23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-165312
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(10.05.2019)

II.2.9
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.9 punkt 4.
I stedet for:
4. Engagementets samarbejdsmodel d.v.s. processer og ansvarsfordeling. Høj grad af sammenlignelighed med den i udbudsbekendtgørelsen beskrevne model vægtes positivt.
Læses:
4. Engagementets samarbejdsmodel d.v.s. processer og ansvarsfordeling. Høj grad af sammenlignelighed med den samarbejdsmodel (inkluderende ansvarsfordeling og processer) som er beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 9, vægtes positivt.

Support, Vedligehold, Udvikling og SAP Basis vedligehold af Region Hovedstadens SAP System


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sanne Maria Dajc Hauge
Telefon: +45 38665000
E-mail: sanne.maria.hauge@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235697&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=235697&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Support, Vedligehold, Udvikling og SAP Basis vedligehold af Region Hovedstadens SAP System

Sagsnr.: 19019584
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SAP support, Vedligehold og Udvikling i Region Hovedstaden.

Det er regionens mål med udbuddet at skrive kontrakt med en stabil SAP supportleverandør, som leverer ydelser af høj faglig kvalitet til en konkurrencemæssig pris.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72220000
72246000
72266000
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Region Hovedstadens indkøb af:

Support, Vedligehold, Udvikling og SAP Basis Applikationsvedligehold af Region Hovedstadens SAP System

De efterspurgte ydelser til systemet vil være indenfor:

— Support (Incidents og Service Requests),

— Vedligehold (Problems (Request for Change (RFC)),

— Udviklingsaftaler (projekter),

— SAP Basis vedligehold,

— Analyser og projektledelse vedrørende ovenstående punkter.

Der vil være en Overdragelsesfase som sikrer, at Leverandøren er i stand til at overtage ansvaret for Leverancerne som specificeret i Kontrakten med tilhørende bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på aftaleforlængelse med op til 3 x 12 måneder - i alt 36 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere, med henblik på at prækvalificere maksimalt 5 ansøgere.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af hvilke ansøgere, der har bedste og mest relevante referencer vedrørende levering af SAP-support.

Referencer vurderes ud fra nedenstående 4 kriterier, som vægter lige:

1) Kundens sammenlignelighed med hensyn til størrelse, organisatoriske kompleksitet, arbejdsdomæne samt finansielle rammebetingelser for SAP (de regnskabsregler, budgetregler, momsregler etc. som Region Hovedstaden er underlagt). Høj grad af sammenlignelighed vægtes højt;

2) SAP- installationens kompleksitet og funktionalitet (moduler). Tilsvarende eller højere kompleksitet vægtes ligeligt. SAP HANA erfaring vægtes positivt;

3) Engagementets størrelse (årlig omsætning) og varighed (op til 3 år). Det vægtes positivt at engagementet har en tilsvarende eller større størrelse;

4) Engagementets samarbejdsmodel d.v.s. processer og ansvarsfordeling. Høj grad af sammenlignelighed med den i udbudsbekendtgørelsen beskrevne model vægtes positivt.

Vurderingen vil foregå udfra skalaen i udbudsbetingelserne punkt 13.2. For at blive prækvalificeret skal referencerne samlet opnå en score på minimum 4.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til punkt 8.2 i udbudsbetingelserne.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) henvises ligeledes til punkt 8.2 i udbudsbetingelserne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på aftaleforlængelse med op til 3 x 12 måneder - i alt 36 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Minimumskrav

1) Minimumsomsætning på 40 000 000 DKK/år de sidste 3 regnskabsår;

2) Positiv egenkapital de sidste 3 regnskabsår;

3) Gyldig erhvervsansvarforsikring skal opretholdes i hele aftaleperioden inkl. optioner;

4) Minimum 1 og maksimum 4 beskrevne referencer i henhold til Udbudsbetingelserne punkt 8.3.2.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse jf. udbudslovens § 137.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af Ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019

Send til en kollega

0.152