23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-317409
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Det Kriminalpræventive Råd

Vindere

Nabohjælpsplatform - version 3.0 og senere videreudvikling

(07.07.2020)
Naboor ApS
8000 Aarhus C

Videreudvikling af nabohjælpsplatform


Det Kriminalpræventive Råd

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Kriminalpræventive Råd
CVR-nummer: 33343760
Postadresse: Artillerivej 55
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Arne Simonsen
E-mail: asi@dkr.dk
Telefon: +45 21516089

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dkr.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Videreudvikling af nabohjælpsplatform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trygfonden agter at give Det Kriminalpræventive Råd en gave bestående af en ny aftale med Naboor ApS om videreudvikling og drift af et opdateret nabohjælpssystem. Den nye aftale er en fortsættelse af et bestående aftaleforhold.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I 2012 indgik Trygfonden en aftale med Naboor ApS om levering, drift og vedligehold af et it-system til forebyggelse af indbrud hos private (nabohjælpssystem).

Senere samme år overdrog Trygfonden kontrakten med Naboor ApS til Det Kriminalpræventive Råd som en gave, idet vederlagsforpligtelsen iht. aftalen (betalingerne til Naboor ApS) forblev hos Trygfonden.

I 2018 indgik TrygFonden en fornyet aftale med Naboor ApS om udvikling af et fornyet nabohjælpssystem (Vers. 2.0). Dette system blev ligeledes overdraget som gave til Det Kriminalpræventive Råd, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) også iht. denne fornyede aftale skulle forblive hos Trygfonden, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 114-260063. I 2019 indgik TrygFonden en kontrakt med Naboor ApS om drift, support og vedligeholdelse af nabohjælpssystemet. Denne kontrakt overdrog TrygFonden ligeledes til Det Kriminalpræventive Råd som en gave, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) fortsat forblev hos Trygfonden. Der er nu behov for at videreudvikle nabohjælpssystemet til version 3.0. TrygFonden agter i den forbindelse at indgå en fornyet aftale med Naboor ApS om udvikling af denne version 3.0. I den samme aftale vil der åbnes for efterfølgende videreudvikling af nabohjælpssystemet, fx til vers. 4.0. TrygFonden ønsker i den forbindelse at overdrage denne ny kontrakt vedr. version 3.0 samt mulige efterfølgende

Videreudvikling heraf som en gave til Det Kriminalpræventive Råd, idet vederlagsforpligtelsen (betalingerne til Naboor ApS) også iht. denne fornyede aftale forbliver hos TrygFonden. Det nye system (vers. 3.0 samt efterfølgende videreudviklinger) vil blive driftet under supportaftalen indgået i 2019, jf. ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det Kriminalpræventive Råds modtagelse af den i pkt. II.2.4) beskrevne gave fra TrygFonden, samt Det Kriminalpræventive Råds modtagelse af ydelserne fra Naboor ApS iht. den fornyede aftale er ikke betinget af specifikke modydelser til Trygfonden/Naboor ApS fra Det Kriminalpræventive Råd. Valget af leverandøren (Naboor ApS) er endvidere ikke overladt til Det Kriminalpræventive Råd, idet Trygfonden – som gavegiver – har valgt at fortsætte med den eksisterende leverandør (Naboor ApS). Det er derfor Det Kriminalpræventive Råds opfattelse, at modtagelsen af en sådan gave ikke er udbudspligtig, idet der ikke er tale om en gensidigt bebyrdende kontrakt. Det følger af udbudslovens § 6, at der skal gennemføres et udbud forud for indgåelsen af ”offentlige kontrakter” over tærskelværdien. Begrebet ”offentlig kontrakt” er i udbudslovens § 24, nr. 24 defineret som ”en gensidigtbebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivere, og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser”. Ifølge forarbejderne til bestemmelsen udelukker gensidighedsbetingelsen ensidige dispositioner fra begrebet offentlig kontrakt. Offentlige ordregivere kan med andre ord modtage gaver fra virksomheder mv., uden at der er tale om en offentlig kontrakt, hvorfor en sådan gave ikke udløser udbudspligt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 114-260063

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Nabohjælpsplatform - version 3.0 og senere videreudvikling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Naboor ApS
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

For så vidt angår udbuddets samlede værdi, jf. pkt. II.I.7), samt kontraktens værdi, jf. pkt. V.2.4), bemærkes, at i værdien er ligeledes indregnet eventuelle meromkostninger til yderligere videreudvikling (fx version 4.0). Prisen for udviklingen af version 3.0 beløber sig til 1 300 000 DKK.

I relation til pkt. V.2.1) bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Aftalen med Naboor ApS vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

Send til en kollega

0.046