23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 091-206837
Offentliggjort
15.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/84

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

EU-udbud vedrørende håndtering af digital post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram

(01.12.2018)
Postnord Strålfors A/S
2605 Brøndby

EU-udbud vedrørende håndtering af digital post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Søren Hvilsted
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Søren Hvilsted
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Søren Hvilsted
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Alléen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Søren Hvilsted
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Søren Hvilsted
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/84
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedrørende håndtering af digital post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79800000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører håndterings- og pakkeydelser, herunder bl.a. håndtering af Digital Post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden (herefter benævnt Ordregiver).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
79820000
79810000
79920000
79921000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det blev med kræftplan III fra 2010 besluttet, at der indføres en landsdækkende screening for tyktarms- og endetarmskræft målrettet personer i alderen 50 – 74 år, som bliver inviteret til at deltage i screening for tarmkræft én gang hver andet år.

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden (herefter benævnt Ordregiver) ønsker i denne sammenhæng at indgå Rammeaftale med én (1) leverandør om håndtering af en række ydelser i forbindelse med den landsdækkende screening omfattende håndterings- og pakkeydelser, herunder bl.a. håndtering af Digital Post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge Rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden for tidsfristen i udbudsbetingelsernes punkt 2.4 og opfylder ovenstående dokumentationskrav i udbudsbetingelsernes punkt 2.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 3 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages 3 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest sammenlignelige referencer jf. udbudsbetingelsernes punkt 2.1.2, hvor Ordregiver vil lægge vægt på, at referencerne i videst mulige omfang angår leverance af en fjernprints- og Digital Postordning, herunder:

- håndtering af digitale forsendelser via Digital Post samt,

- pakning og fysisk forsendelse af lignende elementer, der antalsmæssigt modsvarer omfanget oplyst i udbudsmaterialets Rammeaftalebilag C – Prisskema.

Der foretages en samlet vurdering af de oplyste referencer, hvorfor de enkelte referencer ikke nødvendigvis isoleret betragtet skal omfatte alle ovenstående forhold.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal afgive pris på Lille Pose herunder pakning af Lille Pose med de øvrige elementer i Prøvekit (se definition i Bilag 4 - Udkast til Rammeaftale, punkt 1.7).

Det kan oplyses, at Ordregiver har en forventning om, at Lille Pose udgår i løbet af 2019.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger;

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet;

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt ansøger baserer sig på Andre Enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (eks. konsortium), skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.1. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Ansøger, Andre Enheder eller Sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af Andre Enheders kapacitet (se nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 2.2.3).

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

— Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers samlede omsætning for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår har haft en gennemsnitlig omsætning på minimum 20 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

En oplistning af de op til fem (5) referencer som ansøger finder mest sammenlignelig med nærværende udbud og som er udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Referencerne bedes indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/leverancen med fokus på de elementer som ansøger mener, gør referencen sammenlignelig. Se udbudsbetingelsernes punkt 2.3 i forhold til hvad Ordregiver forstår som en sammenlignelig reference. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven/leverancen har været udført (start- og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/leverancens værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/leverancen;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave/leverancen, der er anført under ”Beskrivelse”. Er opgaven/leverancen ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD’et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og e-mailadresse samt telefonnummer på kontaktpersonen.

Ansøger trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde op til fem (5) referencer.

Bemærk, at såfremt der oplyses referencer, der er afsluttet (engagementet med kunden er ophørt) mere end tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb, vil der i evalueringen blive set bort fra disse referencer.

For referencer med en startdato, der ligger mere end tre (3) år før ansøgningsfristens udløb, bemærkes det endvidere, at Ordregiver alene vil vurdere på de ydelser (delopgaver/delleverancer) under referencen, som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. I sådanne tilfælde bør ansøger derfor udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver/delleverancer) der er afsluttet og dermed løst inden for de seneste tre (3) år.

Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv., jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar på: http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ordregiver opfordrer ansøger/tilbudsgiver til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 1.8.2;

2) I henhold til udbudsbetingelsernes punkt 3.1 og i forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde erklæringer fra:

- ATP,

- Politiet (Kriminalregistret): Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten,

- SKAT.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af Serviceattesten er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til e-Certis kan hentes under følgende link: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger om egnethedskriterier kan ske på følgende måde:

— Oplysninger om omsætning kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer,

— Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet til at anmode tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

3) Vedr. konsortier og enheder som ansøger baserer sin egnethed på:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Følgende formulering indskrives i afsnittet:

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2018

Send til en kollega

0.151