23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 141-347193
Offentliggjort
23.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Opdateringer

Rettelse
(15.09.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-08-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-08-2022
Time: 12:00

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lauvring Hansen
E-mail: cs8h@kk.dk
Telefon: +45 61407664

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/134565480.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/134565480.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/134565480.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulentydelser til Microsoft Azure platform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af IT-konsulentydelser vedrørende rådgivning, design, udvikling, implementering og driftsunderstøttelse i forhold til ordregivers Microsoft Azure Platform, herunder men ikke begrænset til, følgende ydelsesområder:

1) Cloudarkitektur

2) Cloudinfrastruktur

3) Cloud transition og transformation

4) DevOps

5) Infrastructure as Code

6) FinOps

7) SecOps

8) Self-service løsninger

9) Dashboards og monitoring

10) Desktop virtualisering

11) Governance, compliance og regulativer

12) Dokumentation

13) Agile og Scrum

14) Undervisning og certificering.

Se uddybende beskrivelse i afsnit II.2.4).

Tryk her https://permalink.mercell.com/134565480.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af IT-konsulentydelser vedrørende rådgivning, design, udvikling, implementering og driftsunderstøttelse i forhold til ordregivers Microsoft Azure Platform, herunder men ikke begrænset til, følgende ydelsesområder:

1) Cloudarkitektur: Design og review af løsningsarkitektur og arkitekturprincipper på tværs af Azure platformen.

2) Cloudinfrastruktur: Implementering og driftsstøtte til Azure services på tværs af Azure SaaS, PaaS og IaaS.

3) Cloud transition og transformation:Transition og transformation af eksisterende workloads til Azure platformen.

4) DevOps: DevOps tooling, build og release pipelines samt proces.

5) Infrastructure as Code: Tooling, udarbejdelse, dokumentation og vedligeholdelse af Infrastructure as Code.

6) FinOps: Opbygning af proces, tooling, rapportering og automatisering til at understøtte FinOps.

7) SecOps: Proces, tooling, rådgivning og bistand med SecOps.

8) Self-service løsninger: Udarbejdelse af self-service løsninger til at understøtte enablement på Azure platformen.

9) Dashboards og monitoring: Opbygning af automatisk rapportering og dashboards, til at understøtte drift og andre processer.

10) Desktop virtualisering: Desktop virtualiserings platforms udvikling, implementering, modning samt optimering.

11) Governance, compliance og regulativer: Bistand med tooling, processer og arbejde i forbindelse med overholdelse af governance, compliance og regulativer.

12) Dokumentation: Udarbejdelse og vedligeholdelse af Cloud platformen og tilstødende services' dokumentation.

13) Agile og Scrum: Bistand med implementering, vedligeholdelse, udbredelse og optimering af en Agil arbejdsmetode som ex. Scrum samt tooling, i forhold til arbejdet med Azure

14) Undervisning og certificering: Undervisning og certificering af relevante medarbejdere i Cloud og Cloud relevante emner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80 pct.
Pris - Vægtning: 20-40 pct.
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktværdien er baseret på en 5 års forbrug. Kontrakten kan forlænges i 3 x 12 måneder, med en varsling på minimum 1 måned før udløb af den eksisterende aftaleperiode.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindsterkrav kræves 3 relevante referencer vedrørende Azure Cloud konsulentydelser jf. II.2.4), udført inden for de seneste 2 år. Referencerne skal samlet have en mindsteværdi på 1 mio. DKK. Referencerne skal indeholde følgende punkter:

1) Opgavebeskrivelse

2) Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

3) Kunde

4) Værdi

5) Tidspunkt for leverancens udførelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges i 3 x 12 måneder, med en varsling på minimum 1 måned før udløb af den eksisterende aftaleperiode.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Referencerne skal anføres i ESPD dokumentet under punkt C: Teknisk og faglig formåen. Alle referencer skal skrives i separate felter. Alle referencer skal indeholde:

1)Opgavebeskrivelse

2)Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen 3

)Kunde

4)Kontraktværdi

5)Tidspunkt for leverancens udførelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er ingen økonomiske og finansielle mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der både afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at serviceattest skal afleveres i forbindelse med ansøgningen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav til virksomhedernes formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindsterkrav kræves 3 relevante referencer vedrørende Azure Cloud konsulentydelser jf. II.2.4), udført inden for de seneste 2 år. Referencerne skal samlet have en mindsteværdi på 1 mio. DKK. Referencerne skal indeholde følgende punkter:

1) Opgavebeskrivelse

2) Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

3) Kunde

4) Værdi

5) Tidspunkt for leverancens udførelse.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Ordregivende myndighed kan vælge at benytte sig af periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Når der ansøges om optagelse på det dynamiske indkøbssystem (både under og efter EU-udbud), skal der afleveres ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige, at der skal afleveres en serviceattest. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret).

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem (DIS).

1) Teknik:

Det dynamiske indkøbssystem kan tilgås online via udbudsportalen Mercell via https://permalink.mercell.com/134565480.aspx

Udbudsportalen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende.

2) Tilmelding til DIS:

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud. Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, til hvilke der kan opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

2.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af ansøgningsfristen, og efter ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger. Anmodning om optagelse ifm. med EU-udbuddet sker gennem Mercell via: https://permalink.mercell.com/134565480.aspx

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter etablering. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette et DIS, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

2.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren i hele systemets levetid fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker ved, at ansøgerne går ind på www.mercel.com og herefter søger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (hvilket for danske tilbudsgivere vil sige en serviceattest, inkl. opl. fra kriminalreg.).

3) Omkostninger/forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene, eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

4) Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for. Når man som leverandør er optaget i DIS, vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren. Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2020

Send til en kollega

0.031