23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485291
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Køge Kommune

Vindere

Udbud vedrørende decentral drift af Køge Kommunes IT-driftsmiljø

(11.06.2021)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Udbud vedrørende decentral drift af Køge Kommunes IT-driftsmiljø


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Benn Hee Gade
E-mail: benn.gade@koege.dk
Telefon: +45 56676945
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281541&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=281541&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedrørende decentral drift af Køge Kommunes IT-driftsmiljø

Sagsnr.: 2020-069740
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af en kontrakt vedrørende outsourcing af Køge Kommunes eksisterende it-driftsmiljø i form af en private cloud-baseret løsning (IaaS), hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage-,backup-, og WAN-netværks samt infrastruktur sker i et leverandør-administreret datacenter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
72251000 Retablering efter katastrofe
72253000 Help-desk og støttetjenester
72310000 Databehandling
72320000 Databasevirksomhed
72910000 Backup-service
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af en kontrakt vedrørende outsourcing af Køge Kommunes eksisterende it-driftsmiljø i form af en private cloud-baseret løsning (IaaS), hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage-, backup-, og WAN-netværks samt infrastruktur sker i et leverandør-administreret datacenter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder, således at den samlede kontraktperiode bliver fem (5) år, hvilket kontraktværdien ligeledes er beregnet på baggrund af. Dvs. at den anslået kontraktværdi er baseret på en kontraktperiode på fem (5) år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- At tilbudsgiver skal kunne dokumentere udførelse af mindst to (2) og maksimalt tre (3) relevante referencer, hvoraf det fremgår at tilbudsgiver har leveret transformation fra referencens eksisterende it-driftsmiljøer, bestående af WAN-netværk, storage, backup, servere og applikationer. Referencerne skal beskrive, hvordan tilbudsgiver har håndteret transition af et tilsvarende omfang samt efterfølgende driftet løsningen. Referencerne skal give et klart og tydeligt indblik i hvordan tilbudsgiver har leveret en transitions, transformation og driftsydelse efter enkle og gennemsigtige processer, der sikrer en tæt og direkte dialog med referencen. Referencerne bør ligeledes inkludere hvordan service og support håndteres af tilbudsgiver ift. referencerne.

- Med ”tilsvarende omfang” forstås referencer, som viser, at tilbudsgiver har leveret transition, transformation, drift og service og support af tilsvarende kompleksitet i form af kapacitet og bruger /borger tilknyttede løsninger, hvor tilbudsgiver har overtaget det samlede ansvar og hvor tilbudsgiver har leveret second level support, backup & restore, håndtering af WAN-forbindelser samt integreret til referencens eget netværk. Ved tilsvarende forstås ligeledes at tilbudsgiver har håndteret service og support fra et dansk sproget servicecenter.

- De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som er igangsat og driftet i mere end ét år tillige accepteres. I forhold til det angivne omfang af ydelsen henvises der til størrelsen af ordregivers eksisterende it-driftsmiljø.

- At mindst én af tilbudsgivers referencer, der lever op til kravene ovenfor, har en samlet kontraktsum på mindst 10 mio. DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimum værdien af de angivne evalueringstekniske priser angivet i udbudsmaterialet må maksimalt udgør 17 mio. DKK ekskl. moms baseret på den samlede kontraktperiode på 5 år (3 + 2).

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at tilbudsgiver, i forbindelse med anmodning om prækvalifikation, skal fremsende dokumentation for opfyldelsen af kravene til ESPD'en.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiveren skal have tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring. Det er et mindstekrav til egnetheden, at tilbudsgiveren har en erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 5 mio. DKK.

- At Tilbudsgiver har haft en årlig omsætning på mindst 15 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At tilbudsgiver har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer: Hvilke tilbudsgivere, der på baggrund af de fremlagte referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. I vurderingen af relevansen af referencerne vurderer ordregiver det positivt hvis:

1) referencerne viser tydelig erfaring med transitionen fra et kundeejet it-driftsmiljø til et leverandørejet driftsmiljø.

2) referencerne viser, at tilbudsgiver har gennemført en transformation efter transitionen.

3) referencerne viser, hvordan tilbudsgiver proaktivt i kontraktperioden har arbejdet på at optimere referencens it-driftsmiljø og sikret løbende faldende driftsomkostninger.

4) at der arbejdes efter enkle og gennemsigtige snitflader mellem parterne.

5) det vurderes positivt, hvis referencerne viser, hvordan tilbudsgiver arbejder ansvarsbevidst og opbygger en forretningsforståelse for referencen.

6) der løbende sker optimeringer for referencerne i kontraktperioden, hvor fx tilbudsgiver har flyttet applikationer i public-cloud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At tilbudsgiver skal kunne dokumentere udførelse af mindst to (2) og maksimalt tre (3) relevante referencer, hvoraf det fremgår at tilbudsgiver har leveret transformation fra referencens eksisterende it-driftsmiljøer, bestående af WAN-netværk, storage, backup, servere og applikationer. Referencerne skal beskrive, hvordan tilbudsgiver har håndteret transition af et tilsvarende omfang samt efterfølgende driftet løsningen. Referencerne skal give et klart og tydeligt indblik i hvordan tilbudsgiver har leveret en transitions, transformation og driftsydelse efter enkle og gennemsigtige processer, der sikrer en tæt og direkte dialog med referencen. Referencerne bør ligeledes inkludere hvordan service og support håndteres af tilbudsgiver ift. referencerne.

- Med ”tilsvarende omfang” forstås referencer, som viser, at tilbudsgiver har leveret transition, transformation, drift og service og support af tilsvarende kompleksitet i form af kapacitet og bruger /borger tilknyttede løsninger, hvor tilbudsgiver har overtaget det samlede ansvar og hvor tilbudsgiver har leveret second level support, backup & restore, håndtering af WAN-forbindelser samt integreret til referencens eget netværk. Ved tilsvarende forstås ligeledes at tilbudsgiver har håndteret service og support fra et dansk sproget servicecenter.

- De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som er igangsat og driftet i mere end ét år tillige accepteres. I forhold til det angivne omfang af ydelsen henvises der til størrelsen af ordregivers eksisterende it-driftsmiljø.

- At mindst én af tilbudsgivers referencer, der lever op til kravene ovenfor, har en samlet kontraktsum på mindst 10 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 246-606250
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.062