23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 115-279210
Offentliggjort
16.06.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Datakommunikation/WAN


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Andersen Kovacs
E-mail: cha@ski.dk
Telefon: +45 20807996

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f53fd1c8-6ca7-4bb2-bcb4-693fa854f886/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Datakommunikation/WAN

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72720000 Wan-tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) planlægger at udbyde en rammeaftale angående datakommunikation/WAN. Staten som helhed er forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10. maj 2017 om indkøb i staten, inklusive eventuelle senere ændringer til forskriften, der ændrer i/ophæver/erstatter cirkulæret.

Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, som tilslutter sig aftalen. Når udbuddet offentliggøres, vil det heraf fremgå, hvilke kommuner og regioner der har forpligtet sig til at anvende rammeaftalen, og hvem som kan anvende den frivilligt.

Det er forventningen, at rammeaftalen deles op i delaftaler. Opdelingen i eventuelle delaftaler vil afhænge af hvor mange kommuner og regioner, som tilslutter sig udbuddet.

De enkelte delaftaler vil udbydes som eneleverandøraftaler.

Det er endvidere forventningen, at SKI på et senere tidspunkt vil udbyde endnu en rammeaftale om datakommunikation/WAN som en flerleverandøraftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: Datakommunikation/WAN
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32412000 Kommunikationsnet
32430000 WAN
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende forhåndsmeddelelse offentliggøres bl.a. med henblik på at gøre potentielle leverandører opmærksomme på det kommende udbud, og gøre relevante markedsaktører opmærksomme på en teknisk dialog, der forventes påbegyndt 15. juni 2020.

Teknisk dialog afholdes via platformen Ethics. SKI og leverandørerne vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med bemærkninger. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog.

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure, mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor de løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/11/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Det er forventningen, at rammeaftalen indgås med en varighed på 5+1+1 år grundet de betydelige investeringer leverandøren/leverandørerne skal foretage på aftalen.

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2020

Send til en kollega

0.079