23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 174-420031
Offentliggjort
08.09.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kolding Kommune

Udbud med forhandling vedrørende indkøb af servere og storage til Kolding Kommune


Kolding Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling vedrørende indkøb af servere og storage til Kolding Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48820000 Servere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører levering af server/storage hardware inkl. opsætning, migrering og efterfølgende service til et 2-sites datacenter til Kolding Kommunes IT-afdeling. Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til leveringen af leverancen samt tilbyde en serviceaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48820000 Servere
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver skal udskifte eksisterende server/storage-miljø, der er baseret på VMware jf. kontraktbilag E – IT-miljøbeskrivelse.

Den vindende tilbudsgiver skal levere, opsætte, installere og deltage i migreringsarbejdet i forhold til leveringen af leverancen samt tilbyde en 3-årige serviceaftale, som skal gælde fra installationsdagen, samt med mulighed for forlængelse i år 4, 5 og 6 regnet fra udløb af den 3-årige serviceaftale.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud tilbyde en migreringsplan, der understøtter hele migreringsprocessen. Tilbudsgiver skal udføre en del af migreringen indledningsvist i samarbejde med ordregiver via sidemandsoplæring. Sidemandsoplæringen skal sikre at ordregiver selv er i stand til at gennemføre den resterende del af migreringen.

Ordregiver skal anskaffe en server/storage platform, som skal drive ordregivers 400 virtuelle maskiner med VMware som hypervisor inklusiv delvis migrering, servicering og uddannelse af interne ressourcer.

De nuværende virtuelle maskiner skal balanceres ud på 2 sites i et aktiv-passivt setup. Det ene site (det primære site) vil blive fysisk placeret i lejet rackplads hos Global Connect, Kokbjerg 8, 6000 Kolding. Det andet site (det sekundære site) vil være på Nytorv 11, 6000 Kolding i Kolding Kommunes lokaler, hvor ordregivers nuværende fiberknudepunkt flyttes til.

Der vil imellem de nævnte sites være trukket sort fiber, som er en forudsætning af hensyn til latency på Citrix-Netscaler, Cisco ISE mm, som er en del af ordregivers eksisterende it-miljø. Her vil der være styr på strøm, køl, nødstrøm samt adgangskontrol, så utilsigtet adgang undgås.

Det fremtidige Disaster Recovery Site er ikke omfattet af nærværende udbud, men det forventes, at dette etableres som en service med en tredjeparts leverandør.

Det tilbudte hardware skal kunne håndtere den nuværende belastning, som kan ses ud af kontraktbilag E – IT-miljøbeskrivelse samt en 50 % ekstra kapacitet i forhold til nuværende setup og load. Der genbruges ikke udstyr fra bestående IT-installation, hvorfor alt skal migreres 1:1 jf. kontraktbilag B – tilbudsbesvarelse, punkt 4.2, delkriterie 1 migreringsplan samt kontraktens punkt 1.4 vedrørende definition af migreringsplan.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kontraktbilag A - kravspecifikation.

Krav til ordregivers serviceaftale fremgår af udkast til kontrakt pkt. 3.4. Leverings- og betalingsbetingelser fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65
Kvalitetskriterium - Navn: Transition / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal afgive pris på en serviceaftale i år 4, 5 og 6 regnet fra udløb af den 3-årige serviceaftale i kontraktbilag C – leverandørens priser, hvor optionen fremgår af faneblad 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 087-206468
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kolding Kommune har besluttet, at annullere nærværende udbud på grund af manglende konkurrence. Det er Kolding Kommunes forventning at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020

Send til en kollega

0.047