23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 130-296002
Offentliggjort
10.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DR

Vindere

Delaftale 2: storage inkl. service

(12.12.2018)
Atea A/S
2750 Ballerup

Delaftale 2: storage inkl. service

(12.12.2018)
Dustin A/S
8270 Højbjerg

Delaftale 2: storage inkl. service

(12.12.2018)
Mediability Denmark A/S
2860 Søborg

Delaftale 1: servere inkl. service

(12.12.2018)
Conscia A/S
2605 Brøndby

Delaftale 2: storage inkl. service

(12.12.2018)
Stjernholm & Co. A/S
2730 Herlev

Opdateringer

Rettelse
(25.08.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 27-08-2018
Time: 09:00
Læses:
Dato: 10-09-2018
Time: 16:00

Rettelse
(30.08.2018)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 27-08-2018
Time: 09:00
Læses:
Dato: 10-09-2018
Time: 16:00

Udbud af Rammeaftale om køb af servere og storage inkl. service


DR

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Pernille Leth Larsen
Telefon: +45 28543653
E-mail: plar@dr.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215844&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=215844&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medie Virksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Rammeaftale om køb af servere og storage inkl. service

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30233000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Da DR’s nuværende Rammeaftaler vedr. servere og storage udløber, ønsker DR at indgå en Rammeaftale for 3 år med 1 års forlængelse. Formålet med Rammeaftalen er at dække DR’s produktportefølje inden for servere og storage. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Servere inkl. service,

- Delaftale 2: Storage inkl. service.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: servere inkl. service

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
48820000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DR Byen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vedrører indkøb af servere inkl. service samt service på DR's eksisterende servere. Derudover ønsker DR indkøb af konsulentydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelsesmulighed på 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: storage inkl. service

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30233000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale vedrører indkøb af storage inkl. service. DR udbyder 5 producentkategorier, hvormed DR ønsker at dække sin produktportefølje indenfor storage. Aftalen indeholder indkøb, service og konsulentydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelsesmulighed på 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'en angive følgende finansielt nøgletal for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år:

Egenkapital

Tilbudsgiver skal endvidere angive sin samlede omsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

De angivne oplysninger skal kunne dokumenteres ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

Positiv omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for tilbudsgivers faglige kvalifikationer skal tilbudsgiver angive de betydeligste opgaver af lignende karakter inden for de sidste 3 år.

Ved opgaver af lignende karakter forstås: Den anmodende virksomheds dokumentation for de mest relevante og aktuelle leverancer til sammenlignelige referencekunder indenfor rammeaftalens område - primært i forhold til referencekundens antal medarbejdere og referencekundens omsætning på aftalen med den anmodende virksomhed. Sammenlignelige referencekunder kan være offentlige virksomheder, offentlige institutioner eller offentlige myndigheder.

Tilbudsgiver skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvorledes tidligere lignende opgaver er blevet løst. I det omfang virksomheden har anvendt underleverandører, skal anvendelsen af disse underleverandører ligeledes beskrives eksplicit, herunder underleverandørernes rolle og samarbejde.

Referencerne skal omfatte oplysninger om kundens navn, kontraktens værdi, kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt der er oplysninger, som af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan videregives, skal dette angives. Hvis fortrolige oplysninger hindrer ordregiver i at vurdere en references troværdighed, relevans eller omfang, vil referencen ikke kunne tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive mindst 3 og maksimum 5 relevante referencer på lignende opgaver inden for de seneste 3 år.

Det betyder, at såfremt en ansøger ikke er i stand til at afgive mindst 3 relevante referencer, vil virksomheden blive udelukket fra at afgive tilbud.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.11