23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-311273
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Orkestreringskomponent


Digitaliseringsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Louise Madsen
E-mail: ork-komponent@digst.dk
Telefon: +45 41786073

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9c26832b-7cf1-418d-8527-fdb66e4110d5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Orkestreringskomponent

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Digitaliseringsstyrelsen ønsker som led i etablering af Mit Overblik at anskaffe en orkestreringskomponent, der skal give den enkelte borger et overblik over egne relevante data på tværs af den offentlige sektor, fx igangværende sager og tildelte ydelser. Orkestreringskomponenten vil skulle hente data fra forskellige fagsystemer, hvorefter data videreformidles til en visningsklient. Visningsklienten vil i første omgang være borger.dk men der vil på sigt kunne være flere visningsklienter, både offentlige, halvoffentlige og private. I første omgang vil data skulle hentes fra offentlige fagsystemer, men på sigt vil der også kunne skulle hentes data fra halvoffentlige og private datakilder. Den udbudte kontrakt omfatte udvikling, vedligeholdelse, videreudvikling, support og drift af orkestreringskomponenten.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 990 810.30 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212517 Udvikling af it-programmel
72261000 Programmelsupport
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Digitaliseringsstyrelsen skal gennemføre et EU-udbud med henblik på at indgå kontrakt om udvikling, vedligeholdelse og drift af en orkestreringskomponent til ordregivers løsning ”Mit Overblik” samt rammeaftale vedrørende videreudvikling mv. af orkestreringskomponenten. Mit Overblik har til formål, at give borgerne et bedre digitalt overblik over egne data hos offentlige myndigheder. Mit Overblik etableres etapevist frem mod 2024, hvor det løbende udvides med flere dataområder og nye datakilder. Orkestreringskomponentens rolle bliver at kalde datakilder parallelt, og sammenstille data og levere et sammenstillet svar i henhold til den aftalte datamodel til visningsklienten borger.dk som er udvalgt som obligatorisk visningsklient som led i realiseringen af Mit overblik.

Med et tværgående sags- og ydelsesoverblik, der som minimum udstilles på borger.dk gives borgerne et lettilgængeligt overblik på tværs af den offentlige sektor. Dette skal gøre det lettere og mere overskueligt for borgerne at danne sig et overblik over deres mellemværender med det offentlige, samt se hvilke data det offentlige har om dem og dermed give mere transparens. I overblikket vil borgerne blandt andet kunne få indsigt i den aktuelle status på behandlingen af igangværende sager og ansøgninger, få et overblik over hvilke ydelser, de modtager fra det offentlige samt se deres gæld, aftaler og frister.

Det forretningsmæssige mål, som orkestreringskomponenten skal understøtte, er:

Orkestreringskomponenten er fælles offentlig infrastruktur, der understøtter en sammenhængende visning af borgerens sager og ydelser og andre standardiserbare data på tværs af det offentlige ved at levere sammenstillede data til visningsklienten borger.dk

På sigt vil det forretningsmæssige mål for orkestreringskomponenten kunne udvides til, at den også kan sammenstille og levere data til digitale overblik på andre visningsklienter, hvor der kan indgå data fra både private og halvoffentlige virksomheder samt understøtte visningsklienter implementeret som apps.

Udbuddet omfatter udvikling, vedligeholdelse/videreudvikling, support og drift af orkestreringskomponenten. Digitaliseringsstyrelsen ønsker at anskaffe en løsning, som Digitaliseringsstyrelsen kan videreføre, så andre leverandører ved senere genudbud kan overtage vedligeholdelse/ videreudviklingen, support og drift. Digitaliseringsstyrelsen ønsker en samarbejdsmodel med leverandøren, som baserer sig på principperne i et iterativt forløb, herunder med en kravspecifikation baseret på epics og user-stories. Orkestreringskomponenten skal således udvikles i tæt dialog mellem Digitaliseringsstyrelsen og leverandøren inden for en fast tidsplan og et fast leverancevederlag. Kontrakten indeholder et rammeaftaleelement for køb af videreudviklings- og supportopgaver incl. 8 (otte) optioner.

Orkestreringskomponenten sammenstiller data om borgere fra mange myndigheder ved at kalde datakilder i realtid og leverer et samlet svar til borger.dk Orkestreringskomponenten gemmer ikke data, så sikkerhed, teknisk integration og høj tilgængelighed er derfor vigtige egenskaber for Orkestreringskomponenten. De store antal myndigheder, som orkestreringskomponenten integrerer til, giver også et projekt med mange interessenter og integrationspunkter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse ift. løsningen og drift 30 %, metode og værktøjsunderstøttelse 30 %, leverancesikkerhed/kvalitet (tidsplan og ressourcer) 25 % og implementeringssikkerhed 15 % / Vægtning: 90 %
Pris - Vægtning: 10 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at udbudsmaterialet indeholder mindstekrav om, at den samlede kontraktværdi maksimalt må være 18 000 000 DKK. Dertil er der knyttet mindstekrav om maksimalpris til andre priselementer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 030-070187
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: 14814833
Postadresse: Grønningen 17
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 990 810.30 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger/tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål før ansøgningsfristens udløb skal stilles senest den 3. marts 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Fristen for at stille spørgsmål før udløb af tilbudsfristen, fremgår af udbudsbetingelserne.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på +45 7022 7007, arbejdsdage: 09.00 - 16.00.

Ansøger skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om deltagelse i udbuddet.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra overtagelsesdagen. Ud over den anførte kontraktlængde vil der i forbindelse med kontraktens ophør kunne være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af orkestreringskomponenten i forbindelse med evt. genudbud.

Yderligere oplysninger:

Ordregiver gennemførte i første halvdel af 2019 en PoC (Proof-of-Concept) og afholdte den 12. december 2019 informationsmøde om samme; materiale fra PoC'en og informationsmødet kan tilgås på ordregivers hjemmeside:

https://digst.dk/it-loesninger/orkestreringskomponenten/

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

Send til en kollega

0.078