23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492164
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer til brug for inspektion af flymotorer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1 - 5
København
2750
Danmark
Kontaktperson: Josephine Søegaard Knop
Telefon: +45 28596445
E-mail: josk@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer til brug for inspektion af flymotorer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50211210
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer til brug for inspektion af flymotorer.

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Denne bekendtgørelse angår ændringen af en kontrakt, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indgik med leverandøren den 7.11.2016 (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 1
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 027-047472

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ændring af kontrakt om levering af boroskopsystemer

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
02/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Endotest A/S
34904790
http://www.endotest.dk/
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse: http://www.endotest.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 1 381 681.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Under "II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen" og "VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen" er varigheden fastsat til 1 måned. Feltet er imidlertid alene udfyldt af hensyn til de obligatoriske felter i denne bekendtgørelse, da kontrakten såvel som kontrakttillægget har karakter af en enkeltanskaffelse, og idet det således ikke er muligt at fastsætte en bestemt varighed for disse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
50211210
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
38624000
38600000
38636000
50211210
50211212
71631100
71631000
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har foretaget en ændring af en eksisterende kontrakt med leverandøren (kontrakt nr. 4600004403) om levering af boroskopsystemer, således at den i stedet for at omfatte skoper med Eksterne arbejdskanaler nu omfatter skoper med Interne/Indbyggede arbejdskanaler. Årsagen til ændringen var, at den tekniske konstruktion af skoperne med eksterne arbejdskanaler indebar en sikkerhedsmæssig risiko for dele af boroskoperne ville beskadige flymotorer under inspektion, hvilket ultimativt ville kunne indebære sikkerhedsmæssige risici for F-16 flyenes funktionalitet og dermed også det personel, der betjener flyene.

Kontraktændringen indebar en økonomisk forøgelse af kontraktværdien med 1 381 681 DKK, svarende til ca. 43% af værdien af den oprindelige kontraktværdi på ca. 3 200 000 DKK.

Det er FMI's vurdering, at kontraktændringen kunne ske med hjemmel i udbudslovens § 183, da den påtænkte ændring ikke udgjorde en ændring af kontraktens overordnede karakter, da ændringen ikke oversteg 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, og idet ændringen var nødvendiggjort af ude frakommende og for FMI uforudsigelige forhold.

På denne baggrund er det FMIs vurdering, at ændringen ikke udgjorde en ændring af grundlæggende elementer i kontrakten, og at ændringen derfor kunne foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 1
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 381 681.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Endotest A/S
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK

Internetadresse: www.endotest.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Der henvises til afsnit VII.1.4, idet det kan tilføjes, at der tidligere er sket en forhøjelse af kontraktværdien til i alt 3 419 120 DKK i forbindelse med udnyttelsen af en option på indkøb af et nyt boroskopsystem.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Der henvises til afsnit VII.1.4

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 3 419 120.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 4 800 801.00 DKK

Send til en kollega

0.078