23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 179-432211
Offentliggjort
15.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vindere

Tilbudsfase - indledende tilbud

(30.04.2021)
Systematic A/S
Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C

Fælles udbud af kontrakt om anskaffelse af kommunal pro for; Aarhus-, Odense-, Aalborg- og Københavns Kommune


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jm@falckekdahl.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/137283143.aspx

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: bente.graversen@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Sjællandsgade 40
By: København N
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2200
Land: Danmark
E-mail: FC7V@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/artikel/sundheds-og-omsorgsforvaltningen

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: omraade-midt@mso.aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: kommunikation@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/137283143.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/137283143.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fælles udbud af kontrakt om anskaffelse af kommunal pro for; Aarhus-, Odense-, Aalborg- og Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker med denne udbudsproces at indgå i kontrakt med en leverandør om anskaffelse af en ny fælles løsning for PRO ("Kommunal PRO) til Danmarks kommuner.

Nærværende er et fælles udbud i medfør af udbudslovens § 123, stk. 4.

Alene de ordregivende myndigheder jf. udbudsbetingelsernes punkt 1.1 gennemfører udbuddet i fællesskab, og er således ansvarlige og forpligtede i henhold til udbudsloven.

Tilslutningskommunerne angivet i kontraktbilag A er ikke forpligtede eller ansvarlige i henhold til udbudsloven, og kan frivilligt vælge at indtræde i kontrakten efter endt udbudsproces.

Løsningen forventes udbredt til samtlige tilslutningskommuner. Løsningen skal derfor bygges med dette for øje, hvor anvendelse og udbredelse potentielt gælder for alle landets kommuner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/137283143.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48814100 Plejeinformationssystem
48814200 Patientadministrationssystem
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212180 Udvikling af programmel til medicinske formål
72224100 Planlægning af implementering af et system
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72263000 Implementering af programmel
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Løsningen:

Løsningen skal generelt understøtte alle relevante arbejdsgange vedrørende gennemførsel af PRO-initiativer i kommunerne. Løsningen skal anvendes af både kommunens administratorer, medarbejdere og ledere samt af de borgere, som skal besvare spørgeskemaer udsendt af kommunen.

Løsningen vil have et tæt ophæng til de eksisterende nationale PRO-initiativer. I dem er de primære problemer udsprunget af sygdomme som diabetes, hjertesygdomme eller depression. Hertil er der udviklet spørgeskemaskabeloner, der er tilgængelige fra PRO-sekretariatet, jf. kontraktunderbilag 2.2.3. De spørgeskemaskabeloner, der er udviklede nationalt, skal kunne implementeres i løsningen.

Generelt ønsker kommunerne et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter. Derfor er det et væsentligt element, at de informationer der indhentes fra borgerne, kan deles med andre aktører, f.eks. egen læge og/eller sygehus, selvfølgelig under hensyntagen til gældende lovgivning. Løsningen skal altså tænkes som tværsektorielt værktøj, da deling af data kan ske gennem de regionale og nationale infrastrukturer og platforme.

Rammer:

Kommunerne ønsker, at en ny fælles løsning for PRO til Danmarks kommuner, anvender den telemedicinske infrastruktur, som projektet for fælles udbud/udvikling/udbredelse af telemedicin (FUT-projektet) har etableret på vegne af hele landets kommuner og regioner.

Den telemedicinske infrastruktur benævnes her blot som infrastrukturen.

Den tilbyder allerede i dag relevant opbevaring af skabeloner for pakker og spørgeskemaer, spørgeskemasvar samt integrationer til den Nationale Serviceplatform (NSP). Deling af data er ligeledes indbygget i Infrastrukturen.

Derudover er Infrastrukturen i sig selv et moderne skalerbart driftsmiljø baseret på nyeste teknologi inden for containers, orkestrering mv. Infrastrukturens tekniske karakteristika er beskrevet i kontraktunderbilag 02.2.1.

En del af den krævede funktionalitet for at kunne realisere PRO i kommunerne er allerede opfyldt af FUT projektet, i forbindelse med dette projekts udvikling af en løsning til borgere med KOL. Derfor vil kravene i nærværende udbudsmateriale i udgangspunktet ikke inkludere funktionalitet, der allerede findes på infrastrukturen.

En del af kundens funktionelle behov og krav dækkes eller vil forventet blive dække af infrastrukturen, herunder:

— Skabelonredigeringsværktøj ("editor") som kan benyttes til at oprette, ændre, kopiere spørgeskemaer og skabeloner.

— Editor til Spørgeskemapakker i og på tværs af kommuner. En pakke er i denne forbindelse en samling af typisk flere spørgeskemaer, som udsendes med forskelligt interval mv.

— Regelmotor, som kan benyttes til at beregne en score på spørgeskemasvar og deraf følgende pege på en eller flere handlingsvejledninger.

— Avanceret dataudtræk af spørgeskemasvar til statistisk behandling.

