23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 120-291405
Offentliggjort
24.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Flow-cytometri celle sorter


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tabs@ssi.dk
Telefon: +45 32688520

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273564&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273564&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flow-cytometri celle sorter

Sagsnr.: 20/06412
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om et offentligt udbud. Aftalen vedrører levering, opstilling og installering af en max. 60 x 6 0 x 60 cm Flow-cytometri baseret celle sorter (ekskl. computer) til brug for at fremme mulighederne inden for forskning i immunologi og vacciner. Inkl. undervisning og en all-inklusive garanti. Den ønskede platform skal bruges i afdeling for infektionsimmunologi i Center for Vaccine Forskning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører levering, opstilling og installering af en max. 60 x 60 x 60 cm Flow-cytometri baseret celle sorter (ekskl. computer) til brug for at fremme mulighederne inden for forskning i immunologi og vacciner. Inkl. undervisning og en all-inklusive garanti. Den ønskede platform skal bruges i afdeling for infektionsimmunologi i Center for Vaccine Forskning.

- Forskning i immunologi og samspillet mellem vært og mikroorganisme

- Forskning, der kan føre til grundlag for nye vacciner imod en række alvorlige infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose og klamydia (sorter skal placeres i et BSL-1 lab)

- Forskning i teknologi, der har ført til nye diagnostiske tests af tuberkulose

- Udvikling og test af adjuvanser, der kan dirigere immunforsvaret til at give den ønskede virkning af en vaccine

- Forskning i adjuvanser, der kan sænke immunresponset i personer med inflammatoriske sygdomme

- Eksempel på prøvemateriale: primært murine celler fra organer eller blod

- Eksempel på output: homogen celle population bestående af specifikke celler, der er angivet inden sortering påbegyndes, f.eks. antigen-specifikke celler isoleret med MCH-II tetramerer eller f.eks. IL-17 producerende CD4+ T celler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produkt krav / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitative krav / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Service krav / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD til sit tilbud. Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, og om tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte opgave.

Mindst 2 af de afgivne referencer skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang og varighed.

Erfaring skal være opnået inden for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Besvarelse i ESPD eller alternativt aftalebilag C.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på 2 000 000 DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på 15 % hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal vedlægge en udvidet serviceattest, som omfatter eventuelle udenlandske bestyrelses- eller direktionsmedlemmer.

- Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. 5 000 000 DKK per skadesbegivenhed.

Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (f.eks. ISO el. lign.). Dokumentation skal understøtte, at kvalitetssikringssystemet har været gældende i min. 2 ud af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Det anførte kvalitetssikringssystemet skal kunne dokumenteres aktivt i hele aftaleperioden.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/07/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/01/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/07/2020
Tidspunkt: 15:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets

tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med

udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning).

I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt

fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.7), vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/06/2020

Send til en kollega

0.062