23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 082-185729
Offentliggjort
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)


Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Tjänster

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Försvarets materielverk
115 88
SE-Stockholm
Sverige

I.2) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3) Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1) Beskrivning
II.1.1) Benämning på upphandlingen
Anskaffning av ISIS-system inför övergång till G8
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
NUTS-kod
II.1.3) Information om ramavtal
II.1.4) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Uppdatering av dataformat, vilket innebär behov av uppdaterad mjukvara samt anskaffning av ny hårdvara.
II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

35710000

II.2) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 6 099 000,00 SEK

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)
Direktiv 2009/81/EG
1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG
Inget av de anbud som lämnats i ett öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog uppfyllde bestämmelserna eller var godtagbart: nej
På grund av brådska till följd av en kris är det omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med offentliggörande av meddelande om upphandling: nej
Synnerligen brådskande förfaranden till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten/enheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i det tillämpliga direktivet: nej
Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av: tekniska skäl, skäl som rör skyddande av ensamrätt
Kontraktet avser andra forsknings- och utvecklingstjänster än de som avses i artikel 13 i direktiv 2009/81/EG: nej
Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet: nej
Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster beställs enligt de strikta villkor som anges i direktivet: nej
Varorna är noterade och köps på en råvarubörs: nej
Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet: nej
Kontrakt avseende tillhandahållandet av luftfarts- och sjöfartstjänster för en medlemsstats väpnade styrkor som används eller ska användas utomlands, enligt de strikta villkor som fastställs i direktivet: nej

IV.2) Tilldelningskriterier
IV.2.1) Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2) Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3) Administrativ information
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
410513-LB935210
IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
V.2) Information om anbuden
V.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
V.4) Upplysningar om kontraktets värde
V.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2) Kompletterande information:
VI.3) Överprövningsförfaranden
VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2) Överprövning
VI.3.3) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4) Datum då meddelandet sänts:
25.4.2018

Send til en kollega

0.081