23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-257178
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

I/S REFA

IT-ydelser


I/S REFA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S REFA
CVR-nummer: 78951818
Postadresse: Energivej 4
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Jeppesen
E-mail: kij@REFA.DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e53d797-4edd-4ac4-b750-81ded1558dc5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e53d797-4edd-4ac4-b750-81ded1558dc5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e53d797-4edd-4ac4-b750-81ded1558dc5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e53d797-4edd-4ac4-b750-81ded1558dc5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-ydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter løbende indkøb af IT-ydelser samt anskaffelse af licenser og core-infrastruktur i nær tilknytning til ydelserne. Se nærmere i II.2.4) Beskrivelse af udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter løbende indkøb af IT-Ydelser, herunder følgende angivne delområder (Opgaver), idet der vil blive indgået én rammeaftale med én leverandør om udførelse af kundens samlede behov for Opgaver:

— Delområde A: Driftsstøtte

— Delområde B: Driftsoptimering, monitorering og overvågning

— Delområde C: Løsningsudvikling, risikoafdækning og fremtidstilpasning

— Delområde D: IT indkøb af hardware og software

— Delområde E: Krisehåndtering.

De enkelte delområder er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen (bilag 1).

Leverandøren skal som kundens samarbejdspartner komplementere, rådgive og opgaveløse alle ovenstående delområder i fuldt transparent samarbejde med kundens egne medarbejdere på de områder kunden har defineret og løbende definerer som placeret under Kundens IT afdeling.

Udbuddet omfatter endvidere anskaffelse af diverse microsoft licenser og core-infrastruktur i nær tilknytning til de angivne IT-ydelser.

Microsoft licenserne inkluderer SQL Device CAL, Project, Visio, Exchange server, Device Core CAL, Remote Desktop, Remote Desktop, SQL User CAL, SQL Server, Windows desktop, Office desktop, User Core CAL, Windows Server Std., Windows Server, Datacenter samt Skype for Busniess (Lync).

Core-infrastrukturen omfatter følgende produktkategorier: Back-up Hardware (Servere, NAS, båndrobot, bånd og andre medier), UPS, Hovedswitche, Hovedroutere, Servere, SAN (bl.a. cluster og kamera-tildelte), WIFI (lokale i varierende dimensioner) og Firewalls.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis flere end 3 ansøger om at deltage i udbudsforretningen, og disse alle opfylder de stillede mindstekrav, vil ordregiver udvælge de 3 ansøgere, som påviser den mest relevante erfaring med delområderne A-E leveret til sammenlignelige ordregivere. I forbindelse med vurderingen vil ordregiver lægge vægt på ansøgers beskrivelse af, hvordan den mest relevante reference påviser erfaring med:

— Delområde A: Driftsstøtte

— Delområde B: Driftsoptimering, monitorering og overvågning

— Delområde C: Løsningsudvikling, risikoafdækning og fremtidstilpasning

— Delområde D: IT indkøb af hardware og software

— Delområde E: Krisehåndtering.

Ordregiver vil således alene lægge vægt på den mest relevante reference pr. ansøger, når ordregiver udvælger de 3 ansøgere. Den reference, der påviser erfaring med alle referenceområder, vil være mere relevant, end den reference, der påviser erfaring med 4 eller færre referenceområder. Hvis flere end 3 ansøgeres mest relevante reference påviser erfaring med alle delområder, vil ordregiver udvælge de 3 ansøgere med den reference med alle referenceområder, hvor beskrivelsen af referenceområderne favner ydelsesbeskrivelsen bedst og mest muligt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at opdele rammeaftalen i flere delaftaler. Den samlede rammeaftale er udtryk for ordregivers behov for en ensartet ekspertrådgivning, som efter ordregivers vurdering alene kan opnåes gennem en rammeaftale med en enkelt leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.B er udfyldt med følgende oplysning:

— Årsomsætning i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger har en årsomsætning på mindst 8 000 000 DKK i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser udført indenfor de sidste 3 år, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien.

Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med levering af IT-ydelser til lignende kunder, forsyningssektoren og kommunal administration.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen af opfyldelse af mindstekravet alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger har minimum én lignende leverance udført indenfor de sidste 3 år, der påviser erfaring inden for it-rådgivning inden for forsyningssektoren eller kommunal administration.

Det er ikke et krav, at referencerne enkeltvist påviser erfaring med samtlige delområder (A-E) beskrevet i del II.2, men samlet inden for de angivne referencer skal der påvises lignende erfaring med samtlige ydelser i henhold til beskrivelsen i del II.2.4).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 097-231797
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics.

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V

— I del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro virksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende)

— I del III: Ansøger skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136. Ansøger skal der udover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5,

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opnå prækvalifikation og/eller opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøgning skal afgives på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.078