23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 095-227495
Offentliggjort
15.05.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

02.15 It-rådgivning


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Hamer
E-mail: mha@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

02.15 It-rådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale vedrørende it-konsulentydelser, benævnt ”02.15 It-rådgivning”. Formålet med udbuddet er at sikre, at SKI’s kunder kan foretage indkøb ved anvendelse af rammeaftalen for derigennem at få afløftet deres udbudsforpligtelse. Derudover er hensigten at sikre en kommerciel attraktiv rammeaftale, som lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov, og som er nem at anvende. Rammeaftalen skal dække behovet for objektiv og uvildig ”rådgivning” om ydelsesområderne. Kundernes behov for rådgivning inden for it-ydelser er ofte af presserende karakter, hvilket indebærer, at kunderne har behov for hurtigt at kunne tildele og igangsætte opgaverne. Rammeaftalens ydelsesområder omfatter et bredt katalog af ydelser, hvilket sikrer, at kunderne får en aftale, som kan dække hele eller størstedelen af deres behov for it-rådgivning i forbindelse med en opgave eller et projekt fra idéfasen til udfasningen af opgaven eller projektet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 02.15 It-rådgivning vedrører levering af it-rådgivning samt herunder udførende opgaver som ligger i direkte forlængelse af denne rådgivning. Rammeaftalen omfatter 14 ydelsesområder, hvoraf 7 ydelsesområder er obligatoriske at tilbyde og 7 ydelsesområder er valgfrie at tilbyde. De obligatoriske ydelsesområder omfatter: It-relaterede strategier, forretningsbehov business case og gevinstrealisering, It-udbud, It-sikkerhed business continuity og it-compliance, It-arkitektur, It-governance og projekt- og programledelse. De valgfrie ydelsesområder omfatter: Databehandling, rådgivning om softwarelicenser, infrastruktur og hardware, test, udvikling af ny funktionalitet, tilpasning af eksisterende it-systemer og It-system drift. De obligatoriske og valgfrie ydelsesområder er beskrevet overordnet i udbudsbetingelsernes punkt 4.1 og 4.2. Hvert ydelsesområde er inddelt i ”underområder”, som er inddelt i ”delområder”, og under disse findes de enkelte ydelser under ydelsesområdet. En leverandør på rammeaftalen skal levere alle de ydelser, der falder under de ydelsesområder, som leverandøren tilbyder på rammeaftalen. Da alle obligatoriske ydelsesområder skal tilbydes under udbuddet, skal en leverandør på rammeaftalen således levere alle ydelser inden for de obligatoriske ydelsesområder. Der henvises til bilag F for den fulde beskrivelse af de enkelte ydelsesområder, underområder, delområder og ydelser, med tilknyttede eksempler på ydelser. Kunderne bruger rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling af kontrakter om køb af konsulentydelser inden for it-rådgivning. En direkte tildeling er en hurtigere tildelingsform end en genåbning af konkurrencen (miniudbud), og understøtter derfor bedst behovet for en ”her og nu”-tildeling. Ved en direkte tildeling ligger alle vilkår fast og kundens tildeling af en leveringsaftale, sker derfor på de vilkår, der er fastlagt i rammeaftalen. Ligeledes skal rådgivningen leveres på de vilkår, der er fastlagt på forhånd i rammeaftalen med tilhørende bilag, herunder leveringsaftalen. I den forbindelse gøres særlig opmærksom på punkt 7.9 i leveringsaftalen (bilag C) vedrørende sikkerhed og persondata, og herunder forpligtelsen til at indgå en databehandleraftale med kunden, når leveringsaftalen omfatter ydelser, der er omfattet af databeskyttelsesloven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 006-008827
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.3.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

SKI kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven s § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad, der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): En ordregivende myndighed kan tegne abonnement hos SKI, og dermed blive kunder på SKI rammeaftaler. I excel-arket til bilag A til rammeaftalen fremgår alle de abonnenter, der er parter på rammeaftalen, og kunderne er nærmere beskrevet i bilag A.

Ad II.1.5): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 1,5 – 1,9 mia. DKK i rammeaftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

De anførte intervaller skyldes, at der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi henover den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi kan f.eks. nævnes, at der er tale om en rammeaftale, der er frivillig for kunderne at anvende. SKI har formodninger om, at der formentlig vil komme nye og flere kunder til i aftalens løbetid. Samtidig er der imidlertid også stort politisk fokus på at nedbringe omkostninger til eksterne konsulenter i det offentlige. Intervallerne er således udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i en hver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

— Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3. Om endelig dokumentation henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 16.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dk På: www.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020

Send til en kollega

0.047