23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 043-094073
Offentliggjort
02.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skatteankestyrelsen

Vindere

Kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af en Afgørelsesdatabase

(30.06.2018)
J. H. Schultz Information A/S
2500 Valby

Kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af en Afgørelsesdatabase - en digital løsning til anonymisering og offentliggørelse af Landsskatterettens afgørelser


Skatteankestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skatteankestyrelsen
10242894
Ved Vesterport 6
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Cindy Thorhauge
Telefon: +45 72388601
E-mail: Cindy.Thorhauge@skat.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://skatteankestyrelsen.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205826&B=SKAT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205826&B=SKAT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af en Afgørelsesdatabase - en digital løsning til anonymisering og offentliggørelse af Landsskatterettens afgørelser

Sagsnr.: 18-0230536
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afgørelsesdatabasen er en webbaseret portal, der er gratis tilgængelig for borgere og virksomheder via internettet. Afgørelsesdatabasen indeholder anonymiserede afgørelser afsagt af Landsskatteretten siden den 1.7.2008. På nuværende tidspunkt er der ca. 13 500 eksisterende afgørelser. Landsskatteretten udbyder, som et offentlig udbud, en kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af afgørelsesdatabasen. Kontrakten vil blive anvendt til at opfylde Landsskatterettens behov for løbende at offentliggøre anonymiserede afgørelser. Den udbudte ydelse består af følgende hovedopgaver:

- Etablering af en afgørelsesdatabase, som indeholder Landsskatterettens afgørelser fra 2008 til kontraktens ophør,

- Overførsel af Landsskatterettens afgørelser fra den eksisterende afgørelsesdatabase,

- Anonymisering og offentliggørelse af Landsskatterettens afgørelser i kontraktperioden,

- Drift og vedligeholdelse af afgørelsesdatabasen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72310000
72320000
72400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Afgørelsesdatabasen er en webbaseret portal, der er gratis tilgængelig for borgere og virksomheder via internettet. Afgørelsesdatabasen indeholder anonymiserede afgørelser afsagt af Landsskatteretten siden den 1.7.2008. På nuværende tidspunkt er der ca. 13 500 eksisterende afgørelser. Landsskatteretten udbyder, som et offentlig udbud, en kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af afgørelsesdatabasen. Kontrakten vil blive anvendt til at opfylde Landsskatterettens behov for løbende at offentliggøre anonymiserede afgørelser. Den udbudte ydelse består af følgende hovedopgaver:

- Etablering af en afgørelsesdatabase, som indeholder Landsskatterettens afgørelser fra 2008 til kontraktens ophør,

- Overførsel af Landsskatterettens afgørelser fra den eksisterende afgørelsesdatabase,

- Anonymisering og offentliggørelse af Landsskatterettens afgørelser i kontraktperioden,

- Drift og vedligeholdelse af afgørelsesdatabasen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har option på forlængelse af Kontrakten med et (1) år.

Kunden kan med et skriftligt varsel til Leverandøren på tre (3) måneder anmode om udnyttelse af option og dermed forlænge Kontrakten med et (1) år.

Kontrakten kan forlænges på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden har option på forlængelse af Kontrakten med et (1) år.

Kunden kan med et skriftligt varsel til Leverandøren på tre (3) måneder anmode om udnyttelse af option og dermed forlænge Kontrakten med et (1) år. Kontrakten kan forlænges på uændrede betingelser.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori Tilbudsgiver skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, stk. 2 og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.) og,

— Hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer), og,

— Hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 (vedrører ubetalt forfalden gæld på under 100 000,00 DKK til offentlige myndigheder).

Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets del III.

Hvis Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglig formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument som omfatter ovennævnte erklæringer. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets del III.

Følgende dokumentation for angivelserne i ESPD'et vil blive krævet af den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til for opfyldelse af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 og stk. 3 og de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7:

For danske virksomheder: a) Serviceattest b) Såfremt der er udenlandske medlemmer i bestyrelse, direktion og/eller tilsynsråd i virksomheden, skal der som supplement til serviceattesten yderligere indhentes en straffeattest i Danmark for de pågældende personer.

For udenlandske virksomheder: a) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1. b) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der anvendes en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetentfaglig organisation i det land, hvor Tilbudsgiveren er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end i et fælleseuropæisk udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets del IV.B.

Hvis Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglig formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument som omfatter ovennævnte erklæringer. Oplysningerne angives i ESPD dokumentets del IV.B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at Tilbudsgiverens egenkapital i det sidste disponible regnskabsår er positiv.

Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som Tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Følgende dokumentation for angivelserne i ESPD'et vil blive krævet af den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at tildele kontrakten til:

a) Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse.

Følgende dokumentation herudover vil blive krævet i forhold til konsortier, såfremt det er relevant: Erklæring om konsortiedannelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere et "fælleseuropæisk udbudsdokument" (også kaldet ESPD), hvori Tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— én af ansøger udført leverance med en kontraktværdi på mindst 300 000,00 DKK indeholdende anonymisering af personhenførbare data og/eller virksomhedshenførbare data. Leverancen skal være udført i de seneste tre år og med angivelse af beløb, tidspunkter og modtager. Med anonymisering menes, at bestemte kategorier af oplysninger, fx fortrolige oplysninger eller oplysninger om personlige forhold, herunder navne, adresseangivelser og eventuelt andre identifikationsoplysninger erstattes med neutrale betegnelser.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

SKAT.

Østbanegade 123,

2100 København Ø

Danmark.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddet åbnes af de tilknyttede udbudsjurister fra SKAT.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

A) Til punkt III.1: Før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal Ordregiver kræve, at den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en Tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Tilsvarende kan Ordregiver anmode en Tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist der fastsættes af Ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende tilbudsgiver fra udbudsprocedure. Det fremgår af punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) hvilken dokumentation der kræves for tilbudsgivers juridiske, økonomiske & finansielle og tekniske & faglige oplysninger.

B) Til punkt III.1.1: En Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke Tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

C) Til punkt VI.2: Udbuddet gennemføres via det internetbaserede eSourcing-system, EU-Supply. Tilbud kan ikke afgives på anden vis, herunder via e-mail.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud.

De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.155