23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 153-351976
Offentliggjort
10.08.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vores Elnet A/S

Vindere

Valgt leverandør

(10.08.2018)
Landis+Gyr Oy
Salvesnitene 6
40420 Jyskä

Rammeaftale på levering af el-målere


Vores Elnet A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vores Elnet A/S
Danmark
Sanderumvej 16
Odense
5250
Danmark
Kontaktperson: Anette Bøgebjerg Vig
Telefon: +45 63171900
E-mail: indkoeb@voreselnet.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.voreselnet.dk/

I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale på levering af el-målere

 

Sagsnr.: 2018-334
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38554000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

1-årig rammeaftale på levering af el-målere med mulighed for forlængelse 4 perioder a 3 måneder, dvs. ialt 2 år incl. optionsperioder.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale på levering af el-målere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

 

Vores Elnet A/S (tidligere Energi Fyn Net A/S) har til hensigt at tildele en rammeaftale på levering af 3G el-målere uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende (TED).

I henhold til FVD art. 50, litra e, har Vores Elnet A/S derfor til hensigt at tildele en rammeaftale til vor oprindelige leverandør Landis+Gyr Oy af følgende årsager:

(a) Rammeaftalen med vor hidtidige leverandør udløb d. 31.12.2017. Derfor offentliggjorde vi i juli 2017 en TED-bekendtgørelse - nr. 2017/S 145-300459 - med henblik på at konkurrenceudsætte området. Efter præ-kvalifikationen måtte vi desværre konstatere, at det tilbudte (undtagen tilbuddet fra Landis+Gyr OY) ville føre til teknisk uforenelighed samt uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder i forbindelse med drift og vedligeholdelse, af følgende årsager:

— I forbindelse med planlægning af SAT-test stod det klart, at for at få data fra en 3.-parts-leverandør hjemtaget, ville det nødvendiggøre implementering af ny 3.parts-driver til HES´en/koncentratorerne samt ny firmware/konfiguration mm. Et alternativ til ny driver mm. kunne være en ny HES til nye målere, men dette vil betyde endnu et IT system, og ville ligeledes medføre uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder og usikkerhedsfaktorer i forbindelse med drift og vedligeholdelse,

— Leveringstiden for en af disse løsninger vil - hvis de pt. findes - overstige den periode som Vores Elnet A/S kan tillade sig at afstå fra at levere de pågældende målere i vort forsynings-Område.

(b) Vores Elnet A/S har således via udbudsprocessen jf. pkt. a. grundigt afsøgt markedet for alternativer.

(c) Rammeaftalen vil blive indgået med vor oprindelige leverandør: Landis+Gyr Oy.

(d) Rammeaftalen vil blive indgået for leverancer som er identiske med de leverancer der blev leveret på den nu udløbne aftale.

Der er således adskillige vægtige argumenter for, at et leverandørskifte vil påføre Vores Elnet A/S de ovenfor omtalte uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder, og som i negativ retning vil kunne påvirke Vores Elnet A/S´s samfundsmæssige forpligtigelse til at levere og montere elmålere.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Landis+Gyr Oy
FI15476300
Salvesnitene 6
Jyskä
40420
Finland
NUTS-kode: FI
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016 — kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41745000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2018

Send til en kollega

0.089