23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485385
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Danske Lotteri Spil A/S

Rammeaftale om WAN samt komplementerende og supplerende services


Danske Lotteri Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Johansen
E-mail: jajo@danskespil.dk
Telefon: +45 30858517
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280751&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280751&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om WAN samt komplementerende og supplerende services

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbudsforretningen gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II, hvor der forventes at blive afholdt 2 forhandlingsrunder.

Der ydes ikke blive vederlag for deltagelse i udbudsforretningen.

De anslåede værdier i pkt. II.1.5) og II.2.6) er et højt fastsat estimat af rammeaftalens (Aftalens) værdi, og afspejler ikke den ordregivende myndigheds (DLO's) forventning til leverandørernes tilbudte priser.

Aftalen er ikke opdelt i delkontrakter, da DLO forventer betydelige stordriftsfordele ved én samlet aftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: AT ÖSTERREICH
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II. Hovedleverancerne er:

- WAN-netværk, herunder drift, vedligeholdelse og anskaffelse af hardware

- Implementering af netværk i Danmark, Grønland, Færørene og Østrig (Wien)

- Forbindelser i form (kobber og fiber)

- Forbindelse i form af 4G

- Tilkøbsydelser og services, herunder konfigurationer, Multicast, QoS, VRF, hardware og ad-hoc-konsulenter/teknikere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Prækvalificeringen af de 3 mest egnede ansøgere vil ske ud fra hvilke ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering dokumenterer de mest relevante referencer, baseret på oplysningerne i referencerne, der er givet af ansøgeren i del IV, C i ESPD’et, "Teknisk og faglig formåen ".

Følgende, i prioriteret rækkefølge, vægtes positivt ved helhedsvurderingen af referencernes relevans:

1) I hvilket omfang de enkelte referencer indeholder leverancer af et "fully managed" wan-netværk til 3 000 lokationer.

2. I hvilket omfang referencerne sammen indeholder leverancer, inden for et eller flere af de hovedleverancer, der beskrives i pkt. II.2.4), som tilsammen udgør den størst mulige økonomiske værdi i form af omsætningen. Dog kan den enkelte reference kun bidrage positivt til evalueringen op til en økonomisk værdi på 70 mio. DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår:

- Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver DLO, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 100 mio. DKK i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan alene indsendes 5 referencer per ansøger. Er ansøgeren et konsortium, kan konsortiet alene indsende 5 referencer. Støtter ansøgeren sig til andre, kan ansøgeren og enhederne, som ansøgeren støtter sig til, i alt kun indsende 5 referencer.

Indsendes der flere referencer end 5, vil alene de første 5 referencer blive inddraget i vurderingen af ansøgerens egnethed.

Leverancerne i referencerne skal være sket inden for de seneste 3 år, regnet fra fristen for indsendelsen af ansøgningen. Kun udførte leverancer kan inddrages i referencen.

Igangværende kontrakter kan anvendes, men kun de udførte leverancer i den igangværende leverance kan inddrages.

Ved opgørelsen af referencernes værdi, skal ansøgeren alene inddrage hovedleverancerne beskrevet i pkt. II.2.4).

Det skal fremgå af hver reference, hvilke af hovedleverancerne i pkt. II.2.4), der blev leveret, hvor mange lokationer WAN-netværket omfattede, den økonomiske værdi af referencen, hvornår leverancerne fandt sted (dato for påbegyndelse og afslutning) samt hvem modtager/modtagerne (kunden) af leverancerne var.

Ved at indsende ansøgningen samtykker ansøgeren til, at DLO kan kontakte modtageren af leverancerne med henblik på at få bekræftet korrektheden af de angivne oplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde DLO's Code of conduct, der bl.a. henviser til overholdelse af FN's bestemmelser om menneskerettigheder og ILO's Convention No. 94.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via EU-Supply. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger, hvilket kan ske uden omkostninger.

Ansøgerne og tilbudsgiverne kan stille skriftlige spørgsmål i løbet af udbudsforretningen via EU-Supplys dedikerede modul til spørgsmål og svar. Kommunikation udfærdiges på dansk. Fristen for at stille spørgsmål er 9 kalenderdage inden fristen for indlevering af ansøgninger. Spørgsmål der stilles senere, kan ikke forventes besvaret. Derudover kan spørgsmål kun forventes besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden fristen for indlevering af ansøgninger.

Ansøgningen er et udfyldt ESPD. Ansøgninger indsendes via EU-Supplys dedikerede funktion til dette.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V. Ved at indlevere ESPD’et erklærer de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen at påtage sig direkte og ubegrænset solidarisk ansvar for opfyldelsen af aftalen.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. De relevante oplysninger for de enheder ansøgeren baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V. Ved at indlevere ESPD’et erklærer de støttende økonomiske aktører at påtage sig direkte og ubegrænset solidarisk ansvar for opfyldelsen af aftalen.

Hver ansøger kan kun indsende én ansøgning om prækvalifikation. En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Ansøgeren udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de obligatoriske grunde til udelukkelse, der er nævnt i § 135 og 136 i udbudsloven, medmindre ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig i henhold til afsnit 138 (self cleaning).

Når som helst under udbudsforretning, men inden tildelingsbeslutningen, skal de økonomiske aktører, der stadig deltager i udbudsforretningen, eller den økonomiske aktør, som DLO agter at tildele aftalen, indsende dokumentation for de oplysninger, der er indsendt i ESPD'et. Støtter en ansøger sig til andre, indsendes derudover den øvrige dokumentation for hver af de støttende virksomheder en udfyldt erklæring, hvortil udbudsbetingelsernes bilag D anvendes. For sammenslutninger af økonomiske aktører indsendes derudover den øvrige dokumentation for hver deltager en udfyldt erklæring, hvortil udbudsbetingelsernes bilag E anvendes.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.031