23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 172-414978
Offentliggjort
04.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Løsning til fagligt understøttende IT til specialsektoren, Region Nordjylland

(31.03.2021)
EG Digital Welfare ApS
Østerbro 5B, st.tv.
5000 Odense

Løsning til fagligt understøttende IT til specialsektoren, Region Nordjylland


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Stender
E-mail: lasse.stender@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fzcjhnviqx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Løsning til fagligt understøttende IT til specialsektoren, Region Nordjylland

Sagsnr.: 2020-013402
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af digital løsning til at understøtte det faglige arbejde med borgere på tilbud i specialsektoren i Region Nordjylland. Løsning skal understøtte, at medarbejderne på en nem og tilgængelig måde i hverdagen kan sikre, at arbejdet med borgerne løbende dokumenteres i henhold til det bestilte arbejde, at de hurtigt kan skabe sig et overblik over de daglige opgaver, de skal løfte, og at de hurtigt og effektivt kan få en samlet status over borgernes forhold. Kontrakten omfatter levering af leverancen og efterfølgende vedligeholdelse, support og drift.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland, specialsektoren ønsker at indgå kontrakt om levering af en digital løsning til at understøtte det faglige arbejde med borgere på tilbud i specialsektoren. Løsning skal understøtte, at medarbejderne på en nem og tilgængelig måde i hverdagen kan sikre, at arbejdet med borgerne løbende dokumenteres i henhold til det bestilte arbejde, at de hurtigt kan skabe sig et overblik over de daglige opgaver, de skal løfte, og at de hurtigt og effektivt kan få en samlet status over borgernes forhold.

Løsningen skal anvendes på specialsektorens tilbud, der er geografisk spredt i regionen samt af administrationen på Region Nordjyllands adresse. Systemet forventes indkøbt til og anvendt på op til 17 tilbud og af op til 1 600 brugere. Licensen vil herudover kunne skalers på trin á 25 brugere. Systemet skal kunne integreres med flere af regionens og andre offentlige systemer med henblik på udveksling af informationer om borgerne.

Leverancen vedrører blandt andet levering af systemet med tilhørende installation, opsætning, konfiguration, konvertering af eksisterende data, rapportering, projektstyring, afprøvning og implementering samt dertil knyttet dokumentation.

Udover selve leverancen indeholder den udbudte kontrakt aftale om vedligeholdelse, support og drift. Kontrakten indeholder tillige mulighed for løbende videreudvikling af løsningen via tilkøb af udviklingsydelser, jf. også neden for punkt II.2.10).

Kontrakten indeholder uopsigelighedsperioder, men er i øvrigt tidsubegrænset med mulighed for opsigelse efter udløbet af uopsigelighedsperioderne.

Ved evalueringen af de endelige tilbud vil der blive anvendt kvalitativ stopkarakter for delkriteriet ”Forretningsunderstøttelse”. Se nærmere udbudsbetingelsernes afsnit 10.2).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten indeholder uopsigelighedsperioder, men er i øvrigt tidsubegrænset med mulighed for opsigelse efter udløbet af uopsigelighedsperioderne. Evalueringen vil blive baseret på en kontraktperiode på 6 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved begrænsning af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil ordregiver vælge de fire (4) ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave skønnes at have de mest relevante referencer.

Ved vurderingen vil ordregiver lægge vægt på:

- Sammenlignelige referencer

- Sammenlignelige referencer, der understøtter et fagligt dokumentationsflow i 4 trin:

i) oprettelse af borgere,

ii) planlægning af faglig indsats,

iii) løbende dokumentation af faglig indsats og

iv) statusrapportering til myndigheder.

- Om referencen inkluderer vedligeholdelse, support, drift og videreudvikling

- I hvilket omfang antal brugere (medarbejdere) i referencen er sammenlignelig med antal forventede brugere i den udbudte løsning

- Om referencen vedrører levering til regioner eller kommuner.

Ordregiver vil, på baggrund af ansøgernes referencer, vurdere, hvilke ansøgere der samlet set har de 2 mest relevante referencer, vurderet ud fra ovenstående kriterier i nævnte prioritetsorden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for tilkøb af yderligere brugerlicenser, jf. bilag 11.

Kontrakten indeholder herudover mulighed for tilkøb af tilkøbsydelser, der kan indkøbes på rammeaftalevilkår:

- Ad hoc konsulentydelser, jf. bilag 03 og 11

- Undervisning, jf. bilag 03 og 11.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i punkt II.2.6) anslåede værdi ligger i et anslået interval på 20 - 26 mio.DKK. Beløbet indeholder leverancevederlag og årlige betalinger for licenser, vedligehold, support og drift for en periode på 6 år efter godkendt overtagelsesprøve.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori ansøger skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet m.fl.), nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) og nr. 6 (vedrørende uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces mv.).

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal oplyse sin samlet årsomsætning det seneste disponible regnskabsår.

