23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 135-333132
Offentliggjort
15.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform ydelser til Københavns Kommune


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Duedahl (JP7Q@kk.dk) og Orion Dalsgaard Madsen (K75R@kk.dk)
E-mail: JP7Q@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112288572.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform ydelser til Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indgå en rammekontrakt med henblik på at kunne provisionere services igennem en Cloud Platform, grundet en forventning om dermed at opnå enklere administration, hurtigere oplæring af personale og færre støtteværktøjer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at gennemføre en transition af de nuværende datacentre til en public cloud platform. Dette vil sikre, at ordregiver fremadrettet har den rette platform og services til at gennemføre en digital transformation og derved understøtte fremtidens scenarier og forretningsbehov.

Ordregiver ønsker at kunne provisionere services på en Public Cloud Platform der:

— udbyder et bredt sortiment af services

— er tilgængelig via det offentlige internet

— har en offentligt tilgængelig prisstruktur med afregning af Services efter forbrug på abonnementsvilkår og uden traditionelle on-premise-kontraktmodeller, hvor ændringer eller andre handlinger medfører udgifter for kunderne. Defineres hvis forskelligt fra Cloud Platform jf. Bilag 1 (Definitioner).

Kontrakten omfatter følgende:

— Services indenfor 18 forskellige servicekategorier til brug for ordregivers afvikling af:

— Nuværende Workloads afviklet i public cloud

— Nuværende Applikationer i ordregivers 2 datacentre

— Potentielle nye applikationer, som ordregiver får ansvaret for at drifte

— Nuværende applikationer, som driftes af eksterne driftsleverandører

— Services vedrørende support til brug for ordregivers udnyttelse af Cloud Platformen

— Tilknyttede ydelser, som tilbydes vederlagsfrit til ordregivers grundlæggende anvendelse af Cloud Platformen.

Kontrakten omfatter ikke konsulentydelser til håndtering af ordregivers Workloads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-547493
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af rammekontrakt vedrørende Public Cloud Platform Ydelser til Københavns Kommune - tilbudsfase

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Telefon: +45 70252550
Fax: +45 44835001
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 56 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 56 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

For at sikre, at udbudsprocessen gennemføres korrekt, har ordregiver besluttet at kræve, at alle virksomheder, som prækvalificeres, skal aflevere dokumentation til underbygning af ansøgernes oplysninger i ESPD'et.

Dokumentationen skal ikke fremsendes med prækvalifikationsansøgningen, men vil blive afkrævet de virksomheder, som prækvalificeres umiddelbart efter, at ordregiver har udmeldt beslutning om prækvalifikation.

Kan en eller flere virksomheder ikke fremsende den krævede dokumentation, vil ordregiver overveje at "efter-prækvalificere" virksomheder, således at der sikres et fuldt konkurrencefelt.

Efter tilbudsfristens udløb vil indhentelsen af dokumentation fra den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, være begrænset til en anmodning til den pågældende tilbudsgiver om at bekræfte, at den dokumentation, som er afleveret i forlængelse af prækvalifikationsansøgningen, fortsat er retvisende (i det omfang, det er relevant).

Ordregiver har anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende e-Certis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbar som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.

Ovenstående fremgår uddybende af udbudbetingelsernes pkt. 5.4.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2020

Send til en kollega

0.063