23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-304913
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

HOFOR A/S

Rammeaftale. Indkøb af vandkvalitetsmålere til vandforsyningen


HOFOR A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +45 27954358

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale. Indkøb af vandkvalitetsmålere til vandforsyningen

Sagsnr.: 24.02-01839
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38410000 Måleinstrumenter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler levering, idriftsættelse, service og vedligehold af vandkvalitetsmålere til HOFORs vandværker.

I forbindelse med implementering af central blødgøring i HOFOR vil online vandkvalitetsmålere få en vital rolle i vandbehandlingen. Vandkvalitetsmålingerne indgår i styringen og overvågningen af vandværkerne, og funktionaliteten, præcisionen og pålideligheden af vandkvalitetsmåleudstyret er derfor essentiel for driften af de nyopførte og moderniserede vandværker.

Der indgås rammeaftale med én leverandør for leverancer til HOFORs vandværker. For HOFORs øvrige forsyningsområder samt vandforsyning uden for vandværksområder gælder, at HOFOR kan anvende rammeaftalen til anskaffelse af vandkvalitetsmålere omfattet af aftalen, idet rammeaftalen i denne sammenhæng ikke etablerer et eksklusiv forhold mellem HOFOR og leverandøren.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering, idriftsættelse, service og vedligehold af vandkvalitetsmålere til HOFORs vandværker.

I forbindelse med implementering af central blødgøring i HOFOR vil online vandkvalitetsmålere få en vital rolle i vandbehandlingen. Vandkvalitetsmålingerne indgår i styringen og overvågningen af vandværkerne, og funktionaliteten, præcisionen og pålideligheden af vandkvalitetsmåleudstyret er derfor essentiel for driften af de nyopførte og moderniserede vandværker.

Der indgås rammeaftale med én leverandør for leverancer til HOFORs vandværker. For HOFORs øvrige forsyningsområder samt vandforsyning uden for vandværksområder gælder, at HOFOR kan anvende rammeaftalen til anskaffelse af vandkvalitetsmålere omfattet af aftalen, idet rammeaftalen i denne sammenhæng ikke etablerer et eksklusiv forhold mellem HOFOR og leverandøren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service og support 30 % / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Serviceaftale jf. afsnit 4.3 i kravspecifikationen er en option for HOFOR

- Leverandøren kan tilbyde alternative turbiditetsmålere til montering på vandpanel 1 jf. afsnit 5.1 i stedet for lokale målere jf. afsnit 1.8 i kravspecifikationen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet i EU-Supply.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 090-215531
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale. Indkøb af vandkvalitetsmålere til vandforsyningen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Begrundelse for annullationen:

Ordregiver har besluttet at annullere udbudsforretningen, da der ikke er modtaget et tilstrækkeligt antal konditionsmæssige ansøgninger til at der kan opnås en tilfredsstillende konkurrenceudsættelse.

Ordregiver forventer snarest at genudbyde opgaven efter ordregivers tilpasning af udbudsmaterialet.

Genudbuddet iværksættes ved offentliggørelse af en ny udbudsbekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.047