23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251034
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

Rammeaftale for indkøb af ProMark terminaler til Forsvarets Hovedværksteder

(29.05.2020)
Mark Informations A/S
Maglebjergvej 11
2800 Kgs. Lyngby

Indgåelse af rammeaftale med MARK Information Danmark A/S for indkøb af ProMark terminaler til Forsvarets Hovedværksteder


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mansoor Solaimankheil
E-mail: fmi-id-sii08@fiin.dk
Telefon: +45 30526018

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af rammeaftale med MARK Information Danmark A/S for indkøb af ProMark terminaler til Forsvarets Hovedværksteder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen, (FMI) ønsker at indgå aftale med firmaet MARK Information Danmark A/S om levering af ProMark terminaler til Forsvarets Hovedværksteder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

IT-Tjenester. Varer og Tjenesteydelser

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) agter at indgå en 4-årig rammeaftale om følgende anskaffelse:

Vedligehold, drift og support til den software, som anvendes i Forsvarets nuværende JOBSYS-løsning, mulighed for køb af brugslicenser til anvendelse i en tabletkompatibel udgave af softwaren samt køb af konfigurerede terminaler (hardware) til brug for softwaren.

Efter FMI´s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra MARK Information Danmark A/S (MARK) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder.

Dette er begrundet i, at MARK har udviklet og leveret JOBSYS-løsningen og er enerettighedsindehaver til softwaren, samt er den eneste, der er i besiddelse af den fornødne dokumentation og know how, hvorefter f.eks. den nødvendige fejlrettelse og/eller videreudvikling af softwaren samt konfiguration af terminaler udelukkende kun kan foretages af MARK. Således er det også kun Mark, der de facto er den eneste leverandør, der kan konfigurere softwaren med hardware, og således sikre funktionsdygtigheden mellem disse.

MARK har hverken ved underlicens eller anden konstellation givet tredjemand mulighed for at kunne levere den ønskede anskaffelse, herunder adgang til den relevante dokumentation og kildekode til software. Tredjemand kan ikke af anden vej, f.eks. ved udlevering af den dokumentation, som FMI er i besiddelse af, opnå mulighed for at levere den ønskede vedligehold og support, da dette ikke er en mulighed grundet dokumentationens meget overordnede karakter. Dette forhold bunder i det faktum, at MARK ikke har udleveret kildekoderne til FMI, hvorfor dokumentationen alt andet lige anses for overordnet.

Ovenstående understøttes af den af FMI gennemførte markedsundersøgelse i form af en RFI (Request For Information) af 24. januar 2020, bekendtgørelsesnummer 2020/S 019-041068.

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene (kravene til den konkrete anskaffelse).

FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Efter FMI´s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra MARK Information Danmark A/S (MARK) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder.

Dette er begrundet i, at MARK har udviklet og leveret JOBSYS-løsningen og er enerettighedsindehaver til softwaren, samt er den eneste, der er i besiddelse af den fornødne dokumentation og know how, hvorefter f.eks. den nødvendige fejlrettelse og/eller videreudvikling af softwaren samt konfiguration af terminaler udelukkende kun kan foretages af MARK. Således er det også kun Mark, der de facto er den eneste leverandør, der kan konfigurere softwaren med hardware, og således sikre funktionsdygtigheden mellem disse.

MARK har hverken ved underlicens eller anden konstellation givet tredjemand mulighed for at kunne levere den ønskede anskaffelse, herunder adgang til den relevante dokumentation og kildekode til software. Tredjemand kan ikke af anden vej, f.eks. ved udlevering af den dokumentation, som FMI er i besiddelse af, opnå mulighed for at levere den ønskede vedligehold og support, da dette ikke er en mulighed grundet dokumentationens meget overordnede karakter. Dette forhold bunder i det faktum, at MARK ikke har udleveret kildekoderne til FMI, hvorfor dokumentationen alt andet lige anses for overordnet.

Ovenstående understøttes af den af FMI gennemførte markedsundersøgelse i form af en RFI (Request For Information) af 24. januar 2020, bekendtgørelsesnummer 2020/S 019-041068.

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene (kravene til den konkrete anskaffelse).

FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 019-041068

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for indkøb af ProMark terminaler til Forsvarets Hovedværksteder

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Mark Informations A/S
CVR-nummer: 64600028
Postadresse: Maglebjergvej 11
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Telefon: +45 46900000
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1.) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte, og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil tidligst blive indgået efter udløbet af standstill perioden på 10 kalenderdage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse jf. yderligere pkt. VI.4.3).Værdien angivet i pkt. II.1.7.) og V.2.4.) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi. Ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage ansakffeæser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen blev ikke indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

Send til en kollega

0.203