23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 110-268161
Offentliggjort
09.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Midttrafik

Vindere

Rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app

(08.01.2021)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Udbud af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a33b7dd-7954-41c6-aa7c-1884477374aa/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a33b7dd-7954-41c6-aa7c-1884477374aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a33b7dd-7954-41c6-aa7c-1884477374aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5a33b7dd-7954-41c6-aa7c-1884477374aa/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ordregivers indgåelse af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app (i det følgende benævnt ”Systemet”) som omhandler følgende ydelser:

- Leverancen, jf. rammeaftalebilag 03 – leverancebeskrivelse som konsoliderer systemet, og som udmunder i leverandørens overtagelse af udviklings-, vedligeholdelses-, support- og applikationsdriftsansvaret for systemet fra ordregivers eksisterende leverandør.

- Efterfølgende udvikling og videreudvikling af systemet i form af primært agile udviklingsprojekter i nært samarbejde med ordregiver.

- Vedligeholdelse og teknisk support af systemet i ordregivers driftsmiljø, herunder incident management og gennemførelse af problem management.

- Continuous Deployment af patches, versioner og releases ved behov.

- Samarbejde med ordregivers øvrige leverandører i tilfælde af driftsforstyrrelser.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indgåelse af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app (i det følgende benævnt ”Systemet”) som omhandler følgende ydelser:

- Leverancen, jf. rammeaftalebilag 03 – leverancebeskrivelse som konsoliderer systemet, og som udmunder i leverandørens overtagelse af udviklings-, vedligeholdelses-, support- og applikationsdriftsansvaret for systemet fra ordregivers eksisterende leverandør.

- Efterfølgende udvikling og videreudvikling af systemet i form af primært agile udviklingsprojekter i nært samarbejde med ordregiver.

- Vedligeholdelse og teknisk support af systemet i ordregivers driftsmiljø, herunder incident management og gennemførelse af problem management.

- Continuous Deployment af patches, versioner og releases ved behov.

- Samarbejde med ordregivers øvrige leverandører i tilfælde af driftsforstyrrelser. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

- Ordregivers målsætninger for rammeaftalen

Efter et gennemført strategiforløb, har Ordregiver defineret følgende strategiske mål som søges understøttet af en kommende rammeaftale:

- Mål 1: Den bedste kundeoplevelse

Ordregivers mobile løsninger til billet og betaling er for en stor del de daglige kunder, eneste direkte kontaktflade til ordregiver. Derfor er det væsentligt, at Midttrafik app er tilgængelig for kunderne når de har behov.

- Mål 2: Understøttelse af forretningsagilitet

I ordregivers strategiplan er fokus på udvikling af tidssvarende digitale løsninger. Det er således et væsentligt mål for kommende rammeaftale om Midttrafik app, at yderligere digitalisering og forretningsunderstøttelse kan realiseres i samarbejde med leverandøren.

- Mål 3: Sikker drift

Midttrafik app har siden lanceringen i 2016 udviklet sig til den strategisk vigtigste løsning til billettering.

Den store udbredelse af appen til kunderne sammen med en deraf afledt større forventning om tilgængelighed, er sikker drift identificeret som et væsentligt mål for en kommende rammeaftale.

Den totale volumen på rammeaftalen er estimeret til 24 – 36 mio. DKK inkl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler.

Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere baggrunden for udbuddet samt præsentere udbudsmaterialet og ordregivers mål og forventninger til rammeaftalen samt gennemførelsen af udbudsprocessen.

Informationsmødet afholdes som et virtuelt møde den 16. juni 2020, kl. 10.00 – 11.00 via Microsoft Teams.

Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske ved fremsendelse af e-mail til lat@midttrafik.dk senest fredag den 12. juni 2020.

Ved tilmelding bedes ansøger for hver af de tilmeldte oplyse navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og

firmatilknytning. Der må maksimalt deltage tre (3) personer fra hver ansøger.

