23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 177-428211
Offentliggjort
11.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Evida Service Nord A/S

Rammeaftale vedrørende applikationsspecialist


Evida Service Nord A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ivan Smedegaard Meic
E-mail: udbud@evida.dk
Telefon: +45 77899000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/136940205.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/136940205.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/136940205.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende applikationsspecialist

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører anskaffelsen af en applikationsspecialist, som skal fungere som konsulent for Evida.

Dette udbud gennemføres som et offentligt udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbuddet omfatter udelukkende én tilbudsfase.

Tryk her https://permalink.mercell.com/136940205.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72221000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72416000 Applikationsudbydere
72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Viborg - Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Evida har for i det forgangne år gennemført et EU-udbud vedrørende understøttelsen af Evidas forretningsprocesser. Netcompany A/S, KMD A/S og Framework Digital A/S er vinderne af rammeaftalen. Da Netcompany A/S har leveret den bedste individuelle løsning vedrørende ERP-løsningen, skal de levere denne. Løsningen er Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. I den forbindelse ønsker Evida at anskaffe en applikationsspecialist som skal besætte rollen som delprojektleder for data-sporet i Evidas projektorganisation, med reference til projektledelsen.

— Masterdata

— Datavask

— Datamigrering.

Applikationsspecialisten varetager selv rollen som sporlead for datamigrering området.

Applikationsspecialisten skal endvidere besætte rollen som sporansvarlig for integrationen til Xellent med reference til delprojektlederen for integrationer.

Som delprojektleder/sporansvarlig forventes skal applikationsspecialisten kunne varetage følgende opgaver (generelt):

— Planlægge og levere løsninger indenfor området

— Overse dag til dag aktiviteter for alle interne og eksterne ressourcer på området, og sikre sparring med disse

— Planlægge og facilitere teamwork for effektiv eksekvering og kvalitet

— Sikre at forretningskrav og løsningsdesign er defineret, dokumenteret og godkendt

— Sikre at test cases indenfor området er defineret, dokumenteret og godkendt

— Sikre at træningsmateriale til sporets løsninger er dokumenteret og godkendt

— Sikre inddragelse af interessenter med relevans for sporet

— Rapportere og eskalere ændringer, problemer og risici til projektlederen, herunder deltage i styringsaktiviteter, som er fastlagt af projektledelsen

— Løbende følge op på løsning af problemer og mitigering af risici for området.

Specifikt ift. data:

— Støtte projektlederen i scoping og estimering af dataleverancer for at kunne udvikle projektplanen

— Sikre kvaliteten af dataarkitekturen for Evida.

Specifikt ift. datamigrering:

— Definere datamigreringsstrategi og plan (inkl. scope for datamigrering, dokumentationskrav for datamigrering til revisions brug)

— Implementere og afprøve værktøjer og processer for datamigrering

— Gennemføre test af datamigrering forud for migrering i den egentlige transition

— Løbende rapportere på succes med datamigrering

— Lede den egentlige datamigrering i transitionen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I appendix A - rammeaftalen er indsat følgende ordlyd: Såfremt ordregiver ikke senere end 6 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 % af rammeaftalens samlede mængde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har ordregiver ret til at udvide rammeaftalens samlede omfang med 20 %, således at den maksimale mængde efter udvidelsen vil udgøre 9, 6 mio. DKK

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet medsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor følgende informationer oplyses:

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPDer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.5. ESPDet er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPDets del II:

Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

— Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

— Punkt D: Oplysninger om udnyttelse af underleverandører.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

— Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ja og det udestående beløb oplyses.

Tilbudsgiver skal under ESPD'ets del III, punkt C bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale mhp. konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelserne, 8.1

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD dokumentet i Mercell.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD skal tilbudsgiveren oplyse om denne har tilstrækkelig erfaring fra tidligere opgaver inden for samme området.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I forhold til dokumentation, er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelig referencer inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår tilbudsgiver etablerede eller begyndte med sin virksomhed). En reference er sammenlignelig, når denne i overvejende grad vedrører en ydelse som beskrevet under pkt. II.2.4)

Evida forbehold sig retten til at kontakte referencerne.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/12/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2020

Send til en kollega

0.078