23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-438555
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vores Elnet A/S

Udbud af distributionstransformere


Vores Elnet A/S

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Vores Elnet A/S
25587987
Sanderumvej 16
Odense SV
5250
Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
Telefon: +45 63172658
E-mail: msu@energifyn.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.voreselnet.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af distributionstransformere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31213200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Vores Elnet A/S (herefter "Ordregiver") udbyder en rammeaftale vedrørende distributionstransformere med mærkeeffekten målt i kVA på:

- 100,

- 200,

- 400,

- 630,

- 800,

- 1 000,

- 1 250,

- 1 600.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 176-429455

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
16/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Schneider Electric Danmark
70698714
Laustrupvangen 1
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 88302000
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: https://www.se.com/dk/da/

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 64 000 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2019

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
31213200
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vores Elnet A/S (herefter "Ordregiver") udbyder en rammeaftale vedrørende distributionstransformere med mærkeeffekten målt i kVA på:

- 100,

- 200,

- 400,

- 630,

- 800,

- 1 000,

- 1 250,

- 1 600.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 24
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 64 000 000.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Schneider Electric Danmark
70698714
Laustrupvangen 1
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 88302000
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: https://www.se.com/dk/da/

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Ændring af cpv-kode til 31213200

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Ændringer skyldes ikke ændrede omstændigheder, men en fejl i tildelingsbekendtgørelses cpv-kode

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 64 000 000.00 DKK

Send til en kollega

0.031