23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-015044
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms kommun

Internationella rådgivningskonsulter inom IT


Stockholms kommun

Ändringsmeddelande

Ändring av ett kontrakt/en koncession under dess löptid

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms kommun
212000-0142
Stockholm
Sverige
Kontaktperson: Johan Jingbro
E-post: johan.jingbro@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Internationella rådgivningskonsulter inom IT

Referensnummer: 12-125/9906
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Området rådgivningskonsulter avser kunskapsstöd avseende analys, utredningsarbete och rådgivning inom it och telekomområdets tekniska och marknadsmässiga utveckling. Syftet med avtalet är att styra och utveckla it för att uppnå stadens vision om en skola i världsklass.

Konsulttjänster som efterfrågas är konsulter och resurser som förstärker utbildningsförvaltningen verksamhet, tillför expertkunnande som saknas inom utbildningsförvaltningen.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 19/06/2013
Slut: 18/06/2017
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 2.4.3-53/2015
Benämning på upphandlingen:

Avropsavtal avseende resurser för stöd med it-förankring i projektet utbildningsförvaltningens it-plattform

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
13/01/2015
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Gartner Sverige AB
556377-1459
Gustav III:s boulevard 54
Solna
169 74
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (vid tiden för kontraktets ingående;exkl. moms)
Upphandlingens totala värde: 2 400 000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/01/2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna
VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er)
VII.1.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen:

Avtalet avser resurser för stöd med IT-förankring i projektet Utbildningsförvaltningens IT-plattform.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2019
VII.1.6) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 600 000.00 EUR
VII.1.7) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Gartner Sverige AB
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja
VII.2) Information om ändringarna
VII.2.1) Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Avropsavtalet förlängs i enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 17 kap. 12 § Oförutsedda omständigheter.

Bakgrunden är att stadens Projektet för gemensam IT-service 2.0 har drabbats av två överprövningsprocesser under upphandlingen vilket innebär att införandeprojektet drabbats av förseningar motsvarande 12 - 15 månader.

Konsekvensen av förseningen medför att beställarprojektet förlängs hela 2019.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

Kontraktet är en del av Projektet för gemensam IT-service 2.0. Projektet har drabbats av två överprövningsprocesser under upphandlingen vilket innebär att införandeprojektet drabbats av förseningar motsvarande 12 - 15 månader. Konsekvensen av förseningen medför att beställarprojektet förlängs hela 2019. Värdet av ändringen understiger 50 % av det totala kontraktsvärdet.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 EUR

Send til en kollega

0.072