23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 179-406247
Offentliggjort
18.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Styrelsen for It og Læring

Udbud af Undervisningsministeriets rammekontrakt for udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag (ODA)


Styrelsen for It og Læring

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Styrelsen for It og Læring
13223459
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Christina Sommer
Telefon: +45 35878533
E-mail: rammeudbud-2018@stil.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stil.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Undervisningsministeriets rammekontrakt for udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag (ODA)

Sagsnr.: 17/09144-8
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammekontrakt om konsulentydelser til udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet Overgange og datagrundlag. Det vil sige applikationer, der primært giver datagrundlag og procesunderstøttelse i overgange fra grundskole over ungdomsuddannelser til videre-gående uddannelser, herunder digitale prøver og beviser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72250000
72266000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder opgaver vedr. udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag.

Ordregiver varetager flere tværgående initiativer og indgår i samarbejder med andre offentlige myndigheder om at øge effekten og anvendelsen af it, digitalisering og data i relation til undervisnings- og uddannelsesområdet. Ordregiver har i den forbindelse behov for rammekontrakter med it-leverandører for løbende at kunne få bistand til udvikling og vedligehold af applikationer.

Forretningsområdet ”Overgange og datagrundlag” omfatter applikationer, der primært giver datagrundlag og procesunderstøttelse i overgange fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser, herunder digitale prøver og beviser.

Hovedydelserne under den udbudte rammekontrakt er:

(a) Udvikling, videreudvikling og vedligehold, herunder analyse, design, dokumentation, test, fejlrettelser, klargøring til idriftsættelse og projektledelse tilknyttet disse opgaver;

(b) Administration, herunder tværgående koordinering, rapportering, vedligehold af egne kompetencer, samt etablering, drift og vedligehold af leverandørens egne udviklingsmiljøer og hjælpeværktøjer;

(c) Support;

(d) Applikationsrelateret rådgivning og konsulentbistand, herunder driftsstøtte, diverse analyser og dataudtræk.

Leverandøren skal således bistå ordregiver med driftsstøtte, men egentlig applikations- og infrastrukturdrift er ikke en del af opgaven.

Ordregiver ønsker at bruge både agile og vandfaldsbaserede udviklingsmetoder i de udbudte opgaver. Derfor skal leverandøren være tilgængelig i nødvendigt omfang på ordregivers adresser (København og Århus).

Leverandørens opgaver vil variere i rammekontraktens løbetid.

I det følgende beskrives applikationerne, som de ser ud i dag. Det må forventes, at der vil ske ændringer fremover. Kendetegnende for disse applikationer er, at det er meget kritiske systemer med høje krav til leveringssikkerhed.

1) Eksamensdatabasen opsamler karakterer, prøve- og eksamensbeviser for det gymnasiale område for at understøtte digital ansøgning og optagelse på de videregående uddannelser, og levere datagrundlag til statistiske formål. Der anvendes Oracle teknologier;

2) Karakterdatabasen opsamler karakterer, prøve- og eksamensbeviser for grundskoleområdet for at understøtte digital ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne, og levere datagrundlag til karakterstatistikker. Der anvendes JBoss EAP;

3) KOT-systemet anvendes til at koordinere fordelingen af studiepladser på de videregående uddannelser. Der anvendes Oracle teknologier;

4) Netprøver anvendes til de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser. Der anvendes en LEMP-stack og cloud services;

5) Optagelse.dk understøtter den digitale ansøgningsproces til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Der anvendes Oracle teknologier;

6) Ungedatabasen understøtter vejledningsindsatsen over for unge med data om den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status. Der anvendes JBoss EAP;

Hertil kan komme andre af ordregivers applikationer under samme forretningsområde.

Rammekontrakten er ikke eksklusiv for leverandøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ydelsens kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Transition / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: Økonomi 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 023-048831
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af Undervisningsministeriets rammekontrakt for udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Overgange og datagrundlag (ODA)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
CGI Danmark A/S
63890812
Lautruphøj 10
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 150 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 150 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 22.2.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid på 75 000 000-150 000 000 DKK. Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 4 år.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse, dog tidligst den 28.8.2018. Ud over den anførte kontraktlængde vil der ved kontraktens ophør være behov for en fleksibel udløbsfase for at sikre en uforstyrret funktion af applikationerne ved et evt. genudbud.

Den 19. februar kl. 13:00-15:00 er der orienteringsmøde hos Styrelsen for It og Læring, Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K. Af hensyn til mødeplanlægningen bedes interesserede senest 5 dage forinden tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver udarbejder et kort referat fra orienteringsmødet, som bliver offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

Der er mulighed for at besigtige applikationsbeskrivelser, dokumentation samt kildekode i datarum. Der henvises til udbudsbetingelsernes Bilag B for nærmere oplysninger om adgang til datarummet.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2018

Send til en kollega

0.082