23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240900
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Nollpunktsutrustning


Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
556935-7501
Kungsgatan 86
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Tommy Thörnvall
E-post: tommy.thornvall@ecenea.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.esem.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbovoekge&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbovoekge&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Nollpunktsutrustning

Referensnummer: UH 19-34
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av ramavtal för att användas i ESEM:s kommande investeringar i nya anläggningar

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att ansöka om att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna in Er ansökan om att få lämna anbud.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31100000
31160000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av ramavtal för att användas i ESEM:s kommande investeringar i nya anläggningar

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att ansöka om att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna in Er ansökan om att få lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, 631 86 ESKILSTUNA, Organisationsnummer: 556935–7501, Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00, Hemsida: www.esem.se

Information om behandling av personuppgifter

Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar anbudsgivarens personuppgifter för att kunna ingå och administrera avtal, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter som du hittar på https://www.esem.se/hantering-av-personuppgifter där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 19-34.

Bakgrund

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) kommer inom kommande 5 års period utföra investeringar i och med utbyte samt tillkommande 20/10 kV fördelningsstationer inom EEM samt SEVAB’s koncessionsområden.

Bakgrunden till dessa investeringar är för att höja person- och leveranssäkerheten inom båda koncessionsområdena.

Kvalitetskrav

Anbudsgivare ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska Anbudsgivare som är tredjepartcertifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet (hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis).

I de fall Anbudsgivare inte har ett tredjepartscertifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy och kvalitetsmål bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem.

För att garantera att kvalitetsarbetet möter Beställarens krav ska redovisningen minst innehålla följande:

a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete. b) Rutiner för egenkontroll och intern revision. c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder. d) Rutiner för förebyggande åtgärder. e) Rutiner för hantering av reklamationer. f) Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer. Redovisningen ska inkommit till Beställaren inom tre dagar efter begäran.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 96
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.09