23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-489821
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Offentligt udbud af AV udstyr for Københavns Erhvervsakademi


KEA - Københavns Erhvervsakademi

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KEA - Københavns Erhvervsakademi
CVR-nummer: 316 562 06
Postadresse: Guldbergsgade 29N
By: 2200 København N
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1150
Land: Danmark
Kontaktperson: Joachim Machholm
E-mail: jm@falckekdahl.dk
Telefon: +45 21354888
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140537816.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://falckekdahl.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140537816.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140537816.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Videregående uddannelser på universitetsniveau
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af AV udstyr for Københavns Erhvervsakademi

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50340000 Reparation og vedligeholdelse af audiovisuelt og optisk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker med denne udbudsproces at anskaffe AV-udstyr samt support-og serviceaftale til kundens lokationer på en rammeaftale som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.

Den ordregivende enhed (herefter benævnt "Ordregiver") er:

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Guldbergsgade 29N

2200 København N

CVR 316 562 06

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32322000 Multimedia-udstyr
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker med udbuddet at anskaffe tidssvarende, brugervenligt, funktionelt og relevant AV-udstyr, jf. nærmere bilag 2 og 3. Produkterne skal anvendes i Københavns Erhvervsakademi, hvilket stiller særlige krav til kvalitet.

Endvidere udbydes der også en serviceaftale, jf. bilaget "Serviceaftale" på de tilbudte produkter med op til 5 års garanti og serviceaftale på en stor mængde af kundens eksisterende udstyr, jf. nærmere bilag 10. Dette dels for at sikre, at leverandøren kan indestå for de tilbudte produkters kvalitet og dels for at sikre kundens budget, når alle omkostningerne i produkternes levetid tages i betragtning ifm. anskaffelsen.

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale. Rammeaftalen kan opsiges af ordregiver med 12 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter kontraktindgåelse.

Den udbudte rammeaftale forventes at andrage 11 mio. DKK (ekskl. moms). Værdien er et estimat baseret på historisk indkøb og forventninger til fremtidigt indkøb.

Reservedele udover prislisten indkøbes under hensyn til udbudslovens delydelsesregel, jf. udbudslovens § 8, stk. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 85 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I rammeaftalens løbetid er der for ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner:

- Option 1: Vedligeholdelseseftersyn som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.1 og tilbudt i bilag 3.a priser.

Option 1 kan tiltrædes når som helst i rammeaftalens løbetid.

- Option 2: 24 Timers SLA som beskrevet i bilag 2: Kravspecifikationen afsnit 5.2 og tilbudt i bilag 3.a priser.

Option 2 kan tiltrædes senest ved udløbet af rammeaftalens første år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan anføres op til 2 referencer til opfyldelse af kravene, der har været være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for afleveringsfristen.

Ordregiver vil se bort fra referencer, der er ældre. Der bedes oplyst følgende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ordregiver stiller krav om mindst 1 referencen omfatter levering og opsætning af projektorer i lokaler, inkl. serviceaftale af tilsvarende produkter, til en kunde.

- Ordregiver stiller krav om mindst 1 reference er leveret til uddannelsessektoren, herunder også selvejende uddannelsesinstitutioner.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.047