23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 198-480265
Offentliggjort
12.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af et centralt overvågnings- og styresystem


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a7fef7a6-71b9-4c99-89c0-d4380b74e8b9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a7fef7a6-71b9-4c99-89c0-d4380b74e8b9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a7fef7a6-71b9-4c99-89c0-d4380b74e8b9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af et centralt overvågnings- og styresystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter levering af ydelser, der er nødvendige for at give Esbjerg Kommune uindskrænket adgang til et centralt overvågnings- og styresystem for vejtrafiksignaler og andet vejudstyr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler i hovedtræk levering af et overvågnings- og styresystem med mulighed for følgende styringsfunktioner/tilkoblinger m.m.:

— Overvåge og styre signalregulerede kryds beliggende i Esbjerg Kommune.

— I samspil med LISA at projektere, udvikle og administrere programmer i styremaskiner.

— Forestå forskellige trafikafviklingsfunktioner på centralt niveau.

— Håndtere busprioriteringssystemer i form af at modtage prioriteringsønske fra busser og formidle dette til styremaskinerne på vejnettet.

— Præsentere aktuelle og arkiverede driftstilstande af tilsluttede styremaskiner/grupper af styremaskiner.

— Præsentere signalbilleder i et enkelt kryds og vej- tidsdiagrammer for grupper af kryds.

— Arkivere alle operative kommandoer og driftsmeldinger herunder at søge på disse.

— Vejr- og miljøregistreringer.

— Variable informationstavler (Variable Message Sign).

— Trafikovervågningskamera.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Idriftsættelse og plan for opstart / Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det vil være muligt at forlænge kontrakten med 2 x 1 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 4 egnede ansøgere, der efterfølgende vil blive inviteret til at afgive bud på de betingelser, der i øvrigt følger af udbudsmaterialet.

Såfremt ordregiver modtager flere konditionsmæssige ansøgninger fra egnede ansøger, end ordregiver har angivet at ville prækvalificere, vil ordregiver på baggrund af en samlet vurdering af de modtagne ansøgninger udvælge de ansøgere som har de mest relevante referencer, se herunder.

Ordregiver vil ved udvælgelsen anvende følgende kriterier:

1) Erfaring med et system med 100 eller flere tilsluttede styremaskiner

2) Erfaring med et system med tilslutning af andet udstyr der er OCIT kompatibelt

3) Erfaring med håndtering af dynamisk P-håndtering i systemet

4) Erfaring med integrering af LISA i systemet.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på, i hvilket omfang:

a) Ansøgers referencer alle demonstrerer erfaring med kriterierne nr. 1-4 (dvs. at hver referenceopgaver indeholder nr. 1-4).

b) Ansøgers referencer er sammenlignelige med den udbudte kontrakt i forhold til:

i) ydelsesomfang

ii) værdi og

iii) modtager.

Ordregiver foretager en samlet vurdering af ansøgers opfyldelse af de 2 udvælgelseskriterier a) og b). De ansøgere, som prækvalificeres, er således de ansøgere som samlet set demonstrerer den bedste opfyldelse af a) og b).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers soliditetsgrad i %,

— Ansøgers egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— En positiv soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

— og en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3 referencer på tilsvarende ydelser udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

— Med tilsvarende ydelser menes levering af en central til overvågning/styring af signalanlæg ("Systemet"), der er baseret på specifikationerne i OCIT.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3 referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende ydelser udført inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Referencerne skal indeholde følgende:

— Beskrivelse af det leverede system, herunder antal tilsluttede styremaskiner, andet udstyr der er OCIT kompatibelt, erfaring med håndtering af dynamisk P-håndtering, samt evt. erfaring med integrering af LISA.

— Oplysninger om værdi, tidspunkt for levering (dato/periode) og modtager af systemet (modtager og navn på kontaktperson).

Ordregiver forbeholder sig at kontakte de oplyste kontaktpersoner for at verificere indholdet af referencerne. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode en ansøger om at supplere/uddybe dennes beskrivelse af referencerne i ESPD'et.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Ethics.dk hvor ESPD løsningen er integreret.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller en af de i ESPD'et anførte frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. oktober 2020.

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af minimumskravene til egnethed, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder. Ansøgere, som beror sig på andre enheders kapacitet, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020

Send til en kollega

0.031