23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-311246
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Landsbyggefonden

Udbud af rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af driftsstøttesystem


Landsbyggefonden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilka Bödewadt Lauritzen
E-mail: ibl@viltoft.dk
Telefon: +45 25310052

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af driftsstøttesystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Landsbyggefonden udbyder en rammeaftale omfattende videreudvikling og vedligeholdelse af fondens ESDH-system for håndtering af driftsstøtte med tilhørende ekstern rettet webflade også kaldet driftsstøtteportalen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Landsbyggefondens ESDH system håndterer ansøgninger og administration af forskellige typer ansøgninger om driftsstøtte fra boligorganisationerne til Landsbyggefonden. IT systemet er udviklet til at afvikle sagsbehandling og journalisering af Landsbyggefondens driftsstøttesager. Der er tale om et system, som via en ekstern rettet portal kan modtage ansøgninger om driftsstøtte og udfylde hovedparten af informationer om stamdata, regnskabsdata, lånedata mv.. Data indsamles fra informationer, som via øvrige indberetninger allerede er til stede i Landsbyggefonden. Der logges ind med NemID samt dertil knyttet rolle tildelt af den enkelte boligorganisation.

Systemet er opdelt i forskellige sagstyper, som har forskellige arbejdsgange og milepæle. Til arbejdsgangene er der tilknyttet diverse obligatoriske dokumenter, og der kan tilknyttes flere dokumenter. For hver sag er endvidere journaliseret mails ind og ud af huset, hvoraf udgående kan være automatisk generede.

Almene boliger tilhørende almene boligorganisationer, almene ældreboliger ejet af en selvejende almen ældreboliginstitution, en kommune eller en region, almene ungdomsboliger ejet af en almen ungdomsboliginstitution samt friplejeboliger kan ansøge fonden om driftsstøtte. Kommuner, revisionsinstitutter samt realkreditinstitutter har adgang til at se på sager i systemet. Herudover kan boligorganisationer tilknyttes en ekstern rådgiver til en sag. Når dette sker opnår rådgiveren samme rettigheder til den konkrete sag som boligorganisationen har.

Formålet med dette udbud er at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende videreudvikling af systemet samt løbende vedligeholdelse og fejlrettelser.

Herudover kan ændringer i Landsbyggefondens øvrige IT-systemer skabe et behov for tilpasninger af driftsstøttesystemet. Sådanne tilpasninger vil også være omfattet af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding og organisation / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 15 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 046-108776
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af driftsstøttesystem

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17, 1.
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 26 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 26 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Landsbyggefonden har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Øvrige klager over udbudsprocessens gennemføreles skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at Landsbyggefonden har indgået rammeaftalen, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

Send til en kollega

0.049