23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-435361
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

Vindere

(16.09.2020)
KOMBIT A/S
Halfdansgade 8
2300 København S

Serviceaftale om adgang til sundhedskortdata


Digitaliseringsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Digitaliseringsstyrelsen
CVR-nummer: 34 05 11 78
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Knudsen Grønnegaard
E-mail: mekgr@digst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3dab92ff-4a94-4164-9453-f950eb720658/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Serviceaftale om adgang til sundhedskortdata

II.1.2) Hoved-CPV-kode
75311000 Sygesikring
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Serviceaftale med KOMBIT om anvendelse af serviceplatformen for adgang til sundhedskortdata.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 115 200.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72319000 Levering af data
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Digitaliseringsstyrelsen er i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL ved at etablere et digitalt sundhedskort, der skal fungere som supplement til det eksisterende fysiske sundhedskort. Udstedelse af det digitale sundhedskort er - som udstedelse af det fysiske sundhedskort - afhængigt af adgang til relevante sundhedskortdata, som ikke er frit tilgængelige. Det eksisterende fysiske sundhedskort produceres i dag ved, at en systemløsning hos DXC samler data fra Notus Kommunal systemet (cpr-oplysninger om borger) og Notus Regional systemet (yderoplysninger), der herefter sendes i en samlet datapakke til CardCoin, som trykker de fysiske kort. KOMBIT udstiller allerede i dag sundhedskortdata via et API på KOMBIT’s serviceplatform baseret på data fra DXC. Hvis det digitale sundhedskort skulle hente data fra DXC, vil det kræve, at der gennemføres en systemændring hos DXC. Digitaliseringsstyrelsen har derfor til hensigt at indgå en serviceaftale med KOMBIT om anvendelse af det eksisterende API på serviceplatformen.

Serviceaftalen med KOMBIT indebærer en årlig betaling på 10 000 DKK, som dækker administrationen i KOMBIT’s forretningsfællesskab, dertil vil komme afregning for det konkrete forbrug. Forbrugsafregningen sker pr. servicekald, som udgør 0,008 DKK. pr. borger. Det forventes, at 800 000 borgere vil oprette et digitalt sundhedskort i 2021 og forventelig 400 000 i 2022, mens hele målgruppen for digitalt sundhedskort udgør ca. 5 mio. borgere.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter Digitaliseringsstyrelsens vurdering kan adgang til de for det digitale sundhedskort relevante sundhedskortdata kun anskaffes via en integration til KOMBIT’s serviceplatform eller ved at få adgang til data via DXC. For at få adgang til data via DXC vil der skulle gennemføres en ændring hos DXC, mens integration til API'et på KOMBIT's serviceplatform allerede udviklet og vil fungere også efter skiftet til de kommende it-løsninger. For både DXC og KOMBIT vil der være tale til integration til it-løsninger og data, som disse håndterer på vegne af myndigheder, og som derfor ikke kan gøres til genstand i en konkurrenceudsættelse.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer endvidere, at ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning og den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 19435075
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 115 200.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 115 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Den under punkt V.2.1) angivne dato er dato for beslutning om direkte tildeling af serviceaftale og således ikke dato for indgåelse af serviceaftalen. Serviceaftalen vil tidligst blive indgået efter udløb af standstill.

Den i punkterne II.1.7) og V.2.4) angivne kontraktværdi er den estimerede kontraktværdi baseret på en 4 årig periode forudsat, at alle borgere får et digitalt sundhedskort, estimatet er således ordregivers bedste skøn og ikke nødvendigvis udtryk for serviceaftalens endelige værdi, da denne i høj grad er baseret på forbrugsafregning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer skal klage over tilfælde, hvor ordregiver forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, og hvoraf det fremgår, at ordregiver agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.049