23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 026-056716
Offentliggjort
07.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Opdateringer

Rettelse
(23.02.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 08-03-2018
Læses:
Dato: 22-02-2018

IV.2.3
I stedet for:
Dato: 15-03-2018
Læses:
Dato: 09-04-2018

Annullering
(16.06.2018)

Ordregiver vil i forbindelse med udbuddet eventuelt afgive eget bud på rammeaftalen i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud – bekendtgørelse nr. 607 af 24.6.2008.
Det modtagne kontrolbud fra ordregiver var tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvorfor udbudsproceduren annulleres.

Udbud af rammeaftale om konsulentbistand vedørende udvikling, vedligeholdelse og support af eReolen's websites


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Anna H. Mortensen
E-mail: manh@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.aarhus.dk/da/erhverv/for-leverandoerer/Aktuelle-udbud-og-licitationer.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om konsulentbistand vedørende udvikling, vedligeholdelse og support af eReolen's websites

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

De udbudte opgaver omfatter rammeaftale vedrørende konsulentbistand til teknisk udvikling af eReolen, samt vedligeholdelse og support af eReolen. Udviklingsopgaverne forventes at bestå i udvikling af eReolen’s websites. Herudover kan Udviklingsopgaverne omfatte udvikling vedrørende Apps.

EReolen ønsker at indgå en 2årig rammeaftale omkring indkøb af udvikling, vedligeholdelse og support af eReolens webgrænseflader.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen i punkt II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i forbindelse med udbuddet eventuelt afgive eget bud på rammeaftalen i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud – bekendtgørelse nr. 607 af 24.6.2008.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsprocedure skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. 5. 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK. Klage over indgåelse af en rammeaftalen skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftale, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet, skal klager skiftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2018

Send til en kollega

0.09