23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-258864
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

Anskaffelse af netværksudstyr

(08.01.2021)
Netteam Technology A/S
Vassingerød Bygade 3
3540 Lynge

Opdateringer

Rettelse
(24.06.2020)

II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 20 000 000 DKK.
Læses:
Værdi eksklusive moms: 40 000 000 DKK.

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 20 000 000 DKK.
Læses:
Værdi eksklusive moms: 40 000 000 DKK.

Anskaffelse af netværksudstyr


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Have
E-mail: morten.have@adm.ku.dk
Telefon: +45 35334781

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271872&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271872&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af netværksudstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil rammeaftalen skulle hjælpe ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde godt netværksudstyr, god service og god support.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72315100 Support af datanetværk
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af netværksudstyr, support og service. Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte forbrug af netværksudstyr med dertil hørerende service og support. På denne baggrund, vil rammeaftalen skulle hjælpe ordregiver med at opnå at dækket sit behov for indkøb af netværksudstyr, support og service. Det er derfor afgørende for ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at kunne tilbyde godt netværksudstyr, god service og god support.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en årlig omsætning inden for det udbudte område på mindst 20 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- At tilbudsgiver har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Tilbudsgiver skal afgive minimum 3 referencer fra lignende og sammenlignelige leverancer. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til virksomheder, kommuner, regioner, universiteter mv. som ligner de i udbuddet omfattede ydelser, hvad angår type og omfang.

- De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som har været i gang i mere end ét år tillige accepteres.

Afleverer tilbudsgiveren mere end 3 referencer, vil ordregiver kun inddrage de tre (3) første referencer. Dette omfatter tillige eventuelle referencer fra underleverandører, som tilbudsgiver støtter sig på i forhold til teknisk kapacitet.

For hver reference er det et mindstekrav, at følgende oplyses:

(i) perioden for opgavens udførsel, herunder transitionsperiode og driftsperiode

(ii) navnet på kunden

(iii) kontaktperson hos kunden

(iv) en kort beskrivelse af den leverance som beskriver sparring og rådgivning, hardware service samt 24/7 beredskab og asset management

(v) den samlede kontraktsum.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/10/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/07/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 1
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

1) Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud.

2) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

3) Klager over tildelingen af en rammeaftale skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2020

Send til en kollega

0.046