23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-233922
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

UHPLC-IMS-HRMS udstyr (2)


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
CVR-nummer: 55145016
Postadresse: Øster Voldgade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1350
Land: Danmark
Kontaktperson: GEUS - Marianne Simonsen
E-mail: msi@geus.dk
Telefon: +45 40358047

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.geus.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.geus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

UHPLC-IMS-HRMS udstyr (2)

Sagsnr.: 046-0021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38430000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

GEUS ønsker at indkøbe et UHPLC-HRMS apparatur med ionmobilitet spektrometri (IMS). Formålet er at give GEUS mulighed for at anvende UHPLC-IMS-HRMS metoden til analyser af grundvandsprøver for at bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til og viden om forekomsten af organiske forureningskomponenter i grundvand. Et væsentligt resultat af implementering af metoden vil således være, at der skabes øget viden om, hvilke miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet i Danmark.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 429 527 250.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38430000
38432000
38433300
38434560
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

GEUS ønsker at indkøbe et UHPLC-HRMS apparatur med ionmobilitet spektrometri (IMS). Formålet er at give GEUS mulighed for at anvende UHPLC-IMS-HRMS metoden til analyser af grundvandsprøver for at bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til og viden om forekomsten af organiske forureningskomponenter i grundvand. Et væsentligt resultat af implementering af metoden vil således være, at der skabes øget viden om, hvilke miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet i Danmark.

Yderligere er det hensigten at metoden på længere sigt skal kunne udvikles, så der ved analyse af en vandprøve kan screenes kvalitativt for hvilke organiske forureninger (pesticider, perfluorerede forbindelser, organiske mikroforureninger, naturlige toksiner, medicinrester, osv.), der findes i vandprøven. Herefter vil der på baggrund af forekomster efterfølgende kunne foretages kvantitativ analyse af de forureningskomponenter, der forefindes referencestandarder for med de hidtil anvendte kvantitative analysemetoder.

GEUS ønsker at kunne identificere såvel moderstoffer som kendte og endnu ukendte nedbrydningsprodukter, der findes i en vilkårlig vandprøve. Dette giver øget mulighed for at handle i forhold til forureninger sammenlignet med hidtil. En succesfuldt implementeret metode vil bl.a. kunne anvendes til at sikre, at forureninger af grundvandet, som de nyligt erkendte forureninger med DMS og DPC, opdages tidligere. Det er vores forventning, at særligt lignende små polære molekyler kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet, hvorfor det apparatur, der anskaffes, i videst muligt omfang skal kunne detektere sådanne molekyler.

Specifikt ser vi implementering af metoden som et vigtigt værktøj i forbindelse med vurdering af nedbrydningsprodukters dannelse under danske geologiske og klimatiske forhold. Denne viden giver GEUS mulighed for at bestemme nedbrydningsprodukternes risiko for udvaskning til grundvandet. Et vigtigt aspekt er herunder metodens mulighed for retrospektiv dataanalyse i forhold til udvikling i forekomsten af forureninger over tid. Dette vil blandt andet kunne målrette prioritering af kvantitative analyser i VAP, GRUMO, boringskontrollen og forureningsundersøgelser, samt styrke godkendelsesordningen ifm. VAP-data grundlaget.

Udvælgelsen af kvantitative analyser vil ud fra UHPLC-IMS-HRMS data kunne prioriteres på grundlag af reelle forekomster af forureningskomponenter i en given vandprøve frem for som i dag på opstillede “worst-case” scenarier. På sigt forventes en samfundsøkonomisk gevinst i forbindelse med kvantitative analyser, idet stoffer, der ikke er relevante i en given kontekst, kan nedprioriteres. GEUS forventer et stort årligt gennemløb af vandprøver og ønsker derfor, at det indkøbte apparatur og medfølgende software understøtter dette behov, med mulighed for korte analysetider og fyldestgørende software workflow løsninger.

Generelt agter GEUS med anskaffelsen at styrke indsatsen i al fremtidig forskning indenfor miljøfremmede stoffer i grundvandet, samt pesticiders omdannelse i jord- og vandmiljøet, gerne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 90
Pris - Vægtning: 10
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Der kan tilkøbes en computer (work station/server) til data-processing med høj processing power og lagerplads.

- Option 2: Der kan tilkøbes ekstra undervisning på dags-basis indtil 2 år efter levering.

- Option 3: Der kan tilkøbes forlængelse af garantiperioden udover det første år.

- Option 4: Der kan tilkøbes yderligere fuld Planned Maintenance indenfor 5 år efter levering.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 039-091698
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

UHPLC-HRMS udstyr

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bruker Nordic AB
By: gøteborg
NUTS-kode: SE
Postnummer: 41674
Land: Sverige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 295 272.50 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.094