23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295156
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statistiska centralbyrån

Datainsamling till Arbetskraftsundersökningen


Statistiska centralbyrån

Ändringsmeddelande

Ändring av ett kontrakt/en koncession under dess löptid

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Statistiska centralbyrån
Örebro
Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: www.scb.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Datainsamling till Arbetskraftsundersökningen

Referensnummer: 2017/149
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72227000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Datainsamling till Arbetskraftsundersökningen

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Upphandlingen omfattade genomförande av datainsamling genom telefonintervjuer för en delmängd på ca 13 500 av Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) urval och tillhörande tilläggsundersökningar. I upphandlingen ställdes krav på 10 kontaktdagar.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 02/10/2017
Slut: 01/10/2021
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Datainsamling till Arbetskraftsundersökningen

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
02/10/2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
EVRY AB
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (vid tiden för kontraktets ingående;exkl. moms)
Upphandlingens totala värde: 37 717 098.00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna
VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
72227000
VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er)
VII.1.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattade genomförande av datainsamling genom telefonintervjuer för en delmängd på ca 13 500 av Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) urval och tillhörande tilläggsundersökningar. I upphandlingen ställdes krav på 10 kontaktdagar.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Start: 02/10/2017
Slut: 01/10/2021
VII.1.6) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 37 717 098.00 SEK
VII.1.7) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Evry AB
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: nej
VII.2) Information om ändringarna
VII.2.1) Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Tillägget syftar till att öka svarsfrekvensen genom att bearbeta delar av urvalet mer än de 10 kontaktdagar som följer av avtalet.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Tilläggsbeställningen har blivit nödvändig på grund av den låga svarsnivån. Leverantören kan inte bytas ut, eftersom tillägget hänger ihop med den upphandlade tjänsten. Vidare skulle ett byte av leverantör medföra betydande olägenheter och betydligt större omkostnader för SCB.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms: 49 717 098.00 SEK

Send til en kollega

0.088