23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 175-423712
Offentliggjort
09.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(21.09.2020)

III.1.3)
I stedet for:
Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 (tre) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9).
I forhold til rammeaftaler skal en reference forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverancer af opgaver udført under samme kontrakt. Det kan være løbende leverancer leveret over tid for samme kunde som hidrører samme rammeaftale. Eksempelvis på en rammeaftale med en kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en (1) Reference. Værdien er således værdien af de faktiske leverancer og ikke den forventelige værdi af rammeaftalen. Leverancer efter miniudbud under en rammeaftale er hver især en (1) reference.
Hver reference bør indeholde:
- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance således at kunden er i stand til at identificere elementerne, som foreskrevet i afsnit 11.2.8 med henblik på at vurdere referencernes kvalitet ifm. eventuel udvælgelse bland flere egnede ansøgere
- Den samlede kontraktsum (hvis muligt)
- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger
- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).
Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.
Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.
Referencelisten må ikke overstige de 3 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 3, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 3 referencer, vil ordregiver inddrage de 3 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).
Læses:
Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 (tre) år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9).
I forhold til rammeaftaler skal en reference forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverancer af opgaver udført under samme kontrakt. Det kan være løbende leverancer leveret over tid for samme kunde som hidrører samme rammeaftale. Eksempelvis på en rammeaftale med en kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en (1) reference. Værdien er således værdien af de faktiske leverancer og ikke den forventelige værdi af rammeaftalen. Leverancer efter miniudbud under en rammeaftale er hver især en (1) reference.
Hver reference bør indeholde:
- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance således at kunden er i stand til at identificere elementerne, som foreskrevet i afsnit II.2.9) med henblik på at vurdere referencernes kvalitet ifm. eventuel udvælgelse blandt flere egnede ansøgere
- Den samlede kontraktsum (hvis muligt)
- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger
- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).
Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.
Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.
Referencelisten må ikke overstige de 3 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 3, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 3 referencer, vil ordregiver inddrage de 3 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

Annullering
(23.09.2020)

Ordregiver annullerer udbuddet på grund af uhensigtsmæssigheder i det udarbejdede udbudsmateriale. Udbuddet forventes genudbudt i nær fremtid.

Mobile enheder og tilknyttede services


Energinet Forretningsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: keb@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277948&B=ENERGINET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277948&B=ENERGINET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Mobile enheder og tilknyttede services

Sagsnr.: 20/03612 - 247647
II.1.2) Hoved-CPV-kode
79511000 Telefonisttjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at erhverve mobile enheder (mobiltelefoner, tablets og tilbehør) med tilknyttede services samt abonnementer til at understøtte forretningens og medarbejderens behov ifm. standardarbejdspladsen (det udstyr som udleveres til medarbejderen ved ansættelsens start og vedligeholdes/supporteres under ansættelsesforholdet).

Udbuddet opdeles i 2 delaftaler der samlet set – og i samarbejde på tværs af de 2 delaftaler – skal løfte ovenstående behov.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Mobile enheder med tilknyttede services

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32252100 Håndfrie mobiltelefoner
32252110 Trådløst håndfrie mobiltelefoner
50330000 Vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Energinets lokationer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1:

Aftalen omfatter indgåelse af et samarbejde, hvor leverandøren skal levere/udleje mobile enheder (mobiltelefoner, tablets og tilbehør) til ordregiver.

Antallet af mobiltelefoner kan være op til 1 500 stk. Enhederne skal kunne anvendes til professionelt brug til understøttelse af den daglige forretning. Tablets vil ikke blive udskiftet ved aftalens indgåelse, men vil blive udskiftet når en enhed er forældet, ikke funktionel eller lignende.

Leverandøren skal levere services, som omfatter alle aktiviteter i relation til de mobile enheder fra de udleveres og indtil udfasning. Det formodes, at mobiltelefoner har en ca. levetid på 2 år og tablets 3 år.

Ordregiver har valgt, at der skal leveres 2 modeller af hhv. mobiltelefoner og tablets. Services omfatter klargøring af enheder baseret på en konfiguration fastsat af kunden, support på mobiltelefonerne, fejlafhjælpning, asset management, datarensning, udfasning af enheder mv.

Leverandøren forventes at håndtere evt. salg af enheder til medarbejdere, såfremt medarbejderen ønsker dette ved fratrædelse eller udfasning af en enhed.

Ordregiver tilbyder desuden også leverandøren mulighed for salg af tilbehør til enhederne direkte til medarbejdere. Dette salg vil dog være et mellemværende mellem medarbejderen og leverandøren.

Leverandøren skal deltage i møder, udarbejde dokumentation, rapportere på leverede servicekvalitet i forhold til servicemål mv.