Der vil ikke være adgang til at stille spørgsmål ved informationsmødet. Ordregiver henviser ansøger til at stille spørgsmålet skriftligt via udbudssystemet.

Referat samt præsentationer fra informationsmødet vil efterfølgende blive delt via udbudssystemet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav, jf. punkt III.1, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fire (4) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste vurderede egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af ansøgernes beskrivelse af referencer.

Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad, dokumenterer erfaring med opgaver, der indeholder alle ydelser i den udbudte opgave i tilsvarende mængde og indhold jf. punkt II.2.4 samt, at der kan dokumenteres erfaring fra flere tilsvarende opgaver.

Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer jf. punkt III.1.3, hvor ordregiver vil lægge vægt på:

- At referencen viser erfaring med agil udvikling af en brugerrettet applikation, app eller tilsvarende, hvor den gode kundeoplevelse er i fokus

- At referencen viser erfaring med overtagelse af vedligeholdelsesansvar af en brugerrettet applikation, app eller tilsvarende, herunder vægtes det særligt positivt, hvis referencen viser erfaring med vedligehold og videreudvikling af kode udviklet af tredjepart

- I hvilken omfang referencen beskriver løsning med behandling af personoplysninger og/eller betalingsoplysninger

- I hvilken grad referencen klart og tydeligt beskriver sammenlignelige ydelser i form af 2nd-level applikationssupport til referencens ordregivers/kundes superbrugere af en sammenlignelig brugerrettet applikation, app eller tilsvarende

- I hvilken grad referencen klart og tydeligt beskriver sammenlignelige ydelser i form af teknisk support og problem management af en forretningskritisk brugerrettet applikation, app eller tilsvarende.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ansøger/tilbudsgiver bedes bemærke, at grundet underbilag 04B - kildekode til systemet særlige karakter, skal dette bilag rekvireres af prækvalificeret tilbudsgiver. Udlevering af materialet er betinget af forudgående underskrift af fortrolighedserklæring.

Ordregiver har af den grund forlænget tilbudsfristen med 5 dage, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 73, stk. 1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument(ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet (se nærmere i punkt 2.2)

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

Rammeaftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5.

Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

ESPD udfyldes af ansøger i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ”Gennemsnitlig årsomsætning” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 8.8.2019).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er på mindst 2 500 000 DKK i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal anføre de op til fem (5) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud i art og omfang, jf. punkt II. Se punkt II.2.9 i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale.

Målet er, at dialogen sikrer bedst mulig opfyldelse af ordregivers konkurrenceparametre, understøtter en effektiv og god konkurrence om kontrakten, og reducerer misforståelser og fejl.

Ordregiver vil give saglig feedback til de deltagende tilbudsgivere og gennem dialogen og forhandlingerne er det formålet, at forståelsen hos begge parter øges for opgavens karakter, udfordringer og vilkår med henblik på at optimere det endelige tilbud.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

Ordregiver er opmærksom på, at værdien og ressourceforbruget er til stede i forhandlingen, hvorfor det er ordregivers hensigt at optimere begge parters tids- og ressourceforbrug mest muligt.

Alle forhandlinger følger samme proces jf. nedenfor:

- Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden.

Sammen med dagsordenen følger et kort vurderingsnotat om vurderingen af det indledende tilbud.

Tilbudsgiver får mulighed for at kommentere på forskelligartede opfattelser af forholdende anført i det fremsendte vurderingsnotat. Tilbudsgiver opfordres til at begrunde sådanne forhold, samt at foreslå mulige alternativer hertil.

Herefter vil der blive afholdt et (1) forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver med mindre ordregiver vælger at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud.

Der vil blive givet samtidig underretning til tilbudsgiverne omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold.

Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er ansøgers/tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Ansøger, tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen. Hvis ansøger/tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers gennemsnitlige omsætning og samlede egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2020

Send til en kollega

0.032