23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-326206
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Aarhus Universitet

Clusternoder med tilhørende infiniband netværk


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Winther Bolet
E-mail: mwb@au.dk
Telefon: +45 93521783

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.au.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Clusternoder med tilhørende infiniband netværk

Sagsnr.: 2020-0098449
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende udbud er at udbygge vores eksisterende HPC-cluster med nye computer-noder bestykket med state-of-the-art CPUer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
30210000 Databehandlingsmaskiner (hardware)
30211100 Supercomputer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med nærværende udbud er at udbygge vores eksisterende HPC-cluster med nye computer-noder bestykket med state-of-the-art CPUer. Noderne skal forbindes til hinanden vha. et infiniband netværk som også skal medfølge. Noderne og infiniband-infrastrukturen skal monteres i passende rack(s), og disse skal også medfølge. Leveres færdigmonteret i vores computerrum på Aarhus Universitet 8000-campus. Alt hardware skal være omfattet af 5 års next business Day garanti.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal core / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Idet indkøbsbudgettet pt. ikke er fuldstændig kendt, skal det være muligt i op til 3 måneder efter kontraktindgåelse at afgive ordre på tilkøb af yderligere komponenter, som dem hovedtilbuddet består af.

Ved udnyttelse af optionen skal det være muligt at tilkøbe komponenter som indgår i tilbuddet til de samme rabatterede enhedspriser. Omfanget af optionen kan være fra 0 % til 50 % af budgettet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tildelingskriteriet er antal core og kvalitet. For antal core skal tilbudsgiver tilbyde en løsning, der inden for budgettet på 2 800 000 DKK, giver det størst mulige antal fysiske CPUcores. Tilbuddet med det højeste antal fysiske CPU-cores til 2 800 000 DKK opnår det højeste antal point for antal cores.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 109-264157
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres, idet udbudsmaterialet er behæftet med den fejl, at ordregiver ikke har fået beskrevet metoden for håndtering af pointlighed mellem 2 tilbudsgivere, som ordregiver næppe heller kan forventes at have forudset.

Desuden er der et mindstekrav (krav 1.23) der ikke har været entydigt formuleret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2020

Send til en kollega

0.047