Umiddelbart efter aftaleunderskrift skal der igangsættes et implementeringsprojekt, som skal bringe leverandøren teknisk og procesmæssigt i stand til at levere de ydelser, som fremgår aftalen. Implementeringsprojektet omfatter også udskiftning af ordregivers nuværende telefoner, hvor leverandøren vil få en stor andel i det praktiske arbejde med at udlevere nye enheder og modtage de enheder, som kunden anvender på nuværende tidspunkt. Implementeringsprojektet skal være afsluttet senest den 31. marts 2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 2 år. Den maksimale samlede kontraktperiode er 8 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de 3-4 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- Levering til en tilsvarende offentlig kunde – dvs. en kunde der er landsdækkende med medarbejdere og lokationer i hele landet.

- Levering til en kunde af samme størrelse baseret på antal brugere (ca. 1 500 enheder/abonnementer).

- Leverance der omfatter tilsvarende ydelser.

For delaftale 1 betyder det særligt, at der er leveret både lejet hardware, tilbehør og lignende services (håndtering og support m.v.) på samme leverance/til samme kunde.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Abonnementer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64212000 Mobiltelefontjeneste
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
32500000 Telekommunikationsleverancer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Energinet lokationer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2:

Aftalen omfatter levering af mobilabonnementer op til 1 500 stk. til de mobile enheder (mobiltelefoner og tablets), som er omfattet af leverancen i delaftale 1.

Abonnementerne skal omfatte data og tale både i indland og udland, mulighed for viderestilling mv. samt en eventuel musiktjeneste.

Abonnementerne skal understøtte anvendelse på mobilt netværk (2G, 3G, 4G og til dels 5G).

Leverandøren skal samarbejde med ordregivers leverandør af mobile enheder (mobiltelefoner og tablets) som også omfatter MDM-services. Leverandøren skal desuden deltage i møder med ordregiver, sikre dokumentation, rapportere på servicemål, varetage asset management og lignende ydelser relateret til abonnementerne.

Umiddelbart efter aftaleunderskrift skal der igangsættes et implementeringsprojekt, som skal bringe leverandøren teknisk og procesmæssigt i stand til at levere de ydelser, som fremgår af aftalen. Implementeringsprojektet omfatter udskiftning af alle ordregivers abonnementer. Implementeringsprojektet skal være afsluttet senest den 31. marts 2021.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 2 år. Den maksimale samlede kontraktperiode er 8 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end 3 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil ordregiver prækvalificere de 3-4 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

- Levering til en tilsvarende offentlig kunde – dvs. en kunde der er landsdækkende med medarbejdere og lokationer i hele landet.

- Levering til en kunde af samme størrelse baseret på antal brugere (ca. 1 500 enheder/abonnementer).

- Leverance der omfatter tilsvarende ydelser.

For delaftale 1 betyder det særligt, at der er leveret både lejet hardware, tilbehør og lignende services (håndtering og support m.v.) på samme leverance/til samme kunde.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftale 2:

- Frivillig option jf. bilag 3 – kravspecifikation, ID 3.1.4: Ekstra/dobbelt SIM-kort.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum).

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

-Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal minimum udgøre 8 mio. DKK.

- Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal minimum udgøre 20 pct.

- Hvis soliditetsgraden fra seneste årsregnskab er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen udgør minimum 30 mio. DKK.

Delaftale 2:

- Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal minimum udgøre 5 mio. DKK.

- Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal minimum udgøre 20 pct.

- Hvis soliditetsgraden fra seneste årsregnskab er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen udgør minimum 15 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes (3) tre år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9).

I forhold til rammeaftaler skal en reference forstås som en faktisk leverance, dvs. en reference er leverancer af opgaver udført under samme kontrakt. Det kan være løbende leverancer leveret over tid for samme kunde som hidrører samme rammeaftale. Eksempelvis på en rammeaftale med en kunde over de sidste 3 år. Denne løbende leverance tilsammen udgør en (1) Reference. Værdien er således værdien af de faktiske leverancer og ikke den forventelige værdi af rammeaftalen. Leverancer efter miniudbud under en rammeaftale er hver især en (1) reference.

Hver reference bør indeholde:

- En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance således at kunden er i stand til at identificere elementerne, som foreskrevet i afsnit 11.2.8) med henblik på at vurdere referencernes kvalitet ifm. eventuel udvælgelse bland flere egnede ansøgere.

- Den samlede kontraktsum (hvis muligt).

- Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger.

- Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år).

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9). Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 3 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 3, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 3 referencer, vil ordregiver inddrage de 3 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD) for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2. Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1) i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Husk at udfylde tekst - enten dansk eller engelsk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2020

Send til en kollega

0.047