23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 058-127834
Offentliggjort
23.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Opdateringer

Annullering
(19.05.2018)

Ordregiver har i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud konstateret fejl i udbudsmaterialet, da der er fejl i Ordregivers mindstekrav til de udbudte ydelser, således at de tilbudte produkter ikke opfylder Ordregivers reelle behov til trods for, at de tilbudte produkter opfylder kravspecifikationen.

Rammeaftele med én leverandør om levering af End Point Protection software


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Githa Nørager
Telefon: +45 24628828
E-mail: Githa.Norager@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207959&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207959&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftele med én leverandør om levering af End Point Protection software

Sagsnr.: 18/8157
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48218000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker en antivirus løsning som tilbyder:

— beskyttelse mod Vira,

— beskyttelse mod Phishing-angreb,

— beskyttelse mod Spoofing forsøg,

— beskyttelse mod Rootkits og andre Malware angreb.

Foruden indkøb af antivirus licenser ønsker Ordregiver at indkøbe support og vedligeholdelse af antivirus softwaren samt uddannelse i brugen af softwaren.

Som en option for Ordregiver indgår indkøb af en EDR løsning. Såfremt optionen udnyttes ønsker Ordregiver ligeledes at indkøbe support og vedligeholdelse af EDR softwaren samt uddannelse i brugen af softwaren.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker en antivirus løsning som tilbyder:

— beskyttelse mod Vira,

— beskyttelse mod Phishing-angreb,

— beskyttelse mod Spoofing forsøg,

— beskyttelse mod Rootkits og andre Malware angreb.

Foruden indkøb af antivirus licenser ønsker Ordregiver at indkøbe support og vedligeholdelse af antivirus softwaren samt uddannelse i brugen af softwaren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det er muligt for Ordregiver at forlænge kontrakten 2 gange 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som en option for Ordregiver indgår indkøb af en EDR løsning. Såfremt optionen udnyttes ønsker Ordregiver ligeledes at indkøbe support og vedligeholdelse af EDR softwaren samt uddannelse i brugen af softwaren.

Ordregiver kan udnytte optionen indtil 2 måneder efter kontraktunderskrivelsen. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

Nettoomsætning:

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nettoomsætning:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de anførte regnskabsår er minimum 15 000 000 DKK.

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring,

- Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6:

Referencer:

Tilbudsgiver skal udarbejde referenceliste- Referencelisten skal indeholde oversigt over sammenlignelige referencer indenfor de seneste 2 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af End Point Protection (Antiviruslicenser og/eller EDR licenser).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 2 år. Det er herudover et minimumskrav, at der til den pågældende reference har omfattet samtidig drift af minimum 15 000 licenser.

Som dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring skal den vindende Tilbudsgiver fremsende underskrevet referenceliste (indeholdende bl.a. navn på kontaktpersoner og disse personers kontaktoplysninger), hvorefter Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsbekendtgørelsens del III.2.2 gælder der særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

Socialt ansvar.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Databehandleraftale.

Den vindende tilbudsgiver vil skulle behandle personoplysninger på Ordregivers vegne. Jf. kontrakten skal der derfor underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Tysk, Spansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01.04.2022.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. Obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Tilbudsgiver/Ansøger er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Tilbudsgiver, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Tilbudsgiver udelukkes endvidere fra udbudsprocessen, såfremt Tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 og Udbudslovens § 137 er omfattet af følgende Frivillige udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=207959&B=REGIONSYDDK. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers udbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com.

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk eller engelsk.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2018

Send til en kollega

0.092