23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-252026
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Sorø Kommune

Vindere

(29.05.2020)
KMD A/S
Ballerup

Tildeling af leveringsaftale på SKI 02.19 Saas-Cloud


Sorø Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tildeling af leveringsaftale på SKI 02.19 Saas-Cloud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftale agtes indgået efter gennemført tildelingsprocedure iht. retningslinjerne i SKI rammeaftale 02.19 SaaS - Cloud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72410000 Udbydertjenester
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leveringsaftalen vedrører dagtilbudsløsning til Sorø Kommune. Leveringsaftalen omfatter levering af funktionalitet, der i materialet, er indenfor følgende FORM/STORM-kategorier:

24

24.05

24.05.02

24.05.02.10

24.05.02.15

24.05.04

24.05.04.10

24.05.04.15

24.05.06

24.05.06.10

24.05.06.15

24.05.10

24.05.10.02

24.05.10.07

Identificerede IT-service områder (STORM) der dækker Sorø Kommunes behov:

De for Sorø Kommune relevante STORM-områder fremgår af tildelingsnotatet indeholdende 156 STORM-funktionalitetskrav.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Sorø Kommune har gennemført en tildelingsprocedure i henhold til SKI's retningslinjer for direkte tildeling. Sorø Kommune har udfærdiget et tildelingsnotat jf. anbefalingen herom fra SKI. Beskrivelsen af procedure fremgår af bilag D1 - offentlige indkøb.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten foretages på baggrund af gennemført tildelingsprocedure på SKI's rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud (2019/S 009-016646).

Sorø Kommune har foretaget en tildeling i henhold til rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B - Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale. Kunden er endvidere forpligtet til at tildele leveringsaftalen til den leverandør, som fremkommer ved at følge den i bilaget foreskrevne tildelingsmetode. Kunden har således ikke frit valg mellem leverandørerne på de parallelle rammeaftaler.

Sorø Kommune har med udgangspunkt i rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, opgjort sine indkøbsbehov.

Med baggrund i opgørelsen af Sorø Kommunes indkøbsbehov, kan det med baggrund i gennemførsel af tildelingen iht. SKI's retningslinjerne konstateres, at følgende service opfylder kommunens saglige behov til en kommende dagtilbudsløsning.

KMD A/S

Der er således kun én service, der opfylder Sorø Kommunes grundbehov, hvorfor følgende formulering fra rammeaftalen 02.19 SaaS-Cloud, delaftale 02: kommuner, bilag B – retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, pkt. 2.1, skal følges:

”Såfremt der på tidspunktet for iværksættelsen af behovsopgørelsen alene er 1 og kun 1 service i de relevante parallelle rammeaftalers sortiment, der opfylder kundens behov for forretningsdækning og servicekapabilitet, jf. nr. I ovenfor, skal kunden tildele leveringsaftalen til leverandøren af den pågældende service. I denne situation kan kunden tildele leveringsaftalen uden at gennemføre en evaluering, og kunden skal gå videre efter proceduren beskrevet fra og med punkt 3.4.”

Punkt 3.4 vedrører ”Tildeling af ordren og kontraktindgåelse”, hvor følgende fremgår (uddrag):

”Kunden meddeler leverandøren, at denne er blevet tildelt leveringsaftalen ved at udfylde de kundespecifikke dele af leveringsaftalen, jf. bilag C inklusive underbilag, og fremsende den til leverandøren.

Leverandøren er forpligtet til at acceptere tildelingen, jf. også punkt 1, og skal bekræfte tildelingen ved at udfylde de leverandørspecifikke dele af leveringsaftalen, jf. bilag C inklusive underbilag, underskrive leveringsaftalen og fremsende den til kunden.”

Derudover kan det konkluderes, at KMD A/S' tilbudte service, udover ovenstående behov som resulterede i tildeling, kan leve op til de øvrige behov, som kommunen har opgjort jf. pkt. II-XI i rammeaftalebilag B - retningslinjer for tildeling af leveringsaftale.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KMD A/S
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Bekendtgørelsen indrykkes alene med det formål at kunne etablere en klagefrist for kontrakttildelingen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, jf. § 4, idet kontraktindgåelsen, som følge af, at kontrakten indgås i henhold til en tildeling på en udbudt rammeaftale, og ikke efter afholdelse af selvstændigt udbud, ikke er omfattet af de ordinære klagefrister anført i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Finder ikke anvendelse
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Underskrivelsen af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode.

Standstill perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Da Sorø Kommune følger proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at Sorø Kommune har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Sorø Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Sorø Kommune har indgået kontrakten jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.063