og medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering og drift af et kontributionsnetværk for TV 2 DANMARK A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64228000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

TV 2 DANMARK A/S (i det følgende kaldet TV 2) ønsker at udbyde en servicekontrakt vedrørende TV 2s IP- og videokontributionsnetværk.

Udbuddet omfatter etablering og drift af et kontributionsnetværk med dertil hørende fejlretning, administration og overvågning. Der indgås en servicekontrakt med én leverandør, der får det fulde ansvar for løsningen.

TV 2 ønsker at indgå en servicekontrakt, der er gældende til 30. november 2021 med mulighed for forlængelse op til 2 gange 1 år.

Idriftsættelse skal ske 1. december 2018.

Tryk her https://permalink.mercell.com/78807900.aspx.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64220000
72700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

To delaftaler udbydes, og begge skal indgå i tilbudsgivers tilbud.

Delaftale 1: Kontributionsnet for TV 2.

Som delaftale 1 udbydes et kontributionsnet for TV 2, der skal forbinde TV 2s hovedsæde på Kvægtorvet i Odense med henholdsvis TV 2s produktions- og kontorfaciliteter på Teglholmen i København og TV 2s lokalitet på Christiansborg.

Formålet med forbindelserne er kontribution af video/audio samt IP-forbindelser til brug for TV 2s produktions-, forretnings- og anden IP-baseret funktionalitet.

TV 2 Kvægtorvet er knudepunkt, og alle forbindelser går hertil.

Delaftale 2: Fælles kontributionsnet for TV 2 og TV 2 Regionerne.

Som delaftale 2 udbydes to forskellige netværksløsninger:

Regionsnettet: Et kontributionsnet med to formål:

— -Programfødning til TV 2s hovedkanal fra de 8 regionale TV 2-stationer til TV 2 Kvægtorvet;

— -Kontribution af video/audio mellem de regionale TV 2-stationer og TV 2 Kvægtorvet og mellem de enkelte regionale TV 2-stationer. Kontributionsforbindelserne anvendes til såvel overførsel af færdige programmer, råmateriale samt liveinterviews, hvorfor ukomprimeret HD-SDI er påkrævet for at undgå delay (se særlige forhold vedrørende TV 2/Bornholm).

Familienettet: Ud over Regionsnettet skal der etableres et IP-netværk mellem lokaliteterne. Dette IP-netværk skal benyttes til filudveksling, officesystemer, IP-triggers, intercom og anden IP-netværksbaseret funktionalitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 18/06/2018
Slut: 30/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

TV 2 ønsker at indgå en kontrakt gældende frem til 30. november 2021 med mulighed for forlængelse med op til 2 gange 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og som opfylder minimumskravene til egnethed, end antallet af ansøgere, som TV 2 opfordrer til at afgive tilbud og deltage i forhandlinger, vil TV 2 foretage udvælgelsen ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere der i forhold til leveringen i nærværende udbud har den bedste tekniske og faglige formåen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 1 indbefatter følgende optioner, hvor der skal gives et tilbud på alle:

A. 15 ekstra HD-SDI forbindelser af kategori A fra TV2-TH til TV2-OD;

B. 15 ekstra HD-SDI forbindelser af kategori A fra TV2-OD til TV2-TH;

C. 4 ekstra HD-SDI af kategori B fra TV2-XB til TV2-OD;

D. 4 ekstra HD-SDI af kategori B fra TV2-OD til TV2-XB;

E. 100 Gbps båndbredde på IP-forbindelse mellem TV2-TH og TV2-OD i stedet for 20 Gbps;

F. 10 Gbps på ip forbindelse mellem TV2-XB og TV2-OD i stedet for 2 Gbps.

Delaftale 2 indbefatter følgende optioner, hvor der skal gives et tilbud på alle:

A: En option på 2 HD-SDI forbindelser yderligere, fra RE-OJ til REGIONSNET;

B: En option på 2 HD-SDI forbindelser yderligere, fra REGIONSNET TIL TV2-OD.

C, D, E, F, G, H, I, K: Båndbreddekapacitet mellem de enkelte lokaliteter og Familienet på 5 Gbps i stedet for 1 Gbps.

J: Båndbreddekapacitet mellem Bornholm og Familienet på 1 Gbps i stedet for 300 Mbps.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

TV 2 stiller ingen krav vedrørende III.1.1.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.078