23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251659
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet

Vindere

Udbud af drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af toldsegmentet

(08.06.2020)
CGI Danmark A/S
Lautrupvej 4B
2750 Ballerup

Udbud af drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af toldsegmentet


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriet
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Knudsen Rytz
E-mail: emil.rytz@UFST.dk
Telefon: +45 72375727

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af toldsegmentet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af toldsegmentet. Told-segmentet består af en række forretningssystemer og støttekomponenter, der tilsammen understøtter behandlingen af varer, som føres ind i eller ud af EU-landene, samt intern transport af disse varer indenfor EU-landene. Behandlingen består primært af sikkerhedskontrol, toldafgift og punktafgifter for særlige varer. Systemerne skal gøre det hurtigt og let for leverandører og transportører at føre varer ind i og ud af EU sikkert og korrekt.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde, men forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs, og der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 224 631 318.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72212517 Udvikling af it-programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72315200 Drift af datanetværk
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Toldsegmentet består i dag af en række forretningssystemer og støttekomponenter, der har til formål at sikre, at det er hurtigt og let for leverandører og transportører at føre varer ind og ud af EU, samt at dette sker i henhold til gældende lovgivning. Toldsegmentet er tilgængeligt 24/7/365, således at danske og udenlandske virksomheder kan indrapportere og løbende få behandlet deres rapporteringer.

Segmentet har ca. 100 systemgrænseflader, som generelt er sat op i en SOA-arkitektur. I grænsefladerne udveksles informationer med blandt andet Europa-Kommissionen, andre EU-lande, danske myndigheder, virksomheder, andre Skatteforvaltnings systemer og internt mellem toldsystemerne. Udveksling sker på flere måder, fx som web-services, FTP–filoverførsel samt online. Området er i høj grad reguleret af EU og internationale aftaler.

Toldsegmentet er kendetegnet ved en blanding af egenudviklede og licenserede it-systemer, og segmentet er en del af Skatteforvaltningens forretningsmæssige systemportefølje.

De egenudviklede systemer er:

— Import

— e-Export

— Manifest

— RIS

— SSPTS

— Surveillance

— Quota

— ICS

De licenserede systemer er:

— Taric3

— eVita

— ECN (Intrasoft)

— ECN+ (Intrasoft)

— NCTS (Intrasoft)

— RAS.

De egenudviklede systemer er hovedsageligt Java-baseret, som primært afvikles på forskellige versioner af Weblogic servere; som database benyttes Sybase og Oracle. Dertil anvendes en række open source-produkter, fx teknologierne openSSH, openLDAP, Quartz og Jasper Reports.

Toldsegmentets 7 miljøer afvikles i dag på en blanding af fysiske og virtuelle servere med i alt ca. 150 cpu-kerner og ca. 900 GB RAM. Miljøernes SAN-data fylder i dag ca. 20 000 GB og miljøernes backup fylder ca. 55 000 GB.

Omfanget af den forretningsmæssige anvendelse af systemerne er følgende: Import og eksport-systemerne har totalt ca. 16 500 brugere. Der er ca. 1 000 filoverførsel-brugere (EDI / EDIFACT / XML), og disse står for hovedparten af transaktionsmængden. Antal samtidige brugere er i ca. 1 700.

Import behandler ca. 1,7 mio. angivelser om året hvori der er ca. 6,2 mio. vareposter. Eksport behandler ca. 1,6 mio. angivelser om året hvori der er ca. 9,7 mio. vareposter. ECN+ (Eksportkontrolsystemet) behandler ca. 1,6 mio. angivelser årligt i relation til både EU og DK. Transitsystemet (NCTS) har ca. 190 virksomheder, som brugere og virksomhederne opretter ca. 180 000 angivelser om året hvori der er ca. 3,4 mio. vareposter. ICS håndterer ca. 120 000 angivelser årligt hvori der er ca. 145 000 vareposter og Manifest håndterer ca. 120 000 ankomst- og afgangsdeklarationer årligt, hvori der er ca. 6 mio. manifestposter. I toldsegmentet indgår der ca. 130 batchjobs, som afvikles med forskellige frekvenser.

Systemporteføljen vil modificeres og sine steder afvikles som følge af udvikling af nye toldsystemer (EUTK-systemerne). Udvikling af nye toldsystemer er uden for denne kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad pkt. II.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. Ordregiver har vurderet, at den anslåede værdi af den offentlige tjenesteydelseskontrakt overstiger værdien af rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 248-614562
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af toldsegmentet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CGI Danmark A/S
CVR-nummer: 63890812
Postadresse: Lautrupvej 4B
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 180 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 224 631 318.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved udfyldelse af ESPD i EU-supply. ESPD’et er en egenerklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kravene til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et. Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders kapacitet eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav om omsætning og egenkapital og samlet aflevere maksimalt 5 referencer. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for ESPD, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Ansøgningen kan ikke afgives per e-mail. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online-registrering i dette system. Det er gratis at oprette sig som bruger. Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om ansøgningsfasen og om muligheden for at stille spørgsmål samt oplysninger vedr. aflevering af ansøgning.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.081