23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 055-121718
Offentliggjort
20.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Opdateringer

Rettelse
(29.03.2018)

2.II.6)
I stedet for:
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
Læses:
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 06-04-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 20-04-2018
Time: 13:00

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 06-04-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 20-04-2018
Time: 13:00

Genudbud, CRM2, Etablering og opgradering af CRM, – dataflytning, integrationer til datakilder og systemkomponenter fra eksisterende CRM, udvikling, vedligeholdelse, support, samt videreudvikling


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Tom Kjærsgaard Larsen
Telefon: +45 32688194
E-mail: tokl@ssi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundhedsdatastyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207435&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207435&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud, CRM2, Etablering og opgradering af CRM, – dataflytning, integrationer til datakilder og systemkomponenter fra eksisterende CRM, udvikling, vedligeholdelse, support, samt videreudvikling

Sagsnr.: 18/01999
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsdatastyrelsen skal modernisere og versionsopgraderer den eksisterende Microsoft Dynamics version 4.0, som har non-support fra april måned 2018.

Alle eksisterende og nye forretningsprocesser og arbejdsgange skal understøttes i det nye CRM2 system.

Leverandøren af det nye CRM2 system skal leverende følgende som en del af udbuddets leverance:

1) Etablering CRM2 inkusiv integration til eksisterende systemkompleks (dataregistre, systemkomponenter m.m.);

2) Datamigrering, design og udviklingen af eksisterende forretningsprocesser fra nuværende CRM system til ny, CRM2;

3) Design og udviklingen af nye forretningsprocesser i CRM2, risikobaseret tilsyn og BVO (Blod, væv og organer);

4) Udviklingen og etablering af en ny integration til behandlingssted registret;

5) Support og vedligehold af CRM2 systemkomplekset;

6) Videreudvikling af CRM2 systemkomplekset.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000
72100000
72200000
72300000
72500000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Ørestads Boulevard 5.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsdatastyrelsen skal modernisere den eksisterende Microsoft Dynamics version 4.0, som har non-support fra april måned 2018.

Alle eksisterende og nye forretningsprocesser og arbejdsgange skal understøttes i det nye CRM2 system.

Leverandøren af det nye CRM2 system skal leverende følgende som en del af ud-buddets leverance:

1) Etablering CRM2 inkusiv integration til eksisterende systemkompleks (dataregistre, systemkomponenter m.m.);

2) Datamigrering, design og udviklingen af eksisterende forretningsprocesser fra nuværende CRM system til ny, CRM2;

3) Design og udviklingen af nye forretningsprocesser i CRM2, risikobaseret tilsyn og BVO (Blod, væv og organer);

4) Udviklingen og etablering af en ny integration til behandlingssted registret;

5) Support og vedligehold af CRM2 systemkomplekset;

6) Videreudvikling af CRM2 systemkomplekset.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Forlængelse af vedligeholdelse og support.

Kunden har ret til at forlænge Kontrakten for vedligeholdelse og support op til 2 gange, idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

Option 2: Forlængelse af videreudvikling.

Kunden har ret til at forlænge aftalen om konsulentbistand til videreudvikling af CRM2 op til 2 gange, idet forlængelse hver gang sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Liste over og kort beskrivelse af betingelser: Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 2 og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og,

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer),

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører forsøg på påvirkning af udbudsproces, uretmæssige fordele og vildledende oplysninger).

Tilbud kan alene tages i betragtning, såfremt ovennævnte erklæringer er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 148. Erklæringer kan således ikke afgives på anden vis.

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt fælles europæisk udbudsdokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I udbudsmaterialet stilles der krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Visse data omfattet af kontrakten skal behandles under iagttagelse af »krigsreglen« i persondatalovens § 41, stk. 4, hvilket betyder, at visse oplysninger kun må behandles i Danmark. I forbindelse med udførelse af konkrete opgaver kan der blive stillet krav om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere hos leverandøren.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Ordregiver offentliggjorde 1.12.17 udbud af CRM2, Etablering og opgradering (2017/S 234-486278) en virksomhed ansøgte om prækvalifikation ved tilbudsdeadline var der ikke indkommet tilbud.Ordregiver forventer, at der ved et genudbud vil indkomme tilbud på opgaven.Baggrunden for haste proceduren er projektets stramme tidsplan, og at overholdelse af deadline for ibrugtagning af CRM-systemet er kritisk, idet Ordregivers nuværende system ikke længere supporteres fra april måned 2018. Herefter yder leverandøren ikke teknisk support, hvilket vil medføre en forøgelse af sårbarhed for brud på datasikkerheden. Systemet er afgørende for at kunne yde teknologisk understøttelse i forbindelse med tilsyn og autorisation af sundhedspersonale og behandlingssteder. Hvis en frist på 30 dage for et udbud anvendes vil der være væsentligt øget risiko for at arbejdsopgaver i forbindelse med tilsyn og autorisation af sundhedsfagligt personale og behandlingssteder ikke kan udføres i samme omfang som hidtil.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 234-486278
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2018

Send til en kollega

0.096