23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-492402
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune udbyder Drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde


Bornholms Regionskommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bornholms Regionskommune
26696348
Ullasvej 23
Rønne
3700
Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/73774609.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bornholms Regionskommune udbyder Drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde

Sagsnr.: 83.27.00G01-0002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32400000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Drifts IT-kabling/installationsarbejde i Bornholms Regionskommune og dennes virksomheder samt el- og it installationer, som ordregiver er ansvarlig for at etablere, i forbindelse med det årlige Folkemøde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32200000
32410000
32420000
32500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommunes virksomheder samt Folkemødet i Allinge.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af drifts IT-kabling som PDS- og fiberkabling i kommunens bygninger, edb-strøm til kommunens it-udstyr, ADK, samt etablering og vedligeholdelse af tekniske installationer i serverrum og krydsfelter. Herunder AIA, ABA, klimaanlæg, nødstrømsanlæg (dieselgenerator og UPS-anlæg), brandslukning og edb-elinstallation til Bornholms Regionskommune.

Regionskommunen har centre fordelt geografisk på øen, der tilsam­men anvender ca. 4 000 IT-arbejdspladser. Regionskommunen anvender en central serverstruktur, hvilket vil sige, at stort set samtlige servere er samlet i 2 datacentre på Landemærket 26 i Rønne og Plejecenter Aabo i Aakirkeby.

Anlægsopgaver hvortil der af Bornholms Regionskommune er tilknyttet en ekstern rådigiver, derpå vegne af BRK projekterer og udbyder anlægsopgaven, er ikke indeholdt i dette udbud og vil ligeledes ikke være en del af kommende Rammeaftale. Dog kan Ordregiver vælge at benytte Rammeaftalen i forbindelse med sådanne anlægsopgaver, såfremt Ordregiver ønsker dette.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 112-255260
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Bornholms Regionskommune udbyder Drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Axel Sørensen El A/S
Sandemandsvej 3
Rønne
3700
Danmark
Telefon: +45 56950569
E-mail: tf@axels.dk
NUTS-kode: DK014
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.079