23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 030-064632
Offentliggjort
13.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2018 Kl. 09:00

Udbyder

Musikhuset Aarhus

Opdateringer

Rettelse
(06.03.2018)

Del IV: Procedure
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2
I stedet for:
Dato: 13-03-2018
Time: 9:00
Læses:
Dato: 15-03-2018
Time: 9:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver orienterer herved for en god ordens skyld om, at ordregiver har frafaldet et mindstekrav i kravspecifikationen vedrørende MacAdam SCDM eller bedre.
Tilbudsfristen udskydes samtidig fra den 13.3.2018, kl. 09.00 til den 15.3.2018, kl. 09.00.

Rettelse
(08.03.2018)

IV: Procedure
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7
I stedet for:
Dato: 13-03-2018
Time: 9:00
Læses:
Dato: 15-03-2018
Time: 9:00


Yderligere oplysninger
Ændringen er alene en konsekvens af den tidligere foretagne ændring af fristen for modtagelse af bud.

LED-belysning til symfonisk sal i Musikhuset Aarhus


Musikhuset Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Musikhuset Aarhus
55133018
Thomas Jensens Allé
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Kim Johansen
Telefon: +45 21625529
E-mail: kim@kdmc.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://musikhusetaarhus.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3090ca5b-6042-4464-b0b7-91abddd0750a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3090ca5b-6042-4464-b0b7-91abddd0750a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3090ca5b-6042-4464-b0b7-91abddd0750a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af LED-belysning til symfonisk sal i Musikhuset Aarhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Musikhuset Aarhus har et ønske om at udskifte den eksisterende belysning i symfonisk sal til LED belysning.

Der udbydes herved to delaftaler vedrørende denne belysning.

Delaftale 1 omfatter levering og installation af følgende seks typer af armaturer:

- Linje armaturer – sider,

- Linje armaturer – indgang,

- Ballustre,

- Downlights sider,

- Downlights Balkon,

- Strøgbelysning (ny installation).

Derudover indeholder delaftale 1 option på køb af RGBW belysning i balustre.

Delaftale 2 omfatter levering og installation af cannopy belysning.

Budgettet for delaftale 1 er på ca. 1,6 mio. DKK, og budgettet for delaftale 2 er på ca. 700 000 DKK.

Installation forventes for begge delaftaler opstartet den 4. juli 2018. Det er helt afgørende for Musikhuset Aarhus, at installationen er afsluttet og godkendt senest den 3. august 2018. Der skal således gennemføres opsætninger i salen fra den 6. august 2018, hvorefter der ikke vil være adgang til salen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af belysning i symfonisk sal

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31531100
31532000
45311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Thomas Jensens Allé.

8000 Aarhus C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter levering og installation af følgende seks typer af armaturer:

- Linje armaturer – sider,

- Linje armaturer – indgang,

- Ballustre,

- Downlights sider,

- Downlights Balkon,

- Strøgbelysning (ny installation).

Derudover indeholder delaftale 1 option på køb af RGBW belysning i balustre.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/04/2018
Slut: 03/08/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftale 1 indeholder option på køb af RGBW belysning i balustre.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Udbud af cannopy belysning

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31531100
31532000
45311200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Thomas Jensens Allé.

8000 Aarhus C

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter levering og installation af cannopy belysning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 04/07/2018
Slut: 03/08/2018
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers egenkapital for det seneste regnskabsår. Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/03/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137 er udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Der vil være muilghed for at besigtige Symfonisk sal, hvor armaturerne skal monteres, den 22. februar 2018, kl. 14.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2018

Send til en kollega

0.352