23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 141-347716
Offentliggjort
23.07.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

(23.07.2020)
Unify Business Solutions Ltd
Chesterfield S43 4FD

Serviceaftale til fastinstallerede mobildetekteringsanlæg


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Tjørnelund Thomsen
E-mail: MieTjornlund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554307

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Serviceaftale til fastinstallerede mobildetekteringsanlæg

Sagsnr.: 20-16-0109
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om levering af support/service af Kriminalforsorgens fastinstallerede mobildetekteringsanlæg.

Serviceaftalen omfatter årligt serviceeftersyn på 9 fængsler og arresthuse samt teknisk assistance og mail- og telefonsupport.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 160 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31642000 Elektronisk detekteringsapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Unify har været leverandør af mobildetekteringsanlæg i Kriminalforsorgen siden 2016, hvor de vandt et udbud af rammeaftale vedr. anskaffelsen af fastmonteret mobildetekteringsanlæg. Udbuddet vedrørte levering af samtlige komponenter til idriftsættelse af mobildetekteringsanlæggets hardware, software, hovedføringsveje og kabling etc., der indgår i det fuldt færdige og driftsklare anlæg. Til denne løsning benyttes både Unifys specialudviklede hardware og software. I forbindelse med supportering, servicering og opgradering af den installerede løsning kræves Unifys specifikke kompetence.

Der foretages et årligt eftersyn på hver matrikel, som omfatter et serviceeftersyn på UMDS- servere, switches og UMDS detektorer.

Løbende og mindst en gang årligt foretages softwareopdatering. Softwareopdateringen dækker UMDS Solution, PoE Switch firmware og serverlicenser.

Grundet det høje sikkerhedsniveau, der findes på alle Kriminalforsorgens fængsler, skal leverandøren udbedre fejl og mangler, der er konstateret under det årlige serviceeftersyn, indenfor 24 timer på hverdage eller førstkommende hverdag.

Det årlige eftersyn omfatter 9 fængsler og arresthuse i Kriminalforsorgen: Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel, Storstrøm Fængsel, Vestre Fængsel, Nykøbing Fængsel, Randers Arrest, Aarhus Arrest, Køge Arrest og Helsingør Arrest.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Unify er leverandør af Kriminalforsorgens mobildetekteringsanlæg som består af både hardware og software komponenter. Da både hardwaren og softwaren er specialudviklet af Unify, er det alene Unify, der har kompetence og adgang til at supportere og levere opgraderinger til den løsning, der findes på Kriminalforsorgens matrikler. En anden leverandør vil således ikke kunne supportere Kriminalforsorgens mobildetekteringsanlæg.

For at en anden leverandør end Unify kan byde ind på opgaven med at levere support på mobildetekteringsanlæggene, vil det kræve en udskiftning af alle mobildetekteringsanlæg, der er indkøbt i Kriminalforsorgen siden 2016.

En udskiftning af mobildetekteringsanlæggene vil forventeligt være forbundet med skifteomkostninger på ca. 25 mio. DKK, hvorfor dette samfundsøkonomisk ikke vil være et optimalt valg at foretage.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Unify Business Solutions Ltd
By: Chesterfield S43 4FD
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 5 160 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 160 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/07/2020

Send til en kollega

0.047