Kunden ønsker mulighed for en tæt integration til de Elektroniske Omsorgsjournal (EOJ)-løsninger som kommunerne benytter. Det er forhåbningen, at den almindelige kliniske medarbejder alene arbejder i EOJ-løsningen, mens ledere, og administratorer kan benytte en dedikeret brugergrænseflade til løsningen. Sidstnævnte gør sig også gældende for borgeren.

Kontrakten:

Ordregiver ønsker at indgå en uendelig kontrakt med vindende tilbudsgiver.

Kontrakten kan opsiges af ordregiver med 6 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftaleindgåelse.

Den udbudte kontrakt forventes at andrage 21 966 850 DKK (ekskl. moms), for en løbetid over 10 år. Værdien er et estimat baseret på historisk indkøb og forventninger til fremtidigt indkøb.

Kontrakten er frivillig for samtlige at tilslutningskommunerne, angivet i kontraktbilag A.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 75 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der vil være tale om en uendelig kontrakt med mulighed for at opsige Kontrakten med 6 måneders varsel

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver forventer at modtage op til 4 ansøgninger, og vil udvælge 4 ansøgere, der således præ-kvalificeres til, at afgive tilbud i henhold til udbudsbetingelsernes afsnit 5.

Såfremt der er færre konditionsmæssige ansøgninger end ovenstående, vurderer ordregiver om de konditionsmæssige ansøgninger sikrer tilstrækkelig konkurrence.

Konditionsmæssige ansøgninger vil blive vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne som anført i udbudsbetingelsernes pkt. 3.5.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

— Sammenlignelig leverance af en løsning til borgere og medarbejdere, hvor leverandøren også varetager drift, vedligehold, support og videreudvikling

— leverancer hvor der integreres imod et system der ikke er egenudviklet og

— referencer der i sig selv er en leverance til flere kommuner.

Der vil på baggrund af ovenstående udvælges de ansøgere der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave.

Ansøgere vil efterfølgende modtage underretning om hvilke afgørelser der er truffet i forbindelse med prækvalifikationen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I kontraktens løbetid er der for ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner:

— Option 1: Spørgeskemaredigeringsværktøj som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.1.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 2: Flere sprog i spørgeskemaer som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.2.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 3: Spørgeskemaer med indikatorer som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.3.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 4: Udtræk af data til ad-hoc rapportering som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.4.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 5: Besvarelse med engangskode som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.5.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 6: Pakkeredigeringsværktøj som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.6.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

— Option 7: Scoringsredigeringsværktøj som beskrevet i kontraktbilag 02, pkt. 8.7.

— Optionen kan tiltrædes i kontraktens løbetid af ordregiver.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udligning af konkurrencemæssig fordel I medfør af udbudslovens § § 2 og 39, stk. 2, oplyses ansøgere/tilbudsgivere om, at der som forberedelse til udbuddet er afholdt markedsdialog d. 27. maj 2020 med følgende leverandører: Netcompany, MedWare, Trifork, IQVIA og SAS Institute. Materialet er tilgængeligt: https://www.kk.dk/indhold/invitation-til-markedsdialog-om-loesning-til-kommunal-pro

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver forventer at modtage op til 4 ansøgninger, og vil udvælge 4 ansøgere, der således prækvalificeres til, at afgive tilbud i henhold til afsnit 5.

Såfremt der er færre konditionsmæssige ansøgninger end ovenstående, vurderer ordregiver om de konditionsmæssige ansøgninger sikrer tilstrækkelig konkurrence.

Konditionsmæssige ansøgninger vil blive vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

— Sammenlignelig leverance af en løsning til borgere og medarbejdere, hvor leverandøren også varetager drift, vedligehold, support og videreudvikling.

— leverancer hvor der integreres imod et system der ikke er egenudviklet og

— referencer der i sig selv er en leverance til flere kommuner.

Der vil på baggrund af ovenstående udvælges de ansøgere der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til teknisk formåen:

— Ordregiver stiller krav om mindst 1 reference skal være tilsvarende den udbudte leverance:

— Som tilsvarende reference betragtes, en reference indenfor vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af en IT anskaffelse.

— Ordregiver stiller krav om mindst 1 reference skal være fra ordregivere svarende til kommune, sundhedsvæsenet, kommunal sundhed eller omsorg.

Tilbudsgiver kan opfylde kravene med én reference, der opfylder begge krav, eller 2 referencer der opfylder hvert sit krav.

Ordregiver henleder endvidere opmærksomheden på kontraktkravene, herunder f.eks.:

- Der stilles store krav til tilbudsgivers evne til at levere en fleksibel langtidssikret løsning med flere integrationer, og det vil forudsætte væsentlig erfaring at kunne navigere i.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver henleder opmærksomheden på kontraktkravene, herunder f.eks.:

- Der stilles store krav til tilbudsgivers evne til at levere en fleksibel langtidssikret løsning med flere integrationer, og det vil forudsætte væsentlig erfaring at kunne navigere i.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 22:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020

Send til en kollega

0.078