23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 156-358629
Offentliggjort
16.08.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

EUC Nordvestsjælland (EUCNVS)

Bistand ifm. onlineuddannelsesforløb for EUC Nordvestsjælland


EUC Nordvestsjælland (EUCNVS)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
EUC Nordvestsjælland (EUCNVS)
10095794
Absalonsvej 20
Holbæk
4300
Danmark
Telefon: +45 72290100
E-mail: eucnvs@eucnvs.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.eucnvs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bistand ifm. onlineuddannelsesforløb for EUC Nordvestsjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79998000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EUC Nordvestsjælland udbyder bistand til online uddannelse bestående af: Leverandørens coaching, der har til formål at motivere og fastholde eleverne med henblik på at de gennemfører online uddannelsesforløb, samt understøttende elementer i form af it-platform (der skal afvikles på euconline.dk og miteuc.dk) og markedsføring af onlineuddannelserne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000
79998000
80000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Holbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EUC Nordvestsjælland udbyder en online uddannelsesplatform bestående af dels it-platform (der skal afvikles på euconline.dk og miteuc.dk), dels leverandørens bistand i form af markedsføring af onlineuddannelserne, og dels leverandørens ydelse i form af coaching, der har til formål at motivere og fastholde eleverne med henblik på at de gennemfører online uddannelsesforløbet.

Der skal fra kontraktstrakt 1/7, faciliteres ugentlig holdopstart på disse 3 uddannelser online:

- Erhvervsuddannelse for Studenter (EUS) (5 uger samt 10 uger),

- Grundforløb 2 Business (EUD) (20 uger),

- Grundforløb 2 Business (EUX) (20 uger).

Den udbudte genstand er opdelt i 3 aktiviteter, hhv. tilmeldingen, gennemførelse af uddannelsen og eksamen. Til hver Aktivitet efterspørges de Indsatser der udgør Tilbudsgivers bidrag til gennemførelse af onlineuddannelsen. Aktiviteter og Indsatser udgør væsentlige hovedbegreber i udbudsmaterialet. Aktivitet og Indsatser er defineret i Bilag 1 – Kontrakten, pkt. 1.4.

Ordregivers behov og funktionskrav består således dels af Bilag 4 - Kontraktens afsnit 2 og dels Kontraktbilag A – Tilbudsbesvarelse, hvor Tilbudsgiver udfra Ordregivers instrukser og udfra formålsbeskrivelsen, tilbyder sine ydelser og indsatser i partnerskabsmodellen.

For at Tilbudsgiver kan opnå det nødvendige indblik i den udbudte ydelse, er det dog essentielt at sætte sig grundigt ind i det samlede udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Indsatser i forbindelse med Aktiviteter / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og udvikling / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

- Ordregiver har fastsat prisen (leverandørens vederlag) jf. udbudslovens § 162, stk. 4 (omvendt licitation), jf. Bilag 4 – Kontraktudkast, pkt. 2.4,

- Vederlaget er således fast og der konkurreres alene på de kvalitative underkriterier.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 058-128473
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
iMotivate I/S
37695335
Vangedevej 5
Frederikssund
3600
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Spørgsmål og svar:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i TenderKONNECT ved at klikke på ikonet ”+” under ”Spørgsmål”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Dokumenter”.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.5 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret;

2) Dokumentation af ESPD:

Tilbudsgiver og enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. I udbudsbetingelsernes afsnit 2.3 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

1) en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

2.1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2.2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

2.3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

2.4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

Send til en kollega

0.074