- Ansøger skal oplyse sin egenkapital det seneste disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på støttende enheder (underleverandører), kan minimumskravet om årsomsætning opfyldes ved at lægge ansøgers egen omsætning sammen med de forpligtede støttende enheder, som stiller deres økonomiske/finansielle kapacitet til rådighed. Minimumskrav om egenkapital kan opfyldes ved, at én af de forpligtende støttende enheder opfylder minimumskravet til egenkapital.

Bemærk at det kræves, at de støttende enheder hæfter solidarisk med ansøgeren for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Hvis ansøger er en sammenslutning (konsortium), kan minimumskravet om årsomsætning opfyldes ved at lægge konsortiets samlede omsætning sammen. Minimumskrav om egenkapital kan opfyldes ved, at én deltager i sammenslutningen opfylder minimumskravet til egenkapital.

Virksomhederne i sammenslutningen skal hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøgers årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår er på mindst 12 000 000 DKK. Årsomsætning skal forstås som nettoomsætning i DKK i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er et minimumskrav, at ansøger i årsregnskabet for det seneste disponible regnskabsår har en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal oplyse sine væsentligste 2, igangværende eller afsluttede, sammenlignelige leverancer de seneste tre (3) år.

En leverance anses for sammenlignelig, når hovedleverancen består af en it-løsning til faglig understøttelse af arbejdet med borgere på sociale tilbud og dokumentation heraf.

En reference anses for leveret inden for de seneste tre (3) år, såfremt it-løsningen inden for de seneste 3 år er overtaget af kunden (overtagelsesprøve gennemført), eller såfremt ansøger inden for de seneste tre (3) år har leveret support og vedligeholdelse af den leverede it-løsning.

Beskrivelsen af ansøgers leverancer bør indeholde:

- En beskrivelse af ydelsen, herunder af de i punkt II.2.9) anførte bedømmelseselementer

- Kontraktværdien (beløb) i DKK

- Kontraktstarts- og slutdato, og

- Kunde og kontaktperson hos kunden.

Ansøger skal alene angive to (2) referencer. Såfremt der angives mere end 2 referencer, vil ordregiver alene inddrage de første 2 referencer i udvælgelsen, og se bort fra de resterende referencer. Hver reference må tillige kun have et omfang på maksimalt 2 A4-sider (eksklusive evt. forside). Såfremt beskrivelsen af referencen overstiger 2 A4-sider, vil kun beskrivelsen på de 2 første sider indgå i vurderingen.

Støtter ansøger sig på andre virksomheders tekniske og faglige formåen, eller er ansøger et konsortium, skal der alene angives to (2) referencer for det samlede ansøgerhold.

De angivne leverancer vil danne grundlag for udvælgelsen blandt flere egnede ansøgere, jf. punkt II.2.9).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger kan dokumentere minimum én (1) sammenlignelig reference inden for de seneste tre (3) år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidariskhæftende deltagere.

Såfremt kontrakten tildeles en aktør, der baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (jf. punkt III.1.2), skal hver enkelt af disse enheder påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøgninger skal uploades i iBinder. Link fremgår af punkt I.3). Ansøgninger kan ikke afgives på anden måde.

2) Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Se nærmere betingelser for prækvalifikation, afsnit 2.

3) Såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på støttende enheder (f.eks. underleverandører), skal det i ansøgningen beskrives, hvilke kompetencer underleverandøren stiller til rådighed for ansøger, og hvordan disse kompetencer konkret vil sikres overført til tilbudsgiver. Se betingelser for prækvalifikation afsnit 5.1 og 6.

4) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske ansøgere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.2). Som dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen fremlægges seneste godkendte årsrapport eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, hvis ikke ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Såfremt ansøger baserer sig på anden enhed for at dokumentere økonomisk og finansiel formåen, skal den anden enhed fremlægge dokumentation for, at enheden stiller den pågældende omsætning/egenkapital til rådighed, og påtager sig solidarisk hæftelse, hvis virksomheden tildeles kontrakten. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2 (serviceattest).

Såfremt ansøger baserer sig på anden enhed for at dokumentere referencer, skal enheden fremlægge dokumentation for, at enheden stiller de angivne referencer til rådighed, ved at påtage sig at udføre de konkrete ydelser, jf. udbudslovens § 144, stk. 3 og udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3), hvis virksomheden tildeles kontrakten. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2 (serviceattest).

Såfremt ansøger er et konsortium, skal den enkelte virksomhed i konsortiet fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives af hver virksomhed i konsortiet. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

4) Kontrakten er ikke opdelt i flere delkontrakter, jf. pkt. II.1.6), da det bør være samme leverandør, der leverer, implementerer og vedligeholder løsningen. Inddragelse af flere leverandører vil medføre en risiko for en uklar ansvarsfordeling og derudover taler økonomiske hensyn for en samlet løsning med besparelser både ved udbuddet og kontraktstyringen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2020

Send til en kollega

0.078