23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-281806
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Moderniseringsstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(10.07.2018)

III.1.2)
I stedet for:
Læses:
Ansøger skal vedlægge ESPD’et med angivelse af følgende oplysninger: Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i ESPD’et, Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen, Samlet årsomsætning. Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens regnskabsaflæggelse. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C, jf. i øvrigt punkt VI.3) nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder eller et konsortium, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.
[Ændringen suppleres af nedenstående ændring.]

III.1.2)
I stedet for:
Læses:
[I tillæg til ovenstående ændring af pkt. III.1.2) gælder følgende ændring.]
Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, udgøres omsætningen som ansøgers og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder eller et konsortium beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

IV.1.8)
I stedet for:
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
Læses:
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

VI.2)
I stedet for:
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Læses:

VI.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:I forlængelse af den i pkt. VI.3) eksisterende tekst
I stedet for:
Læses:
Ordregiver har valgt ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter af hensyn til, at det vurderes, at der kan opnås væsentligt bedre priser og vilkår ved ikke at opdele rammeaftalen.


Yderligere oplysninger
I relation til udbudsbekendtgørelsens pkt. I.1) tydeliggøres det, at Moderniseringstyrelsen udbyder Rammeaftalen på vegne af den danske stat, som det fremgår af pkt. II.1.4) og udbudsmaterialet i øvrigt.

Rettelse
(14.08.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16-08-2018
Time: 16:00
Læses:
Dato: 17-08-2018
Time: 16:00


Yderligere oplysninger
Der fristforlænges, da der er meddelt følgende supplerende oplysninger om udbudsmaterialet senere end 6 dage før den fastsatte frist for modtagelse af ansøgning:
Tilbudsgivere skal tilbyde Produkter, som defineret i Kravspecifikationen. Ordregiver angiver ikke og henviser ikke til, at Produkterne skal være af et bestemt fabrikat eller af en bestemt type. Produkterne, Vedligeholdelse og Service samt Tilkøb, kan vise sig vanskelige at tilbyde uden aftale herom med rettighedshaver til Statens Oracle-programmer. Hvis tilbudsgiver tilbyder disse produkter uden aftale herom med rettighedshaver til Statens Oracle-programmer (”tilsvarende” produkter), skal tilbudsgiver i sit tilbud godtgøre, at tilbudsgivers produkter fører til en tilsvarende løsning. Tilbudsgiver skal godtgøre dette på en måde, som faktisk gør det muligt for ordregiver at foretage den relevante bedømmelse, jf. nærmere herom i EU-Domstolens dom af 12.7.2018 i sag C-14/17, ATM.

Annullering
(13.10.2018)

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:
1) at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;
2) at ansøgeren opfylder de minimumskrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2), og
3) hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9) ovenfor.
Kravene til udfyldelse af ESPD'et er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit om ”Prækvalifikationsfasen – Ordregivers vurdering af egnethed”. Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i ESPD’et, Del III, afsnit A, B og C. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Dokumentationen skal fremlægges inden for en af Ordregiver fastsat passende frist på ikke under to og en halv uge (18 kalenderdage), regnet fra modtagelsen af forespørgslen. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Bilag II til udbudsbetingelserne kan anvendes til at afgive erklæring vedrørende spørgsmål, der ikke er omfattet af serviceattesten; dvs. at de i ESPD'et anførte oplysninger i Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen, Samlet årsomsætning, samt de i ESPD'et anførte oplysninger i Del IV, afsnit C — Teknisk og faglig formåen, er korrekte. Bilag II til udbudsbetingelserne kan hentes på den i punkt I.3) nævnte hjemmeside. For tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet, og i øvrigt, henvises til udbudsbetingelsernes afsnit om ”Verificering af oplysninger i ESPD’et”. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2 eller pkt. III.1.3), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiver kræver, at ansøger og den juridiske enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Skabelon for støtteerklæring (Bilag I til udbudsbetingelserne) kan hentes på den i punkt I.3) nævnte hjemmeside. I relation til punkt II.2) bemærkes, at tilbudsgivere er berettiget til at afgive 2 sideordnede tilbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. I relation til punkt III.1.) bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen, ligesom at deltagerne hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra potentielle ansøgere samt tilbudsgivere vil blive offentliggjort på hjemmeside, jf. punkt. I.3). Interesserede virksomheder opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål fremgår af udbudsbetingelserne. Forhandlingsforløbet, der vil blive gennemført med de prækvalificerede ansøgere, er uddybende beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit om ”Tilbuds- og forhandlingsfasen”. Ordregiver yder ikke vederlag til tilbudsgiverne/deltagerne i forhandlingerne.

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen)


Moderniseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4
København K
1301
Danmark
Kontaktperson: Andreas Boysen-Kleist
Telefon: +45 33928000
E-mail: oraclestandardsoftware@modst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://modst.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9b90a9a-1a10-481b-87de-cebc7b9145aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9b90a9a-1a10-481b-87de-cebc7b9145aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9b90a9a-1a10-481b-87de-cebc7b9145aa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer (Oracle-aftalen)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af hele staten en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer. Rammeaftalens kunder er statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten. Moderniseringsstyrelsen, Statens IT, Forsvaret, Skatteministeriets koncern, Politiet og Styrelsen for IT og Læring bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen i forbindelse med køb af vedligeholdelse og service og tilkøb til statens Oracle-programmer. Dog er der ved køb af produkter, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Ved køb af IaaS til statens Oracle-programmer er der ikke pligt, men alene en ret, til at anvende Rammeaftalen. Øvrige statslige institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48820000
72317000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter indkøb af produkterne vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer. Kunden kan således købe vedligeholdelse og service til statens Oracle-programmer, ligesom kunden kan udvide sin ret til at benytte statens Oracle-programmer (tilkøb) ved køb på Rammeaftalen. Endelig kan kunden på Rammeaftalen købe IaaS i relation til statens Oracle-programmer, dvs. at kunden kan købe en online-tjeneste, som giver kunden adgang til grundlæggende it-infrastruktur (fx servere, storage og netværk), hvorpå statens Oracle-programmer kan installeres og afvikles. Det indebærer, at en kunde, som har licens til et af statens Oracle-programmer, kan købe følgende Produkter i relation til det pågældende program: Vedligeholdelse og Service, Tilkøb og IaaS, jf. i øvrigt Rammeaftalens definition heraf. Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af kontraktens genstand. En nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet, herunder i kravspecifikationen (bilag 1 til rammeaftalen).

Kundernes bestillinger baseret på rammeaftalen vil ske på baggrund af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence (dvs. direkte tildeling, jf. udbudsloven § 99).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Ansøgning om at deltage i udbuddet (dvs. anmodning om prækvalifikation) kan kun ske elektronisk på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Det er nødvendigt at have installeret programmet Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt programmer, der kan tilgå filer i Word og Excel-format. Interesserede virksomheder opfordres til at oprette sig med brugernavn og adgangskode på udbudshjemmesiden og i øvrigt løbende at holde sig orienteret. Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet, før det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) udformes og anmodning om prækvalifikation afgives. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Der afholdes orienteringsmøde vedrørende prækvalifikationsfasen i udbuddet, og herunder udfyldelse af ESPD’et samt adgangen til at fremkomme med skriftlige spørgsmål, d. 5.7.2018, kl. 13:00, hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K. Nærmere oplysninger om orienteringsmødet og tilmelding fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere der:

— dels har dokumenteret de bredest dækkende referencer i forhold til de af nærværende udbud omfattede produkter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4),

— dels har dokumenteret leverancer af størst samlet værdi inden for de produkter, som rammeaftalen vedrører. Vurderingen i forhold til værdi sker således på baggrund af summen af de samlede fakturerede beløb, som ansøger har oplyst i sine referencer, jf. punkt. III.1.3), idet omsætning indenfor produktet, IaaS, dog tillægges begrænset betydning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge ESPD’et med angivelse af følgende oplysninger: Ansøger skal angive de tre (3) mest betydelige lignende referencer i forhold til det af nærværende udbud omfattede, jf. punkt II.1.4) og II.2.4). Oplysningerne udfyldes i ESPD’et, Del IV, afsnit C: Teknisk og faglig formåen. For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type. Leveringerne skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet. For hver reference skal angives hvilket Produkt eller hvilke Produkter, jf. punkt II.2.4), der er leveret. For hver reference skal der ligeledes oplyses faktureret beløb, som kan henføres til det leverede Produkt eller de leverede Produkter. Ansøger skal tydeligt anføre, hvornår Produkterne faktisk er blevet leveret. Produkter, der alene er bestilt eller indgået aftale om levering af på tidspunktet for udsendelsen af udbudsmaterialet, men som ikke faktisk er leveret, kan ikke medtages som referencer. Ligeledes kan Produkter, der er leveret tidligere end 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet, ikke indgå i ansøgers referencer. Ordregiver ser gerne, at referencerne indeholder navn på kunden (modtager). Såfremt ansøgningen indeholder mere end tre (3) referencer, vil alene de tre (3) første referencer blive taget i betragtning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD’ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt VI.3) nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder eller et konsortium, skal dette anføres i ESPD’ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Rammeaftalen er en del af det samlede udbudsmateriale, som er tilgængeligt på den i punkt I.3) nævnte hjemmeside.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes udbudt igen i forbindelse med rammeaftalens udløb 2022.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;

2) at ansøgeren opfylder de minimumskrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2); og

3) hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9) ovenfor.

Kravene til udfyldelse af ESPD'et er beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit om ”Prækvalifikationsfasen – Ordregivers vurdering af egnethed”. Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i ESPD’et, Del III, afsnit A, B og C. Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens § 159 stk. 2. Dokumentationen skal fremlægges inden for en af Ordregiver fastsat passende frist på ikke under 2 og en halv uge (18 kalenderdage), regnet fra modtagelsen af forespørgslen. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Bilag II til udbudsbetingelserne kan anvendes til at afgive erklæring vedrørende spørgsmål, der ikke er omfattet af serviceattesten; dvs. at de i ESPD'et anførte oplysninger i Del IV, afsnit B — Økonomisk og finansiel formåen, Samlet årsomsætning, samt de i ESPD'et anførte oplysninger i Del IV, afsnit C — Teknisk og faglig formåen, er korrekte. Bilag II til udbudsbetingelserne kan hentes på den i punkt I.3) nævnte hjemmeside. For tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet, og i øvrigt, henvises til udbudsbetingelsernes afsnit om ”Verificering af oplysninger i ESPD’et”. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2 eller pkt. III.1.3), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk.2. Ordregiver kræver, at ansøger og den juridiske enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Skabelon for støtteerklæring (Bilag I til udbudsbetingelserne) kan hentes på den i punkt I.3) nævnte hjemmeside. I relation til punkt II.2) bemærkes, at tilbudsgivere er berettiget til at afgive 2 sideordnede tilbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. I relation til punkt III.1.) bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen, ligesom at deltagerne hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra potentielle ansøgere samt tilbudsgivere vil blive offentliggjort på hjemmeside, jf. punkt. I.3). Interesserede virksomheder opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål fremgår af udbudsbetingelserne. Forhandlingsforløbet, der vil blive gennemført med de prækvalificerede ansøgere, er uddybende beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit om ”Tilbuds- og forhandlingsfasen”. Ordregiver yder ikke vederlag til tilbudsgiverne/deltagerne i forhandlingerